Detall de Procediment

Tràmit de reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i al procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos [Ordre 45/2021]

Codi SIA: 2847226
Codi GUC: 22279
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-07-2022
26-08-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i al procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos [Ordre 45/2021] - Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses - Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes - Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent - Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent - Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs a presentar: - Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. De l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022. - Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. De l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022. - Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 12 de maig de 2022 al 13 de juny de 2022. - Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Del 14 de juliol de 2022 al 16 d'agost de 2022. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal. - Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Del 22 de juliol de 2022 al 26 d'agost de 2022.El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal. - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 27 de juliol de 2022 al 26 d'agost de 2022.

Formularis i documentació

Si la RECLAMACIÓ està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, aquesta s'haurà d'entregar en un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22162&version=amp). Per tant, en aquestes situacions s'han d'omplir i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible. En cas de tramitar un RECURS, el tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible no s'haurà d'omplir siga quina siga la situació de la persona. Tota la documentació que s'adjunte al RECURS s'ha d'entregar en el tràmit de presentació d'aquest.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa