Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i resiliència

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2842093
|
Codi GVA: 22098
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Actuacions de millora de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, així com altres àrees d'alta concentració empresarial com a parcs empresarials, vivers d'empreses i parcs tecnològics o científics.

 

L'objectiu de cada projecte susceptible d'acollir-se a aquestes ajudes ha de consistir a proporcionar cobertura de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, tant en sentit descendent com ascendent, en la totalitat o part de les zones elegibles pertanyents a un àmbit de concurrència.

 

S'estableix com a àmbit de concurrència el de cadascuna de les províncies de la Comunitat Valenciana.

 

S'assigna a cadascuna de les zones de concurrència les quantitats, en euros, següents:

 

Alacant 2.299.000 euros

Castelló 1.213.000 euros

València 2.873.500 euros

 

La intensitat de l'ajuda serà del 80 per cent del cost de tots els conceptes subvencionables, amb un màxim de la quantitat d'ajuda establida per a cada àmbit de concurrència.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Per a cada zona de concurrència es consideraran les unitats immobiliàries presentades pel sol·licitant en zones blanques i grises que resulten admissibles i ajustades a la següent definició: S'entén per Unitat Immobiliària qualsevol tipus d'edificació o divisió horitzontal d'aquesta, estimada a ús residencial o no residencial, que de manera general demanda connexions a la xarxa pública de comunicacions electròniques. Queden excloses les finques sense edificació i els tipus d'edificacions annexes a habitatges com a magatzems, trasters, garatges, espais comunitaris i similars.

 

S'adjunta l'enllaç amb la relació de zones elegibles per a aquesta convocatòria en format gis i en format full de càlcul

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els operadors de telecomunicacions degudament habilitats, segons el que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.

Requisits

Els sol·licitants hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional, en els termes que es recullen en l'Ordre.

 

Els destinataris d'aquestes ajudes no podran estar incursos en cap de les circumstàncies previstes en l'article en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Tampoc podran obtindre la condició de beneficiari les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, o les empreses que es troben en situació de crisi conformement al que estableixen les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisis (2014/C 249/01).

 

Per a poder rebre l'ajuda els sol·licitants han de tindre un compte donat d'alta en la Base de dades Corporativa de la Generalitat Valenciana.

 

En el cas de no tindre cap compte bancari donat d'alta, els sol·licitants hauran de fer-ho prèviament mitjançant el procediment disponible en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp

 

Una vegada donada d'alta el compte bancari en la Base de dades Corporativa de la Generalitat, està podrà ser seleccionades en el procediment de sol·licitud per a rebre aquesta ajuda.

Com es tramita

Procés de tramitació
El sol·licitant ha d'omplir i signar la sol·licitud segons les instruccions indicades en l'apartat "Documentació que cal presentar" i presentar-la mitjançant el tràmit electrònic específic indicat. Els terminis per a esmena i d'audiència s'han reduït a cinc dies hàbils en declarar-se la urgència...
Saber més
Criteris de valoració
1. Objectius de cobertura en zones blanques. (Màx. 40 punts) 2. Objectius de cobertura en zones grises. (Màx. 10 punts) 3. Ràtio objectius de cobertura en zones blanques / Ajuda sol·licitada (màx. 30 punts) 4. Ràtio objectius de cobertura en zones grises / Ajuda sol·licitada (màx. 10 punts) ...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà el dia després de la publicació d'aquest Orde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9390 de 25.07.2022) i finalitzarà dos mesos després.

Documentació
La sol·licitud s'adequarà al model normalitzat i se signaran, entre altres, les següents declaracions: i. Declaració que no s'ha rebut altres ajudes d'altres programes o instruments de qualssevol administracions públiques o organismes o ens públics, nacionals o internacionals, particularment...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar la resolució sobre les subvencions que recull aquesta ordre serà de sis mesos comptats des de la publicació de la convocatòria en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Quantia i cobrament
La intensitat de l'ajuda serà del 80 per cent del cost de tots els conceptes subvencionables, amb un màxim de la quantitat d'ajuda establida per a cada àmbit de concurrència
Obligacions
Els operadors destinataris últims de les ajudes quedaran obligats a oferir als altres operadors que ho sol·liciten accés majorista, actiu i passiu, efectiu a les infraestructures subvencionades durant un període mínim de set anys a partir de la data d'entrada en servei del projecte del qual es...
Saber més
Observacions

La resolució del procediment de concessió d'ajudes, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició, en el termini d'un mes i davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Sense perjudici de...

Saber més
Sancions
Les que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua normativa de desplegament.