Accions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis de la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. PRÒXIMA OBERTURA DE CONVOCATÒRIA

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2841378
|
Codi GVA: 22256
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

PRÒXIMA CONVOCATÒRIA Subvencions destinades a cobrir inversions i gastos per a la millora de: A) Línia d'actuació 1: Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida (instal·lació completa) B) Línia d'actuació 2: Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida (instal·lació parcial, al no incloure per a Radiodifusió Sonora i Televisió Digital ni els elements de captació -antenes- ni d'adaptació -equipament de capçalera-) C) Línia d'actuació 3: Infraestructura de telecomunicacions adaptada, exclusivament, per a Banda Ampla Ultraràpida Totes les línies d'actuació són per a edificis en la Comunitat Valenciana conclosos abans de l'1 de gener de 2000

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació, d'acord amb el que es preveu en l'article 62.1 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. Es considerarà esgotat el pressupost quan s'efectue el registre de l'última sol·licitud d'ajuda que totalitze l'import assignat en la convocatòria. En cas que s'esgote el pressupost assignat, i sempre que no haguera expirat el termini establit en el paràgraf anterior, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional que seran ateses per rigorós ordre d'entrada.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Comunitats de propietaris, d'un edifici o conjunt d'edificacions, conclosos abans de l'1 de gener de 2000, situats en la Comunitat Valenciana, subjectes al règim de propietat horitzontal, establit en l'article 396 del Codi Civil, així com, en els correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal, i que requerisquen adaptar les seues instal·lacions de telecomunicacions a l'interior del *edifiio o conjunt d'edificacions.

 

Requisits

Els destinataris d'aquestes ajudes no podran estar incursos en cap de les circumstàncies previstes en l'article en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Per a poder obtindre la subvenció, les actuacions hauran de:

 

1. Realitzar-se per empreses instal·ladores inscrites en el Registre d'empreses instal·ladores de telecomunicació al qual es refereix l'article 3 del Reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 5 de març. En concret, per la mena d'activitat «F», segons el que s'estableix en l'Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació.

 

2. Comptar amb el corresponent projecte tècnic subscrit per titulat o titulada competent en matèria d'infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT).

 

3. Les actuacions objecte d'ajuda hauran de complir amb la normativa vigent que els siga aplicable, així com comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que les mateixes el requerisquen.

 

Asimsimo, per a poder rebre l'ajuda, els sol·licitants han de tindre un compte donat d'alta en la Base de dades Corporativa de la Generalitat Valenciana. En el cas de no tindre cap compte bancari donat d'alta, els sol·licitants hauran de fer-ho prèviament mitjançant el procediment disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Una vegada donada d'alta el compte bancari en la Base de dades Corporativa de la Generalitat, està podrà ser seleccionades en el procediment de sol·licitud per a rebre aquesta ajuda.

Com es tramita

Procés de tramitació
El sol·licitant haurà d'emplenar i signar la sol·licitud segons les instruccions indicades en l'apartat "Documentació a presentar", i presentar-la mitjançant el tràmit electrònic específic indicat.
Criteris de valoració
Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

TERMINI PENDENT termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia després de la publicació de l'orde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

Documentació
Cada sol·licitant haurà de presentar la següent documentació: a. Sol·licitud d'ajuda. La sol·licitud s'adequarà al model normalitzat. S'inclouran, entre altres, les següents declaracions responsables: i. Declaració referent a totes les ajudes, subvenciones ingressos o recursos procedents de...
Saber més
Normativa
 • Reial decret 990/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i...
 • ORDRE 15/2022, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases...

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar la resolució sobre les subvencions recollides en aquesta ordre serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la resolució de la present convocatòria.
Quantia i cobrament
Les subvencions es destinaran a finançar fins al 100% del cost de la instal·lació, IVA inclòs. La quantia màxima de la subvenció per a cadascun de les línies d'actuació prevista i per a cada destinatari últim, amb un màxim subvencionable de fins a 35 vivendes, enteses com a unitats immobiliàries...
Saber més
Obligacions
Els beneficiaris tindran l'obligació de conservar els documents justificatius i altra documentació concernent al finançament, en format electrònic, durant un període de 10 anys a partir de l'operació.
Observacions

La resolució del procediment de concessió d'ajudes, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició, en el termini d'un mes i davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Sense perjudici de...

Saber més
Sancions
Les que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua normativa de desplegament.