Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys i la seua convocatòria per a l'exercici 2022». Pla Corresponsables de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat.

Codi SIA: 2512315
Codi GUC: 22092
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud:
22-09-2022
-
13-10-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament d'actuacions emmarcades en el Pla Corresponsables per a l'exercici 2022, com a mesura de foment de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral des d'un enfocament d'igualtat entre homes i dones, per a promoure la corresponsabilitat i la creació d'una ocupació de qualitat en el sector de les cures. Els programes objecte de subvenció s'han de dirigir a l'habilitació de serveis de cura professional de qualitat de xiquetes, xiquets i joves de fins a 16 anys.

Requisits

Podran accedir a la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta ordre els ajuntaments i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que tinguen empadronats menors nascuts l'any 2006 i següents. S'acreditarà segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística o, en defecte d'això, mitjançant un certificat de la persona titular de la secretaria de la corporació sobre les dades del padró municipal corresponent. Per a participar en la convocatòria, les entitats hauran d'acreditar que disposen d'un pla d'igualtat d'acord amb el que estableix la disposició addicional setena, apartat 2n, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats locals incurses en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Interessats

Ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits que estableix l'ordre.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Ordre 4/2022, de 20 de setembre, de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys i la seua convocatòria per a l'exercici 2022».
 • Extracte de l'Ordre 4/2022, de 20 de setembre, de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a setze anys i la seua convocatòria per a l'exercici 2022».
 • Vegeu la Llei 38/2003.
 • Vegeu l'extracte de l'Ordre 4/2022, de 20 de setembre, de 2022.
 • Vegeu l'Ordre 4/2022, de 20 de setembre, de 2022.
 • Vegeu la Llei 1/2015.

Termini

15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9432 / 21.09.2022). Des del 22 de setembre fins al 13 d'octubre de 2022, inclusivament.

Documentació

La sol·licitud d'ajuda es formularà segons el model de sol·licitud de subvenció general, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Fitxa descriptiva del programa, segons el model que figura com a annex I en la seu electrònica del tràmit. b) Declaració responsable del fet que l'entitat té un pla d'igualtat vigent, segons el model que figura com a annex II en la seu electrònica del tràmit. c) Model de domiciliació bancària, degudament omplit, en el qual la persona titular del compte haurà de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció, segons el model que figura com a annex III en la seu electrònica del tràmit. d) Autorització o no oposició a l'òrgan convocant, que s'ha de fer constar en la sol·licitud general de subvenció, perquè aquest directament i per mitjans telemàtics: 1r. Comproveu les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant, que estan en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment quedarà facultada per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. 2. Obteniu l'acreditació del fet que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'aquesta llei. Si l'entitat sol·licitant no ho autoritza o s'hi oposa, hauran d'aportar: còpia compulsada o autenticada del NIF de l'entitat sol·licitant; còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent, i els certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què aquestes es refereixen, haurà d'acreditar el seu compliment mitjançant una declaració responsable. e) Declaració responsable que l'entitat no incorre en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit, inclosa la sol·licitud general de subvenció. f) Memòria justificativa de la necessitat de subcontractació, si és el cas. g) L'altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere oportuna per a la correcta instrucció i valoració de l'expedient. 2. Únicament es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda per ajuntament o entitat local menor.

Forma presentació

Telemàtica
EXCLUSIVAMENT per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

El procediment de concessió d'aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva i s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació del present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

1. La valoració de la totalitat de les sol·licituds presentades i admeses que complisquen els requisits establits es realitzarà sobre 100 punts, d'acord amb els criteris que estableixen els apartats 2 i 3 d'aquest article. 2. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: màxim 40 punts. a) Població: es valorarà la població de l'entitat local fins a 20 punts. - Municipi o entitat local menor de fins a 15.000 habitants: 20 punts. - Municipi o entitat local menor de més de 15.000 habitants: 15 punts. b) Menors de fins a 16 anys empadronats en el municipi: es valoraran els menors empadronats en el municipi fins a 20 punts. - Municipi o entitat local menor amb fins a 1.000 menors empadronats: 20 punts. - Municipi o entitat local menor amb més de 1.000 menors empadronats: 15 punts. 3. Criteris de valoració respecte al projecte o l'activitat que es realitzarà: màxim 65 punts. a) Projectes amb actuacions dirigides a la població compresa en les següents franges d'edat, fins a 25 punts: 1r. Menors entre 0-3 anys: 6 punts. 2n. Menors entre 4-8 anys: 6 punts. 3r. Menors entre 9-12 anys: 6 punts. 4t. Menors entre 13-16 anys: 6 punts. 5é. Menors des de 0 fins a 16 anys: 1 punt addicional. Els projectes que preveuen actuacions amb diverses franges d'edat puntuaran de manera acumulativa. b) Segons el període en què es realitzen les actuacions, fins a 25 punts: 1r. Actuacions que amplien l'horari escolar: 5 punts. 2n. Actuacions que es realitzen en horari nocturn: 5 punts. 3r. Actuacions que es realitzen en cap de setmana: 5 punts. 4. Actuacions que es realitzen en períodes de vacances escolars: 5 punts. 5é. Actuacions de «servei de cangur», considerant com a tals els serveis de cura puntual prestats en una instal·lació pública adequada a l'objecte del servei, amb activitats d'oci educatiu, per a cobrir necessitats de caràcter temporal durant les 24 hores del dia: 5 punts. Els projectes amb actuacions en diversos períodes puntuaran de manera acumulativa. c) Projectes que incorporen l'elaboració o existència d'un diagnòstic de situació previ: 10 punts.

òrgans de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials de la conselleria amb competència en dones i igualtat de gènere, que acordaran totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de les subvencions quedaran subjectes a les obligacions que estableix l'article 14 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Comunicar a la direcció general de l'Institut Valencià de les Dones la concessió d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat que preveu aquest decret. Aquesta informació s'ha de comunicar només es conega i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 3. Sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de la subvenció. 4. Totes les actuacions dutes a terme amb càrrec als fons rebuts s'han d'identificar amb la imatge gràfica del Pla corresponsables, així com amb els logotips institucionals del Ministeri d'Igualtat i de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, que facilitarà la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a les entitats locals beneficiàries. Tota la documentació necessària per a la realització de projectes o programes que es financen amb càrrec als fons rebuts, en la senyalització exterior dels llocs on s'executen els projectes i, en tot cas, en les activitats de difusió que les entitats destinatàries dels fons puguen desenvolupar en relació amb aquests haurà de constar expressament, en un lloc visible, que s'han finançat amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d'Igualtat, Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, en el marc del Pla corresponsables. L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc, en el cas que encara fora possible el seu compliment en els termes establits, al fet que es requerisca l'entitat beneficiària perquè adopte les mesures de difusió establides en un termini no superior a 15 dies, amb exprés advertiment de les conseqüències que d'aquest incompliment es pogueren derivar. En el cas que s'hagen desenvolupat ja les actuacions corresponents i no resulte possible el seu compliment en els termes establits, es podran establir mesures alternatives, sempre que aquestes permeteren donar la difusió dels fons rebuts amb el mateix abast que preveu aquest decret, per a les quals es fixarà un termini no superior a 15 dies perquè s'adopten, amb exprés advertiment de les conseqüències que d'aquest incompliment pogueren derivar-se. L'incompliment d'aquestes obligacions podrà determinar l'exigència del reintegrament dels fons percebuts.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, als efectes que preveu l'article 25.1a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici de l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Observacions

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

Òrgans resolució

Correspon a la directora general de l'Institut Valencià de les Dones la competència per a resoldre per delegació de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb el previ informe i la proposta de la Comissió Tècnica de Valoració.

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Quantia i cobrament

1. La distribució de les ajudes es realitzarà d'acord amb els criteris que estableix l'article 5. 2. El 100 % de la quantia de la subvenció concedida es lliurarà anticipadament. El pagament s'efectuarà d'una sola vegada, per mitjà de transferència bancària, després que es dicte la resolució de concessió, sempre que l'entitat beneficiària complisca els requisits que exigeix la Llei 38/2003, general de subvencions, i l'article 4 d'aquest decret.