Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració anual d'envasos i residus d'envasos.

  Objecte del tràmit

  Omplir i presentar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana la declaració anual d'envasos i residus d'envasos d'acord amb el que es preveu en l'article 15 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  De conformitat amb l'article 15 del Reglament, de la Llei 11/1997, han d'omplir i presentar la declaració anual d'envasos i residus d'envasos els agents econòmics següents que estiguen domiciliats a la Comunitat Valenciana:
  Els envasadors.
  Els comerciants o distribuïdors.
  Els recuperadors de residus d'envasos i envasos usats.
  Els sistemes integrats de gestió (SIG.) o els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor.
  Els ens locals.
  Els posseïdors finals dels residus d'envasos i envasos usats, quan resulte d'aplicació el que estableix la disposició addicional primera de la Llei 11/1997.

  A l'efecte d'aquest procediment, i de conformitat amb la Llei 11/1997 i el Reial decret 782/1998, s'entendrà per:
  "Els envasadors": els agents econòmics dedicats tant a l'envasament de productes com a la importació o adquisició en altres estats membres de la Unió Europea de productes envasats, per a posar-los en el mercat. En el cas de les bosses d'un únic ús es considerarà envasador el titular del comerç que subministre o lliure aquestes bosses al consumidor o usuari final.
  "Els comerciants o distribuïdors": els agents econòmics dedicats a la distribució, majorista o minorista, d'envasos o de productes envasats.
  Al seu torn, dins del concepte de comerciants, es distingeix:
  a) Comerciants o distribuïdors d'envasos: els que efectuen transaccions amb envasos buits.
  b) Comerciants o distribuïdors de productes envasats: els que comercialitzen mercaderies envasades en qualsevol de les fases de comercialització dels productes.
  "Els recuperadors de residus d'envasos i envasos usats": els agents econòmics dedicats a arreplegar, classificar, emmagatzemar, condicionar i comercialitzar residus d'envasos per a reutilitzar-los, reciclar-los i altres formes de valorització.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini previst queda suspés en virtut del que determina la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis, d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada, el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagen suspés, el termini acabarà el 18 de juny.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene i la prensente la electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue l'esmena.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA
  C/ POETA QUEROL, 15Ver plano
  46002 València
  Tel: 963103900
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVICIS D'ORIHUELA
  AVDA. DE LA VEGA, 22Ver plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966743502
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D'ALACANT
  C/ RUPERTO CHAPI, 3 - Enfront del Teatre PrincipalVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965201133
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 79Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964356500
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVICIS D'ALCOI
  C/ SAN FRANCESC, 10Ver plano
  03801 Alcoi/Alcoy
  Tel: 965549100

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2236

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Presentació de la declaració en els formularis normalitzats a aquest efecte

  Impresos associats

  DECLARACIÓ ANUAL D'ENVASOS I RESIDUS D'ENVASOS (DADES DE L'EMPRESA)

  DECLARACIÓ ANUAL D'ENVASOS I RESIDUS D'ENVASOS (DETALL DELS ENVASOS I RESIDUOS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació dels documents associats a la declaració anual d'envasos i residus d'envasos (segons models normalitzats) degudament omplits i signats.
  En aquest procediment l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa ni a notificar l'interessat, de conformitat amb el que es preveu en el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  L'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les seues funcions de comprovació, vigilància, inspecció i control, podrà demanar a l'interessat que esmene la seua declaració de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2236

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2236.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - Les facultats de recepció i revisió del contingut de la declaració anual d'envasos i residus d'envasos, els requeriments d'esmena quan escaiga i l'assessorament necessari per a acomplir-ho de manera adequada estan delegades en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana d'acord amb la Resolució de 24 d'abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funcions que són competència de la direcció general esmentada.

  - Són objecte de declaració tots els envasos posats en el mercat o generats per qualsevol dels agents econòmics esmentats anteriorment, i s'entenen per aquests envasos els inclosos en les definicions de l'article 2 de la Llei 11/1997 i del Reial decret 782/1998.

  - S'han de declarar tots els envasos posats en el mercat, generats en un centre de producció, distribució o importació, excepte aquells que són posats en el mercat per mitjà d'un SIG autoritzat per a operar a la Comunitat Valenciana, la declaració del qual correspondrà a aquest últim.

  - Els agents econòmics que òmpliguen la declaració anual d'envasos i residus d'envasos han d'indicar, a més de les dades referents a la personalitat jurídica, el domicili de l'empresa, els centres de producció, el representant legal, aquells que es referisquen als envasos i residus d'envasos. En concret i depenent de cada agent econòmic:
  - El nombre d'unitats d'envàs per tipus de material, el pes total de tots aquests i el pes de tot el producte envasat, diferenciant entre Comunitat Valenciana i resta de comunitats autònomes, per als envasos d'ús i consum ordinari en domicilis particulars, siga per mitjà d'un SIG o per un sistema de depòsit, devolució i retorn SDDR.
  - El nombre d'unitats d'envàs per tipus de material, el pes total de tots aquests i el pes de tot el producte envasat, diferenciant entre Comunitat Valenciana i resta de comunitats autònomes, per als envasos industrials i comercials, ja siga per mitjà d'un SIG, per mitjà d'un SDDR o acollits a les excepcions indicades en la disposició addicional primera de la Llei 11/1997.
  - El nombre d'unitats d'envàs per tipus de material, el pes total de tots aquests i el pes de tot el producte envasat, l'origen o la destinació del qual siga un estat de la Unió Europea o qualsevol altre estat no membre, tant per a envasos d'ús i consum ordinari en domicilis particulars com per als industrials i comercials.
  - La destinació dels residus d'envasos, amb indicació de les tones de cada material i del gestor autoritzat al qual se li lliuren.
  - En el cas que siga un gestor autoritzat de residus, la quantitat de residus d'envasos rebuts, distingint quant s'ha destinat a recuperació, reciclatge, valorització o eliminació.
  - En cas de les entitats locals, la quantitat total de residus d'envasos de vidre, paper/cartó i envasos lleugers arreplegats de manera selectiva, el nombre de contenidors de recollida selectiva en servei per a cada material i el gestor autoritzat al qual se li lliura el material. Si és una entitat local supramunicipal la que ompli la declaració anual d'envasos i residus d'envasos, ha de proporcionar la informació idèntica desglossada per municipis, en aquest cas aquests quedaran exempts de presentar la declaració individualment.

  Sancions

  L'incompliment de l'obligació de presentació de la declaració està tipificat com a infracció en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i podria suposar l'obertura de l'expedient sancionador corresponent i donar lloc a la imposició de les sancions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos (BOE núm. 99, de 25/4/97).
  - Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos (BOE de l'1/5/98).
  - Ordre de 5 de desembre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula el model de la Declaració anual d'envasos i residus d'envasos (DOCV núm. 4401, de 18/12/02).
  - Resolució de 24 d'abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual es refon i s'actualitza la delegació en el Consell de cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funcions que són competència de la direcció general esmentada (DOCV núm. 7301, de 23/06/14).

  Llista de normativa

  Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.

  Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i l'execució de la Llei 11/1997.

  Ordre de 5 de desembre de 2002.

  Vegeu la Resolució de 24 d'abril de 2014 (delegació cambres).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.