EAUTOE 2022 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2846901
|
Codi GVA: 22328
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 22-03-2022

Fins 30-06-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador:

 

- projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents;

- activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis;

- idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
22-03-2022 al 30-06-2022
Observacions

Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Impacte previst: 450 beneficiaris.

Quantia/pressupost: 1.460.000 euros.

Normativa
 • ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV núm. 8138, de 29.09.2017).
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria...
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, les subvencions destinades al Programa de foment d'ocupació del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Requisits

a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

 

b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

 

La concessió de la subvenció requereix:

 

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2022. A aquest efecte, es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037).

 

b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

 

c) Figurar d'alta en el Cens d'obligats tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

 

d) No haver figurat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

 

e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.

 

f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

 

g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana.

 

EXCLUSIONS:

 

Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

 

L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Com es tramita

Procés de tramitació

Passos:

 

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

6. En cada direcció territorial de LABORA del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere.

7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú.

 

En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulta possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds que presenten persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, dones. Si, després d'aplicar aquests criteris, l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el 22 de març i finalitzarà el 30 de juny de 2022. (DOGV núm. 9302, 21/03/2022)

 

Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris. En el cas que l'alta haja tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l'endemà de la publicació.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). Si la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  Presencial

  La sol·licitud (que comprenga, així mateix, la documentació exigida) s'ha de presentar preferentment de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EAUTOE 2022 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors".

   

  En la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/va/ciutadania), en l'apartat "Ciutadania" estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud (per a això, cal disposar del certificat reconegut per als ciutadans), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet (https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio).

   

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als ací descrits serà inadmesa (per tant, la sol·licitud presentada a través del tràmit Z també serà inadmesa).

   

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   

  Si la sol·licitud es presenta telemàticament per representant, aquest ha d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/.

   

  Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents: a) Persones desocupades en general: 2.500 euros. b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent fins a 12 mesos després de la data d'efectes de l'alta en aquest...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre correspondrà a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'òrgan en què aquesta delegue.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del...
  Saber més