Detall de Procediment

Ajudes extraordinàries destinades a la replantació de parcel·les fructícoles el cultiu de les quals siga o haja sigut destruït, a conseqüència de l'adopció de mesures per a evitar la propagació del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (Wells et al.) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 2569577
Codi GVA:: 22032
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-06-2023
12-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Auxiliar les operacions de replantació amb vegetals especificats no sensibles a la subespècie multiplex de Xylella fastidiosa, o bé vegetals especificats sensibles a la subespècie multiplex que figuren en una llista aprovada per la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal, en parcel·les fructícoles la superfície de les quals, total o parcial, es trobe en la zona infectada de la zona demarcada de Xylella fastidiosa subespècie multiplex, o en les parcel·les fructícoles el cultiu de les quals haja sigut destruït d'acord amb les mesures fitosanitàries d'erradicació i control.

Requisits

Requisits

Les parcel·les objecte d'ajuda han de complir un dels requisits següents: a) Que el seu cultiu haja sigut destruït d'acord amb les mesures fitosanitàries d'erradicació i control que estableix el Reglament d'execució (UE) 2020/1201, de la Comissió, de 14 d'agost de 2020. b) Que la parcel·la agrícola figure inclosa, totalment o parcialment, abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, en la zona infectada de la zona demarcada de Xylella fastidiosa, subespècie multiplex, que ha d'estar plantada amb una espècie fructícola sensible al bacteri de quarantena Xylella fastidiosa subespècie multiplex, que, a més, no figure en la llista aprovada per la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal per no complir els requisits de l'article 18.c del Reglament d'execució (UE) 2020/1201, de la Comissió, de 14 d'agost de 2020, i haja d'adoptar les mesures fitosanitàries d'erradicació i control que estableix aquest reglament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Titulars d'explotacions agrícoles, individuals o agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot sense tindre personalitat jurídica, es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV núm. 9615 / 12.06.2023.

Formularis documentació

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent: a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas que no s’autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, si aquest és una persona jurídica, en cas que no autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. c) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas que no autoritze o s’opose a la seua consulta per l’òrgan gestor del procediment. d) Model de domiciliació bancària, en cas que la persona sol·licitant no estiga obligada a realitzar l'alta o modificació del compte bancari a través de la corresponent tramitació telemàtica, i no opte per efectuar aquesta tramitació telemàtica. e) Nom, cognoms o raó social, DNI/NIF del sol·licitant, la referència SIGPAC dels recintes agrícoles que cal considerar, l'espècie fruitera existent, croquis de la superfície sobre la qual es pretén actuar, amb la indicació numèrica de l’extensió que té i la nova espècie vegetal que es vol implantar. f) Quan la inversió es vulga fer en terrenys que no siguen propietat exclusiva del sol·licitant, consentiment exprés per a la seua realització per part de la totalitat de propietaris. En aquesta autorització també ha de constar el compromís del propietari/propietaris de mantindre la cessió o l’arrendament de les parcel·les a favor del sol·licitant per un període mínim de tres anys a comptar de la data de la resolució de pagament de l'ajuda. g) L'acreditació de la titularitat de l'explotació es farà en funció del règim de tinença, que pot ser: g.1) En els casos en què el sol·licitant d’aquestes ajudes coincidisca amb el beneficiari de les ajudes resoltes per a l'arrancada i destrucció del material vegetal existent en aquesta parcel·la, i en què coincidisca en la mateixa persona la propietat i la titularitat de la parcel·la motiu d'actuació, i ja haja presentat la documentació acreditativa de la titularitat per a la tramitació d'aquestes ajudes, només caldrà indicar el número d'expedient d'ajuda d'arrancada i destrucció. g.2) En el cas que la parcel·la motiu d'actuació no haja rebut les ajudes a què es refereix l'apartat c.1 o, havent-les rebudes, haja canviat de propietari, es requerirà l'aportació del certificat registral o títol de propietat, sempre que no s'autoritze l'Administració a la seua consulta a través de les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte. g.3) En cas que el règim de tinença siga cessió, arrendament o qualsevol altra forma de transmissió de la titularitat admissible en dret: 1r) Contracte signat entre el cedent, arrendador o transmissor de la titularitat i el sol·licitant d’aquesta ajuda, en el qual s'especifique la descripció cadastral de cada parcel·la inclosa, la superfície total, la superfície i aprofitament SIGPAC de cada recinte i les condicions econòmiques del contracte i la duració d'aquest. 2n) Abans d’efectuar les inversions/actuacions, s'ha d'aportar el consentiment exprés del/dels propietari/s de la/les parcel·la/el·les la titularitat de les quals és motiu de transmissió. 3r) Compromís del sol·licitant de mantindre les parcel·les motiu d'actuació en producció, durant un període mínim de tres anys a comptar de la data de la resolució de pagament de l'ajuda. 4t) Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. h) Quan el sol·licitant siga una agrupació sense personalitat jurídica, haurà d'aportar el compromís dels integrants de no dissoldre's fins que no haja transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. i) Compromís del sol·licitant de destinar l'import de l'ajuda a complir la finalitat per la qual s'ha concedit l'ajuda. j) Quan l'actuació faça referència a la implantació de cultius permanents, la documentació que cal aportar és: – Pressupost i/o factures proforma en les quals figuren les unitats subvencionables i el seu corresponent preu unitari. – En els casos en què siga pertinent, juntament amb les autoritzacions, informes i llicències necessàries, cal aportar el projecte o l’avantprojecte d'actuació corresponent. k) Quan l'actuació faça referència a la instal·lació de reg en la/les parcel·la/el·les que cal considerar, la documentació que s’ha d’aportar és: – Documents acreditatius del dret o la concessió d'aigua de reg. – Pressupost i/o factures proforma en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el seu corresponent preu unitari. – Per als casos en els quals es requerisquen autoritzacions, informes i llicències, amb aquests s’ha de presentar un projecte que ha de coincidir inequívocament amb el presentat per a obtindre’ls, juntament amb una memòria agronòmica redactada per tècnic competent. l) La persona beneficiària aportarà, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors per a qualsevol inversió subvencionable que supere els 6.000 euros, i ha de seleccionar sempre l'oferta més econòmica o justificar expressament qualsevol altra elecció, per a la qual cosa és un motiu vàlid l'elecció del proveïdor situat en la zona afectada.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: Registre de les oficines comarcals agràries i de les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 13-06-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions o qualsevol document addicional telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

Els beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases han de complir els requisits i les obligacions que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, així com l'Ordre 11/2021, de 20 de juliol. Les inversions motiu d'auxili s’han de mantindre actives o en cultiu, amb un adequat estat fitosanitari i en producció, segons corresponga, almenys 3 anys a comptar des de la data de la resolució de pagament de l'ajuda.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

El percentatge d'ajuda serà del 100 % de la inversió subvencionable inclosa en la sol·licitud d'ajuda. Els imports màxims subvencionables són els que figuren en l'annex de l'Ordre 11/2021, de 20 de juliol. L'import màxim de les ajudes de minimis que pot percebre un mateix beneficiari no podrà excedir 20.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que excedisca el límit nacional establit per estat membre a empreses actives en la producció primària de productes agrícoles, que s’indica en l'annex I del Reglament (UE) 2019/316, de la Comissió, de 21 de febrer de 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1408/2013. El termini d'execució de les inversions i de presentació de la documentació serà de 12 mesos, a comptar de la data de notificació de la resolució de concessió.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant és de 6 mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de falta de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 13-06-2023

Documentació

Documentació

Impresos associats

Presentació

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: Registre de les Oficines Comarcals Agràries i de les Direccions Territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).