Subvencions destinades al programa de suport a les inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2799735
|
Codi GVA: 22228
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen per a l'exercici 2023 les subvencions destinades a finançar les inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, o per a la construcció de nous centres amb aquesta finalitat. Aquestes ajudes...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
29-05-2023
JustificacióTemini tancat
Observacions

Seran subvencionables les següents inversions, sempre realitzades amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció: 1. Modernització o millora dels equips i les instal·lacions existents per a aconseguir més eficiència en els sistemes de neteja i desinfecció de vehicles de...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica que escometen inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar i de gossos de dules, canilles...

Saber més
Requisits

Els beneficiaris finals han de complir els requisits següents: 1. Els que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no trobar-se subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. - A la vista de la...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris objectius de concessió d'aquestes subvencions són els següents: 1. En el cas de centres de neteja i desinfecció ja existents: Els següents sol·licitants tindran caràcter de prioritaris amb el següent ordre de prioritat: a) Per tipus: 1r. Centre de neteja i desinfecció de serveis...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2023 serà de 30 dies a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. Núm. 9604 / 26.05.2023).

Documentació
1. La sol·licitud segons el model normalitzat omplit en tots els seus apartats i signat electrònicament per l'interessat o el seu representant legal ha de contindre la informació mínima següent: 1r. La identificació de la persona física o entitat titular del centre de neteja i desinfecció, el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 29-05-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini de resolució del procediment serà de 6 mesos comptats a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.
  Quantia i cobrament
  1. En el cas de centres de neteja i desinfecció ja existents, la quantia de la subvenció es concedirà en funció de la inversió realitzada, i la inversió màxima subvencionable serà de 100.000 euros per cada centre de neteja i desinfecció. La intensitat màxima de la subvenció per inversió serà del...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Els beneficiaris han de complir, com a mínim, a més de les obligacions que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les obligacions següents: a) Remetre a l'òrgan concedent la informació que li permeta mesurar la contribució de l'activitat subvencionada al corresponent...
  Saber més
  Observacions

  Contra aquesta, és procedent el recurs de reposició davant del mateix òrgan que els va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 123 i 124 de la Llei 39/015, d'1 d'octubre, del procediment...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat

  Mitjançant Resolució de 26 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'ampliar, fins al 20 de novembre de 2023, el termini de justificació de les inversions indicat en l'apartat seté de la Resolució de 22 de maig de 2023, de la Conselleria d'Agricultura,...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
   Presencial
   a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...
   Saber més

   On dirigir-se