Convocatòria d'ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus concebudes per a associacions i fundacions de defensa del medi ambient amb implantació a la Comunitat Valenciana per a campanyes de divulgació i accions formatives per a fomentar la reducció de residus, la seua recollida separada i preparació per al reciclatge, durant l'exercici 2023

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2511181
|
Codi GVA: 22044
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquesta ajuda és el foment de la difusió de bones practiques ambientals en la gestió de residus.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
05-04-2023
JustificacióTemini tancat
Observacions

La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'Ordre 10/2021, de 20 de juliol, reguladora de les ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus, per a associacions i fundacions de defensa...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Seran beneficiàries de les ajudes les associacions i fundacions constituïdes a l'empara de la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana, en les quals entre els seus fins figuren la...

Saber més
Requisits

Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents: a) Estar inscrites en el Registre d'associacions o fundacions de la Comunitat Valenciana, segons corresponga, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 14/2008 i l'article 31 de la Llei 8/1998. b)...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22044 Les associacions i fundacions podran presentar més d'una sol·licitud, que seran tractades com a expedients diferents si els...
Saber més
Criteris de valoració
Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió d'Avaluació fixada en la base onze de l'Ordre 10/2021, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9568, de 04.04.2023)

Documentació
La sol·licitud, que s'ha de signar digitalment, per l'entitat sol·licitant o el seu representant, en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 05-04-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de sis mesos comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  De conformitat amb la base sisena de l'Ordre 10/2021, de 20 de juliol, l'import màxim individual de l'ajuda serà de 10.000 euros, establint-se com un percentatge del cost de l'actuació subvencionable, que no podrà excedir del 80 % d'aquesta. Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa,...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  a) Acceptar les bases fixades en l'ordre, en la convocatòria periòdica a la qual s'aculla la sol·licitud i les directrius que la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental establisca per al seu desenvolupament i seguiment. b) Executar les actuacions subvencionables d'acord amb el que es...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades a les entitats beneficiàries i es motivarà degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del...

  Saber més
  Sancions
  1. Qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajuda i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i,...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més