Detall de Procediment

TECG - Comunicació a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori de llicències urbanístiques de minimització en sòl no urbanitzable (art.230.5 TRLOTUP)

Codi SIA:: 2857981
Codi GVA:: 22348
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI AVPT
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Segons determina l'article 3.1.b) del Decret 65/2021, de 14 de maig, del Consell, de regulació de la Plataforma Urbanística Digital i de la presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial i apt. 5 de l'article 230 del TRLOTUP, les entitats locals, sense perjudici del seu deure d'informació al departament competent en Administració local establit en la legislació de règim local, comunicaran de manera telemàtica a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) els següents acords i actes: a) Llicències de minimització d'impacte territorial respecte d'edificacions en sòl no urbanitzable. b) Llicències d'ocupació corresponents a les anteriors llicències de minimització atorgades.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els Ajuntaments

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refòs de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. (DOGV núm. 9129, de 16.07.2021)
  • DECRET 65/2021, de 14 de maig, del Consell, de regulació de la Plataforma Urbanística Digital i de la presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial. (DOGV núm. 9097, de 01.06.2021)
  • Resolució de 2 de març de 2022, de la presidenta de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, d'assumpció de funcions en matèria de protecció de la legalitat urbanística per l'organisme autònom Agència Valenciana de Protecció del Territori. (DOCV núm. 9294 de 09.03.2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant els sis dies hàbils des de la data de l'aprovació de l'acte o acord.

Formularis documentació

S'adjuntarà com a document annex llicència urbanística l'objecte de la qual siga un dels indicats en l'apartat objecte d'aquest tràmit. Els documents seran remesos per via telemàtica en format PDF signat digitalment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: https://www.gva.es/es/proc17168 https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana : https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es 3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa