Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'ajuda personal per a unitats de convivència, en situació de vulnerabilitat econòmica, propietàries o usufructuàries d'habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2022.

Codi SIA:: 2870766
Codi GVA:: 22405
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-04-2022
01-12-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes personals, quan s'identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica en alguna de les unitats de convivència propietàries o usufructuàries dels habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, tant en l'àmbit urbà com rural, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en els quals s'obtinga una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria. De conformitat amb el que disposa el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Requisits

Requisits

Per a optar a aquestes ajudes, han de complir: - Que l'edifici haja sol·licitat i complisca les condicions per a obtindre la subvenció del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici. - Que la unitat de convivència propietària o usufructuària complisca els criteris de vulnerabilitat que estableix la base reguladora sisena.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris o destinataris últims de les ajudes, i, per tant, sol·licitants de les ajudes: Les persones físiques propietàries o usufructuàries d'habitatges, la unitat de convivència de les quals té uns ingressos inferiors a: - Unitat de convivència sense menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 2,0 vegades l'IPREM. - Unitat de convivència amb un menor o persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 2,5 vegades l'IPREM. - Unitat de convivència amb dos menors o persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 2,7 vegades l'IPREM. - Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 3,0 vegades l'IPREM. L'IPREM és l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) referit a 14 pagues. Per al còmput d'ingressos, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat de convivència, corresponent a les dades fiscals vençudes més recents disponibles en el moment de la sol·licitud de l'ajuda. Es consideren membres de la unitat de convivència el conjunt de persones que habiten i gaudeixen d'un habitatge de manera habitual i permanent, independentment de la relació que tinguen entre elles. El valor de l'IPREM per a l'any 2020 és de 7.519,59 € i per a l'any 2021 ascendeix a 7.908,60 €. EXCLUSIONS No podran obtindre aquesta ajuda els destinataris últims que hagen sol·licitat la subvenció del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (BOE núm. 341, de 31/12/2020)
  • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 239, de 06/10/2021)
  • Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació d'edificis i del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9312, de 04/04/2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajudes s'iniciarà l'11 d'abril de 2022 i finalitzarà l'1 de desembre de 2022, els dos inclusivament.

Formularis documentació

SOL·LICITUD TELEMÀTICA DE LES AJUDES Per cada habitatge que complisca algun dels requisits que condueixen al fet que aquest habitatge puga rebre la subvenció personal, l'agent o gestor de la rehabilitació haurà de fer aquest tràmit telemàtic per a registrar la sol·licitud vinculada a l'expedient de sol·licitud d'ajudes de la comunitat. Per a fer aquest tràmit, s'han d'incorporar els documents següents: a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes. b) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament omplit i signat pel titular del compte o la persona autoritzada en aquest. c) En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants o altres membres de la unitat de convivència, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient i, a més, hauran d'aportar: - NIF o CIF de la part sol·licitant. - Certificats de l'Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i d'ingressos obtinguts. - Certificat d'empadronament. - Declaració de la renda o, en cas de no tindre obligació de realitzar-la, una altra documentació que acredite els ingressos obtinguts. - Si és el cas, certificat de discapacitat.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA C/ GREGORIO GEA, 27 46009 València Tel: 012 REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ AVDA. DEL MAR, 16 12003 Castelló de la Plana Tel: 012 REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT AVDA. AGUILERA, 1 03007 Alacant/Alicante Tel: 012

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. Les persones particulars, propietàries úniques d'edificis que no disposen de mitjans tècnics podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, situades a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda del Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregori Gea, número 27 (46009 València), on seran assistides per personal tècnic per a la seua presentació. La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació. El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i l'únic criteri serà el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament dels fons.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació.

Obligacions

Obligacions

Els destinataris últims de les ajudes queden obligats a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria de rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. c) Actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. d) Complir totes i cada una de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. e) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que es puguen originar durant la seua execució. f) Facilitar les dades relatives al perceptor final dels fons quan no siguen ells mateixos. Els destinataris últims de les ajudes estan subjectes a la prohibició de causar un perjudici significatiu a objectius mediambientals. A causa de la naturalesa i els objectius de les subvencions que es concedeixen i d'acord amb el Reial decret 853/2021, els destinataris últims de les ajudes han d'acreditar que no es troben incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. L'obligació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social, que recull l'apartat e de l'article anterior, s'ha de justificar en el moment de la sol·licitud del pagament de l'ajuda. Els destinataris últims de les ajudes tenen dret d'accés a la informació que conté el Registre de titularitats reals creat per l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a publicar-los. La concessió de les ajudes queda condicionada al compromís, per part dels destinataris últims de les ajudes, a concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals exercisquen les seues competències en relació amb la concessió. Els beneficiaris que desenvolupen activitats econòmiques han d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda. La sol·licitud de l'ajuda suposa l'autorització per al registre de les dades de la persona beneficiària en la Base de dades nacional de subvencions. Així com la cessió d'informació entre aquest sistema i el sistema de fons europeus, segons les previsions que conté la normativa europea i nacional aplicable. La concessió de les ajudes estarà condicionada al compromís per escrit, per part de la persona beneficiària, de concedir els drets d'accés necessaris per a garantir que la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències. En particular, en les mesures d'informació i comunicació de les actuacions que desenvolupen les inversions (cartells informatius, plaques, publicacions impreses i electròniques, material audiovisual, pàgines web, anuncis i insercions en premsa, certificats, etc., s'han d'incloure els logotips següents: a) L'emblema de la Unió Europea. b) Juntament amb l'emblema de la Unio?, s'ha d'incloure el text "Finançat per la Unio? Europea-Next Generation EU". c) S'han de tindre en compte les normes gràfiques i els colors normalitzats que estableix l'annex II del Reglament d'execucio? 821/2014. També es pot consultar la pàgina web següent: - http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm I descarregar diversos exemples de l'emblema en: - https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download Tots els cartells informatius i les plaques s'han de col·locar en un lloc ben visible i d'accés al pu?blic. D'acord amb l'article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18/07/2018 (DOUE de 30/07/2018), els perceptors i destinataris últims de les ajudes mantindran i conservaran la documentació concernent a la subvenció, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del cobrament de l'ajuda. Aquest període serà de tres anys si l'ajuda és d'un import inferior o igual a 60.000 EUR. Els documents s'han de conservar, bé en forma d'originals, bé en forma de còpies compulsades d'originals, bé en suports de dades comunament acceptades, entre aquests, versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Quan hi haja versions electròniques, no seran necessaris originals si aquests documents compleixen els requisits legals aplicables perquè puguen ser considerats equivalents a originals i fiables a l'efecte d'auditoria. Per a complir el que estableix l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s'ha aprovat, mitjançant la Resolució de 25 de febrer de 2022, el Pla de mesures antifrau de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en l'execució de mesures finançades pel Mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), que es troba disponible en la següent pàgina web: https://habitatge.gva.es/es/web/vicepresidencia-segona/fons-europeus

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

AJUDA DELS FONS NEXT GENERATION EU L'ajuda que es concedirà completarà l'ajuda objectiva (i possible ajuda complementària) a l'edifici fins a arribar al 100 % del cost de l'actuació imputable a l'habitatge, amb els límits indicats en la base reguladora onzena. CESSIÓ DEL DRET DE COBRAMENT En cas que així s'haja acordat com a part del pagament dels treballs a l'agent de la rehabilitació, el destinatari últim de les ajudes podrà cedir el dret de cobrament de les ajudes a l'agent de la rehabilitació.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no s'haja rebut una resolució en aquest termini, s'entendrà desestimada la sol·licitud. La resolució que s'adopte podrà ser recorreguda en la forma que estableixen les convocatòries respectives.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, de la Direcció del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la Direcció del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar les persones que hagen de suplir els membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

- Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.