Detall de Procediment

Presentació de l'informe de verificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de les instal·lacions subjectes al règim d'exclusió de comerç de drets d'emissió.

Codi SIA: 2773139
Codi GUC: 22068
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar a les instal·lacions subjectes al règim d'exclusió del comerç de drets d'emissió, de conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la presentació de l'informe de verificació de les emissions.

Requisits

Disposar de la preceptiva resolució d'exclusió del règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, d'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març.

Qui pot sol·licitar-ho?

Instal·lacions que, d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, estan subjectes al règim d'exclusió del comerç de drets d'emissió.

Normativa del procediment

 • Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat, i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOUE L 275/32, de 25/10/2003).
 • Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE, per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (DOUE L140/63, de 05.06.2009).
 • Reglament 2018/2066, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L 334/1, de 31.12.2018).
 • Reglament 2018/2067, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, relatiu a la verificació de les dades i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L 334/94, de 31.12.2018).
 • Reial decret 18/2019, de 25 de gener, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en el període 2021-2030 (BOE núm. 23, de 26 de gener de 2019).
 • Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (BOE núm. 59, de 10.03.2005).
 • Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic (DOGV núm. 7620, de 22.09.2015).

Termini

Abans del 28 de febrer de cada any s'ha de presentar l'informe verificat sobre les emissions de l'any precedent.

Documentació

· Imprés de sol·licitud de presentació de l'informe de verificació de les emissions de les instal·lacions subjectes al règim d'exclusió del comerç d'emissió. · Informe anual d'emissions (plantilla format Excel de l'informe anual emissions d'instal·lacions aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE). · Informe anual d'emissions (segellat pel verificador). · Informe de verificació (plantilla format Excel de l'informe anual emissions d'instal·lacions aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE). · Informe de verificació (segellat pel verificador).

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22068. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació de l'imprés de remissió de l'informe verificat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i documentació complementària. Tant la sol·licitud com la resta de documentació aportada seran analitzades i avaluades per la direcció general competent en la matèria. 2. Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a l'interessat el pertinent requeriment d'esmena, a l'efecte que l'empresa esmene o presente la documentació que falte dins del termini establit. 3. Si la direcció general competent en la matèria dona la seua conformitat a l'informe verificat de la instal·lació, procedirà a remetre la informació a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, abans del 31 de maig.

Esgota via administrativa

Sancions

Serà aplicable el règim sancionador establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (BOE núm. 59, de 10.03.2005).