AUTORITZACIÓ INICIAL DEL PLA DE TRACTAMENT AERI AMB BIOCIDES CONTRA MOSQUITS O MOSCA NEGRA, RENOVACIÓ ANUAL I AUTORITZACIÓ APLICACIÓ TRACTAMENT CONTRA MOSQUITS O MOSCA NEGRA.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2451677
|
Codi GVA: 22035
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'autorització de tractament aeri amb biocides en zones inaccessibles per a tractament terrestre, contra mosquits o simúlids (mosca negra), que inclou tres procediments:

1. Sol·licitud d'autorització inicial d'aprovació del pla de tractament aeri per a un municipi.

2. Sol·licitud d'autorització de renovació anual del pla, si el municipi disposa d'un pla aprovat per la direcció general competent en matèria de salut pública, poden presentar la sol·licitud de renovació per un any més, per a la qual cosa han d'indicar l'existència de modificacions, si n'hi ha.

3. Sol·licitud d'autorització d'aplicació del tractament concret en temps i espai, quan un o diversos municipis amb pla de tractament aprovat desitgen realitzar l'aplicació aèria corresponent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, l'autorització i la comercialització de biocides...
 • Decret 96/2004, d'11 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Registre oficial d'establiments i serveis biocides de la...
 • Ordre SCO/3269/2006, de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases per a la inscripció i el funcionament del Registre oficial d'establiments...
 • Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (BOE...
 • Decret 32/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual modifica l'article 4.2 del Decret 96/2004, d'11 de juny, del Consell, pel qual es va crear...
 • Reglament (UE) núm. 528/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides.
 • Ordre 1/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment d'inscripció, modificació,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Ajuntament o ajuntaments corresponents, Mancomunitats, Diputacions Provincials o Consorcis

Requisits

Les sol·licituds d'autorització s'han d'ajustar als models normalitzats, acompanyats de la documentació que corresponga en cada cas, i les faran les entitats locals corresponents a través de qui les represente legalment.

1. AUTORITZACIÓ INICIAL DEL PLA DE TRACTAMENT AERI DE BIOCIDES PER A UN MUNICIPI:

Juntament amb la sol·licitud, es requereix la presentació d'un pla de tractament aeri amb els següents continguts mínims:

1. Delimitació de la zona sobre la qual se sol·licita el tractament (mapa).

2. Superfície de les zones sobre les quals se sol·licita el tractament.

3. Organismes biològics objecte de tractament.

4. Actuacions de control realitzades prèviament en la zona sobre les espècies objecte de tractament.

5. Justificació de la necessitat de tractament aeri.

6. Mesures específiques de gestió del risc.

7. Empresa que farà el tractament.

8. Productes que s'empraran per al tractament.

2. SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ

Si el municipi disposa d'un pla aprovat per la direcció general en matèria de salut pública, poden presentar la sol·licitud de renovació per un any més, per a la qual cosa cal indicar l'existència de modificacions, si n'hi ha.

3. SOL·LICITUD D'APLICACIÓ DE TRACTAMENT AERI

En cas que un o diversos municipis amb pla de tractament aprovat vulguen fer l'aplicació aèria corresponent, hauran de presentar juntament amb la sol·licitud d'autorització de l'aplicació:

1. Informe justificatiu de la necessitat del tractament aeri.

2. Delimitació exacta de les zones sobre les quals es preveu la realització d'aquest.

Com es tramita

Procés de tramitació
L'òrgan encarregat de la gestió és la direcció general competent en matèria de salut pública. Aquesta direcció general, quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits, requerirà la persona o l'entitat sol·licitant mitjançant un escrit perquè, en el termini de 10 dies, esmene les...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

L'autorització inicial s'ha de fer sempre abans de l'inici de qualsevol aplicació de tractament aeri amb biocides contra mosquits i mosca negra. Té una duració anual.

L'autorització de renovació s'ha de fer si el municipi disposa d'un pla aprovat, amb caràcter anual.

L'autorització de l'aplicació del tractament aeri concret, sempre amb caràcter previ a la realització del tractament aeri amb biocides contra mosquits i mosca negra.

Documentació
- Documentació que cal acompanyar: 1. AUTORITZACIÓ INICIAL DEL PLA DE TRACTAMENT AERI DE BIOCIDES PER A UN MUNICIPI: - El model de sol·licitud d'autorització d'acord amb el model normalitzat. - Acreditació de la representació legal, si és el cas. - El pla de tractament aeri amb els següents...
Saber més
Taxa o pagament

Actualment no s'exigeix el pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
Com es tramita telemàticament? A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim de resolució serà de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

Òrgans resolució