Ajudes per a la rehabilitació de basses per a la millora de les condicions de seguretat.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2893063
|
Codi GVA: 22382
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 05-05-2023

Fins 05-06-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Millorar la seguretat de les basses de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que puguen mantindre o recuperar les seues funcionalitats de regulació, emmagatzematge i garantia de subministrament, per a un millor aprofitament dels recursos hídrics disponibles, i contribuir a la consolidació i viabilitat dels regadius valencians.

 

Seran despeses subvencionables les inversions en obres de rehabilitació de basses existents exclusivament destinades a la regulació i l’emmagatzematge de cabals per a reg, que permeten restituir o millorar els nivells de seguretat inicials de l’estructura.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
05-05-2023 al 05-06-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
05-05-2023
Observacions

DESPESES SUBVENCIONABLES

 

Seran subvencionables les obres de rehabilitació de basses existents, exclusivament destinades a la regulació i emmagatzematge de cabals per a reg, que permeten restituir o millorar els nivells de seguretat inicials de l'estructura. En concret, seran subvencionables les actuacions següents:

 

a) substitució de la membrana impermeabilitzant per envelliment o degradació prematura, amb retirada de la que hi ha;

b) renovació de les conduccions de fons que travessen el dic i vàlvules associades,

c) substitució de les preses de fons amb execució de dren envolupant,

d) reparacions del dic, amb aportació de capa nova de material de refinament i suport,

e) millora dels sobreeixidors, desguassos de fons,

f) execució, si no n’hi ha, o renovació dels drenatges del fons del vas,

g) construcció de drens pantalla,

h) restitució dels elements de la instal·lació que s’han de remoure per a executar els treballs de rehabilitació: congrell i tancat perimetral, llastos en talús i fons,

i) instal·lació o actualització d’elements de telecontrol per a la millora del seguiment i de la vigilància de les instal·lacions a l’efecte de seguretat.

 

Seran despeses no subvencionables i queden excloses les actuacions que consistisquen en:

 

a) La instal·lació d'una nova geomembrana sobre l'existent,

b) la instal·lació d’una geomembrana nova, sense l’execució d’una capa nova de refinament i suport.

c) la no inclusió en el projecte de rehabilitació de la substitució de les conduccions de fons quan travessen el dic sense protecció, excepte casos degudament justificats,

d) obres que puguen donar lloc a increments en la capacitat d’emmagatzematge i/o en l’altura del dic de la bassa.

e) la mera reparació/substitució d’una part de la geomembrana,

f) la sola substitució de vàlvules i d’altres elements de control.

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Comunitats de regants i altres entitats de reg sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Per a accedir a aquestes ajudes, les comunitats de regants i altres entitats de reg sense ànim lucre de la Comunitat Valenciana hauran d'estar legalment constituïdes i ser titulars de basses de reg inscrites en el Registre de basses per a reg de la Comunitat Valenciana a l'efecte de la seua...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació. Les entitats de reg podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues actuacions de rehabilitació de basses.

- La instrucció dels expedients s'iniciarà en el servei amb competències en regadiu.

- Les sol·licituds que complisquen els requisits establits en aquesta ordre de bases seran admeses a tràmit, i s’ordenaran d'acord amb la puntuació obtinguda en aplicació del barem acumulatiu, d'acord amb la proposta emesa per la comissió d'avaluació.

- Mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en regadiu, es publicaran les sol·licituds admeses a tràmit fins a completar l'import global màxim de cada convocatòria. Així mateix, es disposarà la desestimació de les sol·licituds que no puguen atendre’s per haver-se esgotat aquest import global màxim. Les sol·licituds que no complisquen els requisits establits es desestimaran i s’indicaran els motius.

- Les entitats les sol·licituds de les quals hagen sigut admeses a tràmit han de presentar un projecte de les obres, o un projecte simplificat si el seu pressupost no supera la quantitat fixada en l'apartat 2 de l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el termini màxim de tres mesos des de la data de resolució d'admissió a tràmit.

En la resolució que dicte la direcció general competent en regadius, s’inclourà la declaració dels projectes com a obres d’interés general de la Comunitat Valenciana.

La direcció general competent en regadius, en funció de la dimensió funcional i econòmica de l’obra subvencionable, decidirà el caràcter anual o plurianual de la subvenció.

 

Criteris de valoració

Els criteris de valoració de sol·licituds i terminis de resolució i notificació i de presentació de certificacions d'obra són els que s'indiquen en l'Ordre 6/2022, de 13 de juny, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria (DOGV núm. 9588 de 04/05/2023).

 

Documentació
1. Còpia del document d’identificació fiscal, en el cas que el sol·licitant s’opose al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació. 2. Estatuts o ordenances de la comunitat de regants o entitat de reg, aprovats per l’organisme de conca o organisme regulador. 3. Acreditació del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 05-05-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - S’estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds, comptats a partir de la data de finalització de presentació de les sol·licituds. - S’estableix un termini de sis mesos per a dictar la resolució de concessió de l’ajuda, comptats des de la presentació dels projectes les...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA La subvenció concedible serà del 50 % de la inversió màxima auxiliable, fixada per referència al pressupost del projecte tècnic, aportat per l'entitat, després del tràmit de supervisió de projectes. S'estableix una quantitat màxima d'ajuda per peticionari. Aquesta quantitat queda fixada...
  Saber més
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries de les subvencions han de complir els preceptes que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la resta de normativa en vigor i, en concret, els següents: a) Complir l’objectiu, executar el projecte o dur a terme l’activitat que fonamenta la...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i s’hi podrà recórrer potestativament en reposició davant del mateix òrgan que la dicta o ser impugnada directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la 39/2015, d’1...

  Saber més