Detall de Procediment

AUTORITZACIÓ INICIAL DEL PLA DE TRACTAMENT AERI AMB BIOCIDES CONTRA MOSQUITS O MOSCA NEGRA, RENOVACIÓ ANUAL I AUTORITZACIÓ APLICACIÓ TRACTAMENT CONTRA MOSQUITS O MOSCA NEGRA.

Codi SIA: 2451677
Codi GUC: 22035
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'autorització de tractament aeri amb biocides en zones inaccessibles per a tractament terrestre, contra mosquits o simúlids (mosca negra), que inclou tres procediments: 1. Sol·licitud d'autorització inicial d'aprovació del pla de tractament aeri per a un municipi. 2. Sol·licitud d'autorització de renovació anual del pla, si el municipi disposa d'un pla aprovat per la direcció general competent en matèria de salut pública, poden presentar la sol·licitud de renovació per un any més, per a la qual cosa han d'indicar l'existència de modificacions, si n'hi ha. 3. Sol·licitud d'autorització d'aplicació del tractament concret en temps i espai, quan un o diversos municipis amb pla de tractament aprovat desitgen realitzar l'aplicació aèria corresponent.

Requisits

Les sol·licituds d'autorització s'han d'ajustar als models normalitzats, acompanyats de la documentació que corresponga en cada cas, i les faran les entitats locals corresponents a través de qui les represente legalment. 1. AUTORITZACIÓ INICIAL DEL PLA DE TRACTAMENT AERI DE BIOCIDES PER A UN MUNICIPI: Juntament amb la sol·licitud, es requereix la presentació d'un pla de tractament aeri amb els següents continguts mínims: 1. Delimitació de la zona sobre la qual se sol·licita el tractament (mapa). 2. Superfície de les zones sobre les quals se sol·licita el tractament. 3. Organismes biològics objecte de tractament. 4. Actuacions de control realitzades prèviament en la zona sobre les espècies objecte de tractament. 5. Justificació de la necessitat de tractament aeri. 6. Mesures específiques de gestió del risc. 7. Empresa que farà el tractament. 8. Productes que s'empraran per al tractament. 2. SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ Si el municipi disposa d'un pla aprovat per la direcció general en matèria de salut pública, poden presentar la sol·licitud de renovació per un any més, per a la qual cosa cal indicar l'existència de modificacions, si n'hi ha. 3. SOL·LICITUD D'APLICACIÓ DE TRACTAMENT AERI En cas que un o diversos municipis amb pla de tractament aprovat vulguen fer l'aplicació aèria corresponent, hauran de presentar juntament amb la sol·licitud d'autorització de l'aplicació: 1. Informe justificatiu de la necessitat del tractament aeri. 2. Delimitació exacta de les zones sobre les quals es preveu la realització d'aquest.

Qui pot sol·licitar-ho?

Ajuntament o ajuntaments corresponents, Mancomunitats, Diputacions Provincials o Consorcis

Normativa del procediment

 • Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, l'autorització i la comercialització de biocides (BOE núm. 247, de 15/10/02).
 • Decret 96/2004, d'11 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Registre oficial d'establiments i serveis biocides de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4782, de 24/06/04).
 • Ordre SCO/3269/2006, de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases per a la inscripció i el funcionament del Registre oficial d'establiments i serveis biocides (BOE núm. 255, de 26/10/06).
 • Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (BOE núm. 170, de 14/4/10).
 • Decret 32/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual modifica l'article 4.2 del Decret 96/2004, d'11 de juny, del Consell, pel qual es va crear el Registre oficial d'establiments i serveis biocides de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6717, de 20/2/12).
 • Reglament (UE) núm. 528/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides.
 • Ordre 1/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment d'inscripció, modificació, cancel·lació, comunicació i funcionament del Registre oficial d'establiments i serveis biocides de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8276, de 18/04/2018).

Termini

Durant tot l'any. L'autorització inicial s'ha de fer sempre abans de l'inici de qualsevol aplicació de tractament aeri amb biocides contra mosquits i mosca negra. Té una duració anual. L'autorització de renovació s'ha de fer si el municipi disposa d'un pla aprovat, amb caràcter anual. L'autorització de l'aplicació del tractament aeri concret, sempre amb caràcter previ a la realització del tractament aeri amb biocides contra mosquits i mosca negra.

Documentació

- Documentació que cal acompanyar: 1. AUTORITZACIÓ INICIAL DEL PLA DE TRACTAMENT AERI DE BIOCIDES PER A UN MUNICIPI: - El model de sol·licitud d'autorització d'acord amb el model normalitzat. - Acreditació de la representació legal, si és el cas. - El pla de tractament aeri amb els següents continguts mínims: 1. Delimitació de la zona sobre la qual se sol·licita el tractament (mapa). 2. Superfície de les zones sobre les quals se sol·licita el tractament. 3. Organismes biològics objecte de tractament. 4. Actuacions de control realitzades prèviament en la zona sobre les espècies objecte de tractament. 5. Justificació de la necessitat de tractament aeri. 6. Mesures específiques de gestió del risc. 7. Empresa que farà el tractament. 8. Productes que s'empraran per al tractament de COMUNICACIÓ per a serveis biocides inscrits en el ROESB d'altres comunitats autònomes que desenvoluparan la seua activitat a la Comunitat Valenciana. 2. SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ - El model de sol·licitud d'autorització de renovació d'acord amb el model normalitzat. - Acreditació de la representació legal, si és el cas. - Document signat electrònicament pel titular de l'entitat local, amb la indicació de l'existència de modificacions, si n'hi ha. 3. SOL·LICITUD D'APLICACIÓ DE TRACTAMENT AERI - El model de sol·licitud d'autorització d'aplicació d'acord amb el model normalitzat. - Acreditació de la representació legal, si és el cas. - Informe justificatiu de la necessitat del tractament aeri signat electrònicament pel titular/s de l'entitat local. - Delimitació exacta de les zones sobre les quals es preveu la realització d'aquest.

Taxa o pagament

Actualment no s'exigeix el pagament de taxes.

Presentació

Telemàtica
Com es tramita telemàticament? A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: -El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). -I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar.

Procés de tramitació

L'òrgan encarregat de la gestió és la direcció general competent en matèria de salut pública. Aquesta direcció general, quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits, requerirà la persona o l'entitat sol·licitant mitjançant un escrit perquè, en el termini de 10 dies, esmene les deficiències o acompanye la documentació preceptiva. Si així no ho fera, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa llei. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant de l'administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga en cada cas requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen. Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei; tot això, d'acord amb els termes que estableixen les normes sectorials aplicables. Correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de salut pública dictar les resolucions corresponents, en el termini màxim de tres mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

Termini màxim

El termini màxim de resolució serà de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa