Detall de Procediments

SUG - Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Activitat 3. «Retrofit» o modificació de la forma de propulsió de vehicles.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  SUG - Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Activitat 3. «Retrofit» o modificació de la forma de propulsió de vehicles.

  Objecte del tràmit

  Concessió d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Activitat 3. «Retrofit» o modificació de la forma de propulsió de vehicles.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes:
  a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.
  b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.
  c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.
  d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE.
  e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre.
  f) Persones jurídiques privades que a la data de la sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Requeriments

  S'haurà de presentar UNA sol·licitud per vehicle a modificar la seua forma de propulsió.
  Podran ser BENEFICIARIS de l'ajuda:
  · Les persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les autoritzacions de transport definides en l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política
  territorial, Obres Públiques i Mobilitat. L'autorització haurà d'estar en vigor a la data de la sol·licitud de les ajudes.
  · Les persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en el punt anterior.
  I a més complisquen els següents requisits:
  · Tindre la seua residència fiscal en la Comunitat Valenciana.
  · Dur a terme el "Retrofit" o modificació de la forma de propulsió del vehicle en els termes i condicions en l'Ordre 2/2022, de 28 de març.
  El destinatari de l'ajuda haurà d'ostentar la titularitat del vehicle a modificar, i el vehicle original haurà de tindre com a màxim deu (10) anys d'antiguitat, comptat des de la seua primera matriculació. Tots dos períodes de temps es comptaran fins al moment de la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent d'aquest programa.
  La modificació que es realitze sobre la unitat de potència del vehicle deurà sempre realitzar-se complint amb el que s'estableix en el Reial decret 866/2010, de 2 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes de vehicles.
  No podran ser destinataris últims de les ajudes:
  · Les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014.
  · Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  · Les empreses que es troben subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajuda o subvenció que els haguera sigut atorgada amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol mena d'incompliment de les obligacions que li vingueren atribuïdes en la concessió.
  · Les empreses o entitats de titularitat pública que siguen prestadores del servei de transport públic urbà.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La quantia de les ajudes vindrà determinada pel nombre de vehicles matriculats a Espanya que els sol·licitants declaren haver realitzat la modificació de la tecnologia o sistema de propulsió o «retrofitting», sempre que reunisquen els requisits que s'estableixen en l'Ordre 2/2022, de 28 de març, i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, modificat pel Reial decret 188/2022, de 15 de març i l'Ordre TMA/138/2022, de 28 de febrer.
  - La quantia unitària d'ajuda fixa per vehicle per a «Retrofit» o modificació de la forma de propulsió de vehicles s'estableix en funció de la categoria del vehicle i del sistema de motorització resultant de la modificació.
  - Es presentaran tantes sol·licituds com vehicles es vulguen modificar la seua forma de propulsió.
  - S'estableix un límit màxim d'ajuda de cinquanta (50) vehicles per destinatari últim i convocatòria, excepte persones físiques, que tindran un límit d'un (1) vehicle per destinatari últim.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis (6) mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de no haver-se notificat la resolució en aquest termini, es podrà entendre desestimada la sol·licitud.
  - Els beneficiaris de l'ajuda, una vegada realitzada l'activitat, deuran, en el termini màxim de dotze (12) mesos comptats des de la notificació de la resolució de concessió, justificar la realització de la inversió requerida per a dur a terme l'actuació objecte de l'ajuda, segons els termes establits en l'Ordre 2/2022, de 28 de març, i en el no previst, serà aplicable el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, modificat pel Reial decret 188/2022, de 15 de març i l'Ordre TMA/138/2022, de 28 de febrer.
  - La documentació que es presente per a justificar la realització de l'activitat, haurà de ser coherent amb la informació aportada en el formulari de sol·licitud de l'ajuda.
  - En el termini màxim de sis (6) mesos s'efectuarà la comprovació de l'execució de l'actuació per part de l'òrgan instructor.
  - Verificada l'execució de l'actuació per part dels subjectes que reben l'ajuda asi com el lliurament de tota documentació exigida en l'Ordre 2/2022, de 28 de març, dins del termini establit, l'òrgan competent de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ordenarà el pagament de la subvenció, amb expressa referència a la procedència dels fons del PRTR, esmentant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com el Mecaismo Europeu de Recuperació i Resiliència, conforme al que poguera establir-se sobre aquest tema.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic.
  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud:

  a) Declaració responsable per a la sol·licitud d'ajudes. Activitat 3: "Retrofit" o modificació de la forma de propulsió de vehicles. Document obligatori.
  b) Declaració de condició de l'empresa. Document obligatori.
  c) Acreditació de la persona representant, si escau.
  d) Permís de circulació del vehicle a modificar. Document obligatori.
  e) Autorització de transport o Certificat de l'òrgan competent de l'entitat local acreditatiu de la prestació del servei públic de transport urbà. Document obligatori.
  f) Document acreditatiu d'adscripció de vehicle a una autorització de transport o certificat de l'òrgan competent de l'entitat local que garantisca que el vehicle ha prestat servei públic de transport urbà. Document obligatori.
  g) Justificant d'haver realitzat el procediment per a tramitar altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries, en el seu cas. Document obligatori.
  En tot cas, han d'indicar-se aqueixes dades en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic.
  - I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES. ACTIVITAT 3 "RETROFIT"

  MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE EMPRESA PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES A LA TRANSFORMACIÓ DE FLOTES, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILENCIA. ACT.3: "RETROFIT" O MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE PROPULSIÓ DE VEHICLES

  ACREDITACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES A LA TRANSFORMACIÓ DE FLOTAS, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILENCIA. ACT.3: "RETROFIT" O MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE PROPULSIÓ DE VEHICLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria.
  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa.

  2. ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 15 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - Es durà a terme telemàticament en la Seu Electrònica de la Generalitat, fent referència al codi d'expedient que li haja sigut assignat. L'accés al tràmit concret d'aportació de documentació complementària podrà realitzar-se mitjançant tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https:sede.gva.es), seleccionant el tràmit corresponent.
  La no aportació en termini de la corresponent documentació i la seua falta d'esmena determinarà l'exclusió de la sol·licitud.

  3. INSTRUCCIÓ
  - La instrucció del procediment correspondrà a la Subdirecció General de Transport.

  4. RESOLUCIÓ
  - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

  - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida a cada persona o entitat jurídica i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que hagen de subjectar-se la persona o entitat beneficiària.

  - Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre d'entrada, fins que finalitze el crèdit.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_MOBILITAT_ACT3&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22222

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados).
  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/
  2. Si ja disposeu de certificat digital, hi podeu entrar fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).
  3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació"
  (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  INFORMACIÓ ADDICIONAL

  S'han de presentar tantes sol·licituds com vehicles als quals es vulga modificar la forma de propulsió.
  Les resolucions de concessió es dictaran per l'ordre de presentació de les sol·licituds fins a l'esgotament del crèdit.

  En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haja expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajuda prèvies que puguen alliberar pressupost o bé s'incorpore nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant fins que no es valide la sol·licitud.


  OBLIGACIONS DE LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES BENEFICIÀRIES

  a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció.
  b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, per a la qual cosa cal presentar la documentació requerida d'acord amb l'activitat o les activitats per a les quals se sol·licite ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Generalitat, l'Administració de l'Estat i la Comissió Europea, i aportar tota la informació i documentació que els siga requerida.
  d) Acceptar les condicions fixades en aquestes bases i les directrius que la direcció general amb competències en matèria de transports puga establir per a la seua aplicació i seguiment, segons l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i l'Ordre HFP 1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius, i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
  e) Comunicar a la conselleria competent en matèria de transports l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats.
  f) Complir amb la resta d'obligacions que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  g) Complir el que estableix l'article 2.1.d de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte de l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, de conformitat amb els articles 6, 7 i 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tal com indica l'article 8.4 de la Llei 2/2015, així com l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i altres obligacions que establisca la normativa aplicable en matèria de transparència.
  h) Mantindre a la disposició de l'administració concedent de les ajudes, durant almenys els quatre anys següents al pagament final de la subvenció, els documents justificants de liquidació de les despeses subvencionades i dels ingressos per les ajudes percebudes.
  i) Reintegrar els fons percebuts quan siga procedent segons el que estableixen els articles 36 i 37 i article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Article 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.(DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos

  Sistemes de verificació de signatura

  CL@VE-PERMANENT

  Enllaç al tramic de Domiciliació bancaria. Tràmit automatizat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18/11/2003
  - Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020)
  - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (BOE núm. 272, de 09/11/2017)
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. (DOUE L 352, de 24/12/2013)
  - Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat. (DOUE L 187, de 26/06/2014)
  - Reglament (UE) 2019/1242, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, pel qual s'estableixen normes de comportament en matèria d'emissions de CO? per a vehicles pesants nous i es modifiquen els reglaments (CE) 595/2009 i (UE) 2018/956, del Parlament Europeu i del Consell, i la Directiva 96/53/CE, del Consell. (DOUE L 198, de 25/07/2019)
  - REGLAMENT (UE) 2020/852, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. (DOUE L 198, de 22/06/2020)
  - Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència. (DOUE L 57, de 18/02/2021)
  - Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (BOE núm. 234, de 30/09/2021)
  - Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (BOE núm. 234, de 30/09/2021)
  - Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (BOE núm. 275, de 17/11/2021)
  - Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se modifican los Anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE nº 52, de 02/03/2022).
  - Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, ransformación y Resiliencia. (BOE nº 64, de 16-03-2022).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015)
  - ORDRE 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGV núm.9310, de 31-03-2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

  Vegeu la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

  Vegeu el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  Vegeu el Reglament (UE) 2019/1242, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019.

  Vegeu el Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020.

  Vegeu el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

  Vegeu l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

  Vegeu l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre.

  Vegeu el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre.

  Vegeu Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero

  Vegeu Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat.

  Vegeu Ordre 2/2022, de 28 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.