TECE - Sol·licitud d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU).

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2862947
|
Codi GVA: 22403
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges. De conformitat amb el que disposa el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Actuacions subvencionables Es consideren actuacions subvencionables les que es realitzen en habitatges en els quals s'aconseguisca una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de, com a mínim, el 7 %, o una reducció del consum d'energia primària no renovable,...

Saber més
Normativa
 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a...
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla...
 • Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiaris o destinataris últims de les ajudes, i, per tant, sol·licitants de les ajudes: a) Les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, siguen persones físiques o tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública. b) Les administracions...

Saber més
Requisits

Els habitatges que s'acullen al present pla han de ser domicili habitual i permanent dels seus ocupants. El cost de l'actuació ha de ser igual a 1.000 € o superior per habitatge.

Com es tramita

Procés de tramitació
La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. Les persones particulars, sol·licitants de les ajudes, que no disposen de mitjans tècnics podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, situades a l'avinguda...
Saber més
Criteris de valoració
El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i l'únic criteri serà el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament dels fons.
Òrgans de tramitació
La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajudes s'iniciarà l'11 d'abril de 2022 i finalitzarà l'1 de desembre de 2022, els dos inclusivament. Termini d'execució de les obres El termini per a executar les obres no podrà excedir dotze mesos, comptats des de la data de concessió de...

Saber més
Documentació
Sol·licitud telemàtica de les ajudes. a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes en què es reflectiran les dades següents: - Dades de la persona beneficiària de les ajudes: comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat". 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació. 3) Registrar i enviar. Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

  Resolució

  Quantia i cobrament
  L'ajuda que es concedirà serà del 40 % del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 €. Forma de pagament La part beneficiària, per si mateixa o, si és cas, pel seu representant o pel gestor o agent de la rehabilitació, haurà de sol·licitar l'abonament de la subvenció telemàticament mitjançant...
  Saber més
  Obligacions
  Els destinataris últims de les ajudes queden obligats a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria de rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Comunicar l'obtenció d'altres...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general d'Habitatge i Regeneració Urbana, de la...
  Saber més
  Sancions
  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17...
  Saber més