Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU).

Codi SIA: 2862947
Codi GUC: 22403
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
Termini de sol·licitud:
11-04-2022
-
01-12-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges. De conformitat amb el que disposa el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Observacions

Actuacions subvencionables Es consideren actuacions subvencionables les que es realitzen en habitatges en els quals s'aconseguisca una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de, com a mínim, el 7 %, o una reducció del consum d'energia primària no renovable, d'almenys, un 30 %. També es consideraran subvencionables les actuacions de modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per a adequar les característiques que té als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan siga procedent, que estableixen les taules 3.1.1.a-HE1 i 3.1.3.a-HE1, del Document bàsic DB HE d'estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edificació. Cost subvencionable Podrà formar part del cost subvencionable de l'actuació, a més del cost de les obres, la gestió inherent al desenvolupament de l'actuació i les despeses associades, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tot estiga degudament justificat. No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

Requisits

Els habitatges que s'acullen al present pla han de ser domicili habitual i permanent dels seus ocupants. El cost de l'actuació ha de ser igual a 1.000 € o superior per habitatge.

Interessats

Podran ser beneficiaris o destinataris últims de les ajudes, i, per tant, sol·licitants de les ajudes: a) Les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, siguen persones físiques o tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública. b) Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles. EXCLUSIONS: En el cas d'habitatges unifamiliars, no podran obtindre aquesta ajuda les parts beneficiàries que ja ho siguen per a les actuacions de rehabilitació d'edificis del PRTR (Pla de recuperació, transformació i resiliència). Tampoc podran obtindre aquesta ajuda quan s'haja sol·licitat qualsevol altra ajuda procedent de fons europeus per al mateix cost.

Normativa del procediment

 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOE núm. 341, de 31/12/2020)
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOE núm. 239, de 06/10/2021)
 • Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9312, de 04/04/2022)
 • Veure la Resolució de 23 de marc de 2022
 • Veure el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre,
 • Veure Llei 1/2005
 • Veure la Llei 8/2021
 • Veure el Decret-llei 6/2021
 • Veur la Llei 38/2003
 • Vegeu el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajudes s'iniciarà l'11 d'abril de 2022 i finalitzarà l'1 de desembre de 2022, els dos inclusivament. Termini d'execució de les obres El termini per a executar les obres no podrà excedir dotze mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda. En qualsevol cas, totes les actuacions s'han de finalitzar abans del 30 de juny de 2026.

Documentació

Sol·licitud telemàtica de les ajudes. a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes en què es reflectiran les dades següents: - Dades de la persona beneficiària de les ajudes: comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, en què cal indicar els cognoms i el nom o raó social, NIF o CIF. - Si és el cas, dades del representant: cognoms i nom, NIF, així com l'acreditació de la representació que té, d'acord amb la normativa específica aplicable. - Si és el cas, dades del gestor o agent de la rehabilitació: cognoms i nom, NIF. - Dades de l'habitatge que s'ha de rehabilitar: domicilis i referències cadastrals. - En el cas d'agents de la rehabilitació que siguen perceptors directes de les ajudes, aprovació de la cessió del dret de cobrament. b) Si és el cas, còpia del contracte amb l'agent de la rehabilitació o el gestor de la rehabilitació. c) Projecte o memòria justificativa de l'actuació que es realitzarà, incloent-hi plans i pressupost detallat per partides amb la indicació de mesuraments i preus per unitats d'obra. S'hi ha d'incloure l'estalvi de consum d'energia primària no renovable estimat respecte a la situació inicial, la inversió subvencionable i la quantia de l'ajuda sol·licitada. d) Certificat d'empadronament o autorització per a l'obtenció de les dades relatives a l'empadronament de la persona resident en l'habitatge. e) Certificat d'eficiència energètica de l'habitatge o l'edifici existent en el seu estat actual, amb el contingut requerit en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, signat per un tècnic competent i registrat en el Registre autonòmic de certificació d'eficiència energètica d'edificis. f) Certificat d'eficiència energètica de l'habitatge o l'edifici existent obtingut considerant realitzades les actuacions que preveu el projecte o la memòria, realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que el que s'ha utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per un tècnic competent, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits per a l'obtenció de l'ajuda. g) S'ha d'acreditar la condició de persona propietària o usufructuària mitjançant una nota simple del registre de la propietat o escriptura de l'habitatge. En el cas que el sol·licitant de l'ajuda siga la persona arrendatària, ha d'aportar el contracte de lloguer i l'autorització de la propietat per a fer les obres i cobrar la subvenció que corresponga, o de l'assemblea de la cooperativa, per la qual s'aprova l'execució de les obres de rehabilitació objecte de les ajudes. h) Contracte o oferta signada i pressupost desglossat per partides, mesuraments, preus unitaris i totals, amb l'IVA desglossat corresponent i la seua acceptació expressa per part de la comunitat de propietaris o per la persona propietària de l'edifici o de l'habitatge. En el full resum per capítols, ha de constar la signatura i el segell de l'empresa, el NIF, i la data. i) Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la vigent llei de contractes del sector públic, ofertes sol·licitades dels diferents proveïdors. j) Sol·licitud i/o llicència urbanística quan siga necessària, o autorització municipal anàloga d'acord amb l'article 78 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. k) Si les obres estan iniciades, certificat de l'inici de les obres signat per un tècnic titulat competent o acta de replanteig, signada i datada pel director de l'obra empresa constructora i amb el vistiplau de la propietat. l) Reportatge fotogràfic en color de totes les zones que es veuran afectades per les actuacions de rehabilitació, així com de la façana principal de l'edifici. En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, cal aportar, a més: - NIF o CIF de la part sol·licitant. - Certificats de l'Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i d'ingressos obtinguts. n) Si és el cas, model de domiciliació bancària degudament omplit i signat pel titular del compte o la persona autoritzada en aquest. o) Declaracions subscrites pel beneficiari últim de les ajudes relatives a: - Declaració responsable de NO danyar significativament el medi ambient. - Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el model A de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. - Compromís escrit de concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències. - Declaració responsable del compliment de la normativa relativa d'ajudes d'estat, minimis i doble finançament. - Declaració responsable sobre l'obligació de facilitar informació sobre destinataris últims de les ajudes que tinguen condició de poder adjudicador, que hauran d'informar sobre les dades de contractistes i subcontractistes (només en el cas de poders adjudicadors).

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA C/ GREGORIO GEA, 27 46009 València Tel: 012 REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ AVDA. DEL MAR, 16 12003 Castelló de la Plana Tel: 012 REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT AVDA. AGUILERA, 1 03007 Alacant/Alicante Tel: 012
Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat". 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació. 3) Registrar i enviar. Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. Les persones particulars, sol·licitants de les ajudes, que no disposen de mitjans tècnics podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, situades a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda del Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregori Gea, número 27 (46009 València), on seran assistides per personal tècnic per a la seua presentació. La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació. El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i l'únic criteri serà el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament dels fons. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no s'haja rebut una resolució en aquest termini, s'entendrà desestimada la sol·licitud. La resolució que s'adopte podrà ser recorreguda en la forma que estableixen les convocatòries respectives. Les ajudes concedides als beneficiaris finals que siguen empreses o desenvolupen activitat comercial o mercantil, i els siga aplicable la normativa d'ajudes d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat i el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Així mateix, si és el cas, serà aplicable el que estableix el Marc nacional temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reembossables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interés en préstecs destinades a secundar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19. A l'efecte de respectar els límits màxims de les ajudes que estableix la normativa de la Unió Europea, les persones beneficiàries de les ajudes han de presentar una declaració responsable relativa a totes les ajudes concedides, amb l'especificació el compliment dels límits establits. Així mateix, han de presentar una declaració responsable del fet que l'empresa no està en crisi d'acord amb la definició d'«empresa en crisi» que s'estableix l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014. La resolució definitiva del procediment de concessió de l'ajuda es realitzarà, una vegada comprovat per l'òrgan competent en el compliment íntegre per part de les persones beneficiàries últimes de les ajudes, no sols dels requisits que preveu aquestes bases reguladores, sinó també de les obligacions que es preveu per a les persones beneficiàries de subvencions la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desplegament, així com la normativa de la Unió Europea aplicable per a la certificació dels fons europeus. Així mateix, han de garantir que les persones beneficiàries presenten la documentació que exigeix el Reial decret 853/2021 i la que figure en les seues respectives convocatòries complementàriament.

Criteris de valoració

El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i l'únic criteri serà el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament dels fons.

òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I AQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Obligacions

Els destinataris últims de les ajudes queden obligats a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria de rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. c) Actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. d) Complir totes i cada una de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. e) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que es puguen originar durant la seua execució. f) Facilitar les dades relatives al perceptor final dels fons quan no siguen ells mateixos. En el cas que els destinataris últims de les ajudes tinguen condició de poder adjudicador, hauran d'informar sobre les dades de contractistes i subcontractistes (nom, cognoms i data de naixement dels titulars reals de les entitats mercantils). Els destinataris últims de les ajudes estan subjectes a la prohibició de causar un perjudici significatiu a objectius mediambientals. A causa de la naturalesa i els objectius de les subvencions que es concedeixen i d'acord amb el Reial decret 853/2021, els destinataris últims de les ajudes han d'acreditar que no es troben incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. L'obligació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social, que recull l'apartat e de l'article anterior, s'ha de justificar en el moment de la sol·licitud del pagament de l'ajuda. En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la Guerra Civil Espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura. Els destinataris últims de les ajudes tenen dret d'accés a la informació que conté el Registre de titularitats reals creat per l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a publicar-los. La concessió de les ajudes queda condicionada al compromís, per part dels destinataris últims de les ajudes, a concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals exercisquen les seues competències en relació amb la concessió. Els beneficiaris que desenvolupen activitats econòmiques han d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda. Les entitats privades i persones jurídiques (no en el cas de persones físiques, comunitats de propietaris o similars) estan obligades a publicar determinada informació, d'acord amb la normativa de transparència, segons els criteris següents: a) Les entitats beneficiàries de subvenció, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV 8118, 01.09.2017), hauran de complir les obligacions següents en matèria de publicitat activa, sense perjudici de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions i la resta de legislació aplicable: - Les entitats que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que suposen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa que recull el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. - Sense perjudici de l'anterior, en el cas de percebre, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, per un import superior a 10.000 euros, hauran de donar l'adequada publicitat, per a la qual cosa caldrà indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. b) La difusió de la informació que estableix aquesta clàusula s'ha de dur a terme a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en https://gvaoberta.gva.es/va/tep. La sol·licitud de l'ajuda suposa l'autorització per al registre de les dades de la persona beneficiària en la Base de dades nacional de subvencions. Així com la cessió d'informació entre aquest sistema i el sistema de fons europeus, segons les previsions que conté la normativa europea i nacional aplicable. La concessió de les ajudes estarà condicionada al compromís per escrit, per part de la persona beneficiària, de concedir els drets d'accés necessaris per a garantir que la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències. Quan els destinataris últims de les ajudes siguen persones o entitats que realitzen alguna activitat econòmica, serà aplicable el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, i ha de declarar per escrit que no li consta cap risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'estat, així com informar de totes les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs que estiguen subjectes a l'esmentat reglament o a altres reglaments de minimis. Els destinataris últims de les ajudes estan subjectes a les obligacions d'informació, comunicació i publicitat que estableix l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la normativa europea i nacional que el desplegue. S'ha d'incloure, de manera visible, la participació de la Unió Europea, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat i l'ajuntament corresponent, en els cartells descriptius exteriors de la promoció i en les plaques commemoratives permanents, que, si és el cas, s'instal·len. En particular, en les mesures d'informació i comunicació de les actuacions que desenvolupen les inversions (cartells informatius, plaques, publicacions impreses i electròniques, material audiovisual, pàgines web, anuncis i insercions en premsa, certificats, etc., s'han d'incloure els logotips següents: a) L'emblema de la Unió Europea. b) Juntament amb l'emblema de la Unio?, s'ha d'incloure el text "Finançat per la Unio? Europea-Next Generation EU". c) S'han de tindre en compte les normes gràfiques i els colors normalitzats que estableix l'annex II del Reglament d'execucio? 821/2014. També es pot consultar la pàgina web següent: - http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm I descarregar diversos exemples de l'emblema en: - https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download Tots els cartells informatius i les plaques s'han de col·locar en un lloc ben visible i d'accés al pu?blic. D'acord amb l'article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18/07/2018 (DOUE de 30/07/2018), els perceptors i destinataris últims de les ajudes mantindran i conservaran la documentació concernent a la subvenció, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del cobrament de l'ajuda. Aquest període serà de tres anys si l'ajuda és d'un import inferior o igual a 60.000 EUR. Els documents s'han de conservar, bé en forma d'originals, bé en forma de còpies compulsades d'originals, bé en suports de dades comunament acceptades, entre aquests, versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Quan hi haja versions electròniques, no seran necessaris originals si aquests documents compleixen els requisits legals aplicables perquè puguen ser considerats equivalents a originals i fiables a l'efecte d'auditoria. Per a complir el que estableix l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s'ha aprovat, mitjançant la Resolució de 25 de febrer de 2022, el Pla de mesures antifrau de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en l'execució de mesures finançades pel Mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), que es troba disponible en la següent pàgina web: https://habitatge.gva.es/es/web/vicepresidencia-segona/fons-europeus

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general d'Habitatge i Regeneració Urbana, de la prefectura del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la prefectura del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar a les persones que hagen de suplir als membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia.

Organismes

Quantia i cobrament

L'ajuda que es concedirà serà del 40 % del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 €. Forma de pagament La part beneficiària, per si mateixa o, si és cas, pel seu representant o pel gestor o agent de la rehabilitació, haurà de sol·licitar l'abonament de la subvenció telemàticament mitjançant l'imprés normalitzat "Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes", en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions, per a la qual cosa ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació: a) En el cas que les actuacions requerisquen un projecte i s'hagen produït canvis respecte al projecte presentat en el moment de la sol·licitud, s'ha d'aportar el projecte de l'obra realment executada. b) Certificat final d'obra. c) Certificat de la instal·lació tèrmica, si és el cas. d) Certificat d'eficiència energètica obtingut una vegada realitzades les obres i registrat. e) Declaració responsable de la persona beneficiària en la qual es faça constar el compliment de la normativa d'obligat compliment que hi siga aplicable. f) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, realitzada i subscrita pel tècnic autor del projecte o de la direcció de l'execució de l'actuació, amb la indicació, així mateix, de la data de conclusió de les actuacions. g) Documentació fotogràfica de les obres executades, preferentment en color. h) Declaració responsable que incloga el detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la procedència. i) Llista certificada i còpia de les comandes i/o contractes relatius a les actuacions realitzades. j) Justificació del cost, mitjançant una llista certificada i còpia de les factures i els justificants bancaris de pagament, o segons el que preveuen els articles 72 o 74 del Reglament de la Llei 38/2003. k) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es minorarà l'ajuda d'acord amb el cost real de l'obra justificat. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst. Bestreta Podrà sol·licitar-se una bestreta d'un percentatge de l'ajuda que li corresponga, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores, que s'ha de fer telemàticament amb l'imprés normalitzat "Sol·licitud de bestreta", i s'ha d'aportar la documentació i les garanties que s'indiquen en aquesta sol·licitud. Cessió del dret de cobrament En cas que així s'haja acordat com a part del pagament dels treballs a l'agent de la rehabilitació, el destinatari últim de les ajudes podrà cedir el dret de cobrament de les ajudes a l'agent de la rehabilitació.