Inscripció agents immobiliaris col·laboradors

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2844211
|
Codi GVA: 22324
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-03-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquest tràmit és la inscripció en el Directori d'agents immobiliaris de les persones interessades a formar part de la Xarxa Lloga'm, per tal de facilitar l'accés de la ciutadania valenciana a l'habitatge en règim de lloguer i de mobilitzar els habitatges no habitats situats a la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-03-2022
Normativa
 • Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 130/2021, d'1 d'octubre, de Consell, d'aprovació del Reglament per a la mobilització d'habitatges buits i rehabilitats.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que reunisquen els requisits establits en l'apartat "Requisits" i que són els que s'enumeren en l'art. 68 del Decret 130/2021, d'1 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament per a la mobilització d'habitatges buits i deshabitats.

Requisits

Per al reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador, les persones físiques o jurídiques hauran de reunir els següents requisits: - Ser agent de la propietat immobiliària, qualificat segons la seua normativa específica, o ser persona física o jurídica legalment constituïda que,...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits per al reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador s'ha de realitzar obligatòriament de manera electrònica.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-03-2022

La inscripció es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació
Les persones físiques o jurídiques que reunisquen els requisits i que estiguen interessades a formar part de la Xarxa Lloga'm han de presentar una sol·licitud dirigida a la Direcció General de Funció Social de l'Habitatge, que ha d'acompanyar de la documentació següent: - Identificació. DNI de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
S'ha de fer a través del tràmit telemàtic específic.

Resolució

Termini màxim
La direcció general competent en matèria de funció social de l'habitatge dictarà la resolució que concedisca o denegue el reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador en el termini màxim de 15 dies des de l'entrada de la sol·licitud en el seu registre. El termini per a dictar i...
Saber més
Observacions

Les resolucions de reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador dictades per la direcció general competent en matèria de funció social de l'habitatge no posen fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la...

Saber més

Preguntes freqüents

Dubtes sobre la tramitació
 • Es pot revocar la resolució?
 • La direcció general competent en matèria de funció social de l'habitatge podrà revocar en qualsevol moment el reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador quan hi haja una causa justificada. En tot cas, tindran la consideració de causes justificades les següents: L'incompliment...
 • Saber més
 • Quins efectes té el reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador?
 • El reconeixement de la condició d'agent immobiliari col·laborador té els efectes següents: - La inscripció en el Directori d'agents immobiliaris col·laboradors i l'assignació d'un número d'inscripció (número d'inscripció DAIC), amb el qual s'haurà d'identificar l'agent per al desenvolupament de...
 • Saber més
 • Què és el Directori d'agents immobiliaris col·laboradors?
 • La conselleria amb competències en matèria d'habitatge crearà el directori d'agents immobiliaris col·laboradors en el qual s'inclouran els agents immobiliaris als quals es reconega la condició de col·laboradors. Les dades del directori seran públiques i accessibles per al conjunt de la...
 • Saber més
On consultar dubtes sobre el tràmit: