Detall de Procediment

Convocatòria d'ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus concebudes per a associacions i fundacions de defensa del medi ambient amb implantació a la Comunitat Valenciana per a campanyes de divulgació i accions formatives per a fomentar la reducció de residus, la seua recollida separada i preparació per al reciclatge, durant l'exercici 2023

Codi SIA: 2511181
Codi GUC: 22044
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(05-04-2023
20-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta ajuda és el foment de la difusió de bones practiques ambientals en la gestió de residus.

Observacions

La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'Ordre 10/2021, de 20 de juliol, reguladora de les ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus, per a associacions i fundacions de defensa del medi ambient amb implantació a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents: a) Estar inscrites en el Registre d'associacions o fundacions de la Comunitat Valenciana, segons corresponga, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 14/2008 i l'article 31 de la Llei 8/1998. b) No trobar-se en cap de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 8/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) No trobar-se en cap de les causes de prohibició que preveu l'article 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. d) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la hisenda pública estatal i autonòmica, així com davant de la Seguretat Social. e) Disposar dels mitjans humans i materials propis suficients per a garantir la realització de l'actuació subvencionable. f) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en l'Ordre 10/2021, de 20 de juliol, reguladora de les ajudes destinades a la difusió de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus, per a associacions i fundacions de defensa del medi ambient amb implantació a la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Seran beneficiàries de les ajudes les associacions i fundacions constituïdes a l'empara de la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana, en les quals entre els seus fins figuren la defensa del medi ambient i que desenvolupen la seua activitat principalment a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9568, de 04.04.2023)

Documentació

La sol·licitud, que s'ha de signar digitalment, per l'entitat sol·licitant o el seu representant, en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) ANNEXOS associats a la sol·licitud, segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit. Quan les persones interessades necessiten donar d'alta o modificar un compte bancari per a la percepció de les ajudes convocades, aquesta actuació es realitzarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648), d'acord amb allò previst a l'article 6 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (*ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22044 Les associacions i fundacions podran presentar més d'una sol·licitud, que seran tractades com a expedients diferents si els projectes es fan en municipis diferents. Per a això, s'ha d'utilitzar el procediment habilitat en la seu electrònica de la Generalitat, a la qual pot accedir-se des de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22044 - La concessió de les subvencions s'ha de fer mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en la base desena de l'Ordre 14/2021, de bases.

Criteris de valoració

Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió d'Avaluació fixada en la base onze de l'Ordre 10/2021, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Per a l'atorgament de les subvencions, la Comissió d'Avaluació tindrà en compte exclusivament l'ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament dels fons, a l'efecte d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit.
Termini alegació:
des de: 05-04-2023

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

a) Acceptar les bases fixades en l'ordre, en la convocatòria periòdica a la qual s'aculla la sol·licitud i les directrius que la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental establisca per al seu desenvolupament i seguiment. b) Executar les actuacions subvencionables d'acord amb el que es preveu en la proposta d'acció presentada, en les bases, en la convocatòria de les ajudes i en la resolució de concessió. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Generalitat, i aportar tota la informació i documentació que els siga requerida. d) Comunicar a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals. e) Complir les altres obligacions que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. f)) Mantindre a la disposició de l'Administració, durant almenys els quatre anys següents al pagament final, els justificants de pagament de les despeses finançades i dels ingressos per les ajudes percebudes. g) Reintegrar els fons percebuts quan siga procedent segons el que estableixen els articles 36 i 37 (modificat per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a 2017) i l'article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. h) Nomenar una persona coordinadora tècnica que es convertirà en interlocutora vàlida amb la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental en tot el que estiga relacionat amb el desenvolupament de l'actuació, nomenament que s'ha de comunicar per escrit. j) Qualsevol anunci, material imprés o publicació de l'activitat, així com qualsevol altre material de difusió utilitzat, haurà de comptar amb l'autorització prèvia de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i s'ha ha de fer constar aquests, si és procedent, així com en les publicacions resultants dels treballs, que s'han realitzat amb una subvenció d'aquesta conselleria.

Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades a les entitats beneficiàries i es motivarà degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de l'LPACA, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 25.1, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

De conformitat amb la base sisena de l'Ordre 10/2021, de 20 de juliol, l'import màxim individual de l'ajuda serà de 10.000 euros, establint-se com un percentatge del cost de l'actuació subvencionable, que no podrà excedir del 80 % d'aquesta. Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, l'import mínim subvencionable de cada sol·licitud serà de 2.000 euros, no sent admissibles sol·licituds per un import inferior. L'import global màxim serà de 42.000,00 euros, i es finançaran amb càrrec al crèdit de la línia S8669000 del capítol IV, programa pressupostari 442.50, Qualitat i educació ambiental, Aplicació: 12.03.02.0000.442.50, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.

Termini màxim

El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de sis mesos comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació reguladora de procediment administratiu comú. La resolució, que serà motivada i tindrà els efectes i el contingut que preveu l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora del procediment administratiu comú. En la resolució de concessió de les ajudes han de figurar, com a mínim, l'import màxim de l'ajuda, el tipus d'ajuda, el termini d'execució i les actuacions subvencionables. S'hi inclourà una llista de reserva amb les sol·licituds no ateses per falta de crèdit, perquè en el cas que es produïren renúncies o revocacions de les subvencions concedides es pogueren fer atorgaments segons aquesta llista de reserva. En la resolució de desestimació per falta de disponibilitat pressupostària, es farà constar la incorporació i la posició de la persona que sol·licite en la llista de reserva i les condicions que es deriven de la seua inclusió.

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

1. Qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajuda i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció. 2. Si la quantitat obtinguda en altres subvencions o ajudes d'altres administracions o ens públics o privats juntament amb la concedida en la convocatòria és superior al cent per cent del cost de l'activitat, es procedirà, segons el cas, a la minoració o a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció reconeguda. 3. Igualment, l'incompliment per l'entitat beneficiària dels requisits i les condicions que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, així com la falta de justificació o la justificació insuficient de la subvenció concedida en el termini establit a aquest efecte, així com la concurrència d'altres causes que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció, i, si és el cas, al reintegrament, total o parcial, dels imports de la subvenció indegudament percebuts i a l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins que l'entitat deutora ingresse el reintegrament si és anterior en aquesta. 4. En els supòsits en què corresponga, s'incoarà el corresponent procediment de minoració o desistiment sense efecte de la subvenció, amb el tràmit d'audiència previ i la notificació a la persona interessada perquè hi puga al·legar el que estime pertinent en defensa del seu dret. Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental la resolució corresponent. 5. A més de l'incompliment dels requisits establits en aquestes bases reguladores, són causes de reintegrament de les subvencions les que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta ordre i les que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; així com la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Si es constata que concorre alguna de les causes de reintegrament, s'iniciarà el procediment corresponent, que podrà donar lloc tant al reintegrament de les quantitats percebudes com a l'exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins al moment en què s'acorde la procedència del reintegrament, d'acord amb les previsions dels articles 37 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i dels articles 91 a 101 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Termini justificació:
des de: 05-04-2023
fins a: 15-12-2023

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit