Detall de Procediments

Tràmit de reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i al procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos [Ordre 45/2021]
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit de reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i al procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos [Ordre 45/2021]

  Objecte del tràmit

  Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i al procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos [Ordre 45/2021]
  - Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses
  - Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes
  - Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent
  - Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent
  - Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent
  - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs a presentar:

  - Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. De l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022.
  - Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. De l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022.
  - Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 12 de maig de 2022 al 13 de juny de 2022.
  - Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Del 14 de juliol de 2022 al 16 d'agost de 2022. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.
  - Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Del 22 de juliol de 2022 al 26 d'agost de 2022.El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.
  - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 27 de juliol de 2022 al 26 d'agost de 2022.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Si la RECLAMACIÓ està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, aquesta s'haurà d'entregar en un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22162&version=amp). Per tant, en aquestes situacions s'han d'omplir i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

  En cas de tramitar un RECURS, el tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible no s'haurà d'omplir siga quina siga la situació de la persona. Tota la documentació que s'adjunte al RECURS s'ha d'entregar en el tràmit de presentació d'aquest.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RECL_RECU_OPO_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22279

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Guia d'usuari per a omplir el tràmit telemàtic de presentació de reclamació o recurs.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

  Llista de normativa

  ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

  Llistat de seguiment

  Oposicions 2022 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats) - Portal web Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.