Subvencions destinades al programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2799734
|
Codi GVA: 22226
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El suport en la realització d'inversions que impulsen la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia a través d'actuacions de millora en els sistemes de gestió de fems en explotacions ramaderes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

1. Seran actuacions subvencionables les que s'indiquen a continuació: 1r. Actuació 1 - Millora de l'eficiència mediambiental de les instal·lacions d'emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes: a) Cobertura de basses i altres sistemes d'emmagatzematge de fem que permeten una reducció...

Saber més
Normativa
 • Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a l'execució...
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats...
 • Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i...
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Resolució de 27 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es...
 • Extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,...
 • Correcció d'errades de la Resolució de 27 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició...
 • Resolución de 29 de setembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Les persones beneficiàries últimes que s'enumeren a continuació: a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguen titulars d'explotacions ramaderes sempre que tinguen la consideració de PIMES, d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) 702/2014, de la Comissió,...

Saber més
Requisits

Els beneficiaris finals han de complir els requisits següents: a) Els que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no trobar-se subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida que es tramitarà telemàticament, a través de l'enllaç, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22226 Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el...
Saber més
Criteris de valoració
1. Criteris generals de priorització per a cada sol·licitud: a) Per tipus de projecte: 1r. Pla d'inversió conjunt: 5 punts. Aquesta puntuació se sumarà a la puntuació corresponent atorgada en virtut de l'apartat següent a cada un dels partícips beneficiaris últims dels projectes d'inversió que...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2022 serà de 30 dies a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. Num. 9329 BIS/ 02.05.2022).

Documentació
1. La sol·licitud, segons el model normalitzat, s'ha d'omplir en tots els seus apartats i signar electrònicament per l'interessat o el seu representant legal ha de contindre la informació mínima següent: a) La identificació de la persona física o jurídica, o agrupació de persones físiques o...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Telemàticament, a través de l'enllaç corresponent, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22226 Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  1. La intensitat màxima de les ajudes serà, amb caràcter general, d'un 50 % del cost elegible, excepte en el cas dels beneficiaris que preveu l'article 2.2 de la corresponent resolució de convocatòria (titulars d'explotacions ramaderes subjectes al compliment del que estableix el Reial decret...
  Saber més
  Obligacions
  Obligacions: · Declarar l'obtenció d'altres ajudes per al finançament de la mateixa activitat subvencionada. · Les específiques obligacions d'informació en relació amb el finançament de la Unió Europea de l'activitat subvencionada. · Portar una comptabilitat específica de les actuacions...
  Saber més
  Observacions

  Contra aquesta, és procedent el recurs de reposició davant del mateix òrgan que els va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 123 i 124 de la Llei 39/015, d'1 d'octubre, del procediment...

  Saber més