Detall de Procediments

Devolució del certificat per a conductors de països no pertanyents a la Unió Europea i còpia legalitzada d'aquest.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Devolució del certificat per a conductors de països no pertanyents a la Unió Europea i còpia legalitzada d'aquest.

  Objecte del servici

  Devolució del certificat de conductor i la còpia legalitzada del mateix tan prompte deixen de complir-se les condicions que van donar lloc a la seua expedició i, especialment, quan el conductor cause baixa en l'empresa o en la contractació per part de l'autònom o quan, a conseqüència de qualsevol actuació administrativa, es detectara l'imcumplimiento dels requisits que van donar lloc a la seua expedició.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - De manera presencial, en qualsevol de les Oficines PROP presentació i lliurament físic del certificat i de la còpia legalitzada d'aquest, la custòdia de la qual correspon a l'òrgan emissor.
  - Trasllat de la documentació física a l'òrgan emissor perquè en sigueu custodis.
  - Una vegada presentat el certificat per l'empresa i la còpia legalitzada, l'òrgan competent, després de fer les comprovacions pertinents, donarà de baixa les dades en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques i juridicas titulars d'autoritzacions de transport públic o privat complementari, de mercaderies o de viatgers amb autobús, ja siguen públics o privats complementari que hagen tingut contractat a conductors no pertanyents a la Unió Europea.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CE) núm. 484/2002 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de març de 2002, pel qual es modifiquen els Reglaments (CEE) núm. 881/92 i (CEE) núm. 3118/93 del Consell, a fi d'establir un certificat de conductor. (DOCE núm.76, 19-03-2002)
  - Ordre FOM/3399/2002, de 20 de desembre, per la qual s'estableix un certificat de conductor per a la realització de l'activitat de transport per conductors de tercers països.
  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres.
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.(BOE núm.241, de 8-10-1990)

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.(BOE núm.236, 02-10-2015)

  Llista de normativa

  Vegeu Reglament (CE) núm.484/2002 del Parlament Europeu y del Consell, d'1 de març de 2002

  Vegeu Orde FOM/3399/2002, de 20 de desembre

  Vegeu Llei 16/1987, de 30 de juliol

  Vegeu Real Decret 1211/1990, de 28 de setembre

  Vegeu Llei 39/2015, de 1 de octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.