Detall de Procediments

Concessió directa d'ajudes a les persones i pimes artesanes (CMIART), per a l'exercici 2022, EXCLUSIVAMENT PER ALS ESTABLIMENTS RELACIONATS en els ANNEXOS I i II del Decret 242/2022, de 30 de desembre. Artesania.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Concessió directa d'ajudes a les persones i pimes artesanes (CMIART), per a l'exercici 2022, EXCLUSIVAMENT PER ALS ESTABLIMENTS RELACIONATS en els ANNEXOS I i II del Decret 242/2022, de 30 de desembre. Artesania.

  Objecte del tràmit

  Donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans, previstes en l'article 18.4, capítol I, títol II, de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de bases reguladores.

  NOTA IMPORTANT:
  La liquidació i el pagament de les ajudades, s'efectuarà , una vegada que les empreses relacionades en l'annex I i II del Decret 242/2022, *jusfifiquen el compliment dels requisits amb la documentació presentada.
  L'aportació de la documentació justificativa es realitzarà a través del corresponent tràmit (veure apartat enllaços), i NOMÉS I EXCLUSIVAMENT pels establiments relacionats en l'annex I i II del Decret 242/2022, citat anteriorment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

  1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes, incloses les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

  * IMPORTANT: en el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, no podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions.

  2. Que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), degudament actualitzat i expedit per la Generalitat Valenciana, o d'un document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana.

  Requeriments

  1. Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïdes.
  b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  d) No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.
  e) Les altres que, si escau, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.


  2. Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.


  3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) QUANTIA

  Es consideren susceptibles de suport les inversions realitzades des de l'1 de gener de 2022, fins al 25 de gener de 2023

  - La inversió aprovada en equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans no pot ser inferior a 2.000 euros.

  - L'ajuda podrà arribar fins al 75 % de la inversió amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l'activitat, en un termini de 3 anys.

  - Amb caràcter general, s'ha de considerar, a més, el que disposen l'article 4 (subcontractació, IVA, despeses, etc.) i l'article 17.2 de l'Ordre 22/2018.


  B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 23 DE JUNY DE 2022 FINS AL dia 8 DE JULIOL DE 2022, ambdós inclosos.

  (Per a l'exercici 2022, la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm.9366, de 21/06/2022).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB I SEGON FORMULARI WEB denominat "Ajudes AVALEM EQUIPAMENT ARTESÀ (CMIART), tots dos disponibles en el tràmit telemàtic).
  Haurà de presentar-se una sol·licitud per cada establiment, en el seu cas.
  * Notes:

  - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018 de bases reguladores i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud:

  2.2. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  a) a.1.- Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant i de la qual, en el seu cas, actue en el seu nom i representació subscrivint la citada sol·licitud de subvenció, ha de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta/s persona/s (DNI, NIE o passaport).

  a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica ha d'aportar-se, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal.
  En cas que aquesta documentació haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, bastarà presentar el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ostente la presidència o la seua representació en la data de presentació de la sol·licitud.
  Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant.

  b) Memòria (segons model normalitzat MECMIART inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció.

  c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant.

  d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
  - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda.
  - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia *Prop denominat "PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació.


  e) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aqueixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions:

  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.

  - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

  Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

  La Direcció General competent en matèria de comerç, consum i artesania requerirà a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència per a esmenar-la.

  Poden exonerar-se d'aquesta obligació aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  f) Si en EL SEGON FORMULARI WEB NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del domicili fiscal de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de l'AEAT acreditatiu d'aquesta dada.

  g) Si en EL SEGON FORMULARIO WEB NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors certificat expedit per l'AEAT sobre l'IAE o còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica.

  h) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud SEGON FORMULARI WEB).

  i) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no aquesta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud SEGON FORMULARI WEB).

  j) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, en el seu cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió en el seu cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB de SOL·LICITUD de subvenció).

  k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, o, en cas contrari, declaració d'estar exempt. En qualsevol cas, ha d'indicar-se el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de la convocatòria, o incloure compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i altra informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud SEGON FORMULARI WEB).

  l) En el seu cas, declaració responsable de les ajudes de MINIMIS concedides per qualsevol projecte a la persona sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o en el seu cas, declaració de no haver rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat denominat "Declaració d'ajudes de minimis", inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic).

  m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud SEGON FORMULARI WEB).

  n) Si es disposa d'ells, s'aportarà:

  - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, en el seu cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme.

  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones, emés per una Administració Pública.

  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  o) En el seu cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  p) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la següent documentació:

  - Dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica pròpia, així com el seu percentatge de participació en l'execució de l'actuació a subvencionar : Veure formulari web ANNEX existent en el tràmit telemàtic "Avalem *EQUIPAMENT ARTESÀ (CMIART)".

  -- Presentació per CADASCUN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del formulari de declaració responsable individual de cada integrant, que recull informació sobre la declaració de representació i percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables (formulari normalitzat DECOMBIE, existent en el tràmit telemàtic): S'aportaran tantes declaracions (emplenades i signades individualment per cada integrant) , com a membres/integrants tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció

  * IMPORTANT:
  - Si en el *fomulario normalitzat DECOMBIE (inclòs en el tràmit telemàtic) NO S'HA AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cadascuna de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, O s'han OPOSAT a aqueixa obtenció quant al compliment de les obligacions enfront de la Seguretat social d'aquestes persones, han de presentar-se llavors les corresponents certificacions de la AEAT, la ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes aqueixes obligacions respecte a cadascuna d'aqueixes persones. (inclòs en el formulari DECOMBIE)

  Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006,pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

  Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  La Direcció General competent en matèria de comerç, consum i artesania requerirà a l'entitat sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència per a esmenar-la.

  2.3 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

  En el cas d'aquestes ajudes ha de presentar-se, a més, la següent documentació addicional prevista en l'article 19.1 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent:

  a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.c) (pime) de l'Ordre 22/2018, acompanyada de:

  - Còpia de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el número dels treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa.

  - Còpia de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponents a l'últim exercici comptable tancat.

  b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, en el seu cas, de tractar-se de comerç integrat.

  c) Pla a escala o fitat de la distribució de la sala de vendes en què es grafie l'espai destinat a consum, que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part de la clientela, i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, a l'efecte de verificar el que s'estableix en l'article 6.7de l'Ordre 22/2018.

  d) Declaració responsable d'estar en possessió del document de qualificació artesana (DQA), degudament actualitzat i expedit per la Generalitat Valenciana, o d'un document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesanà/ana. (Aquesta declaració ha de realitzar-se en el model normalitzat DECONART, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).


  2.4 - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos.

  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la sol·licitant la seua presentació o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans sempre que siguen així mateix acreditatius del compliment dels requisits requerits.


  2.5 - A més de la documentació requerida, l'Administració podrà recaptar de la sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  Impresos associats

  [RELGASPY] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (PYMES)

  [DECFINPY] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (PYMES)

  [DECRECO] DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria.

  * Notes:

  - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018 de bases reguladores i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte, serà inadmesa.

  - La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores d'aquestes ajudes.


  2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 12 de l'Ordre 22/2018.

  3. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018 resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços").

  4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se li tinga per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  5. COMISSIÓ QUALIFICADORA

  Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  6. RESOLUCIÓ

  - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades.

  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  - Transcorregut el termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  - La resolució es publicarà, a més d'en la web GVA *Oberta, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV els interessats hauran de facilitar un correu electrònic.

  - Aquesta publicació:
  . Substituirà a la notificació, assortint els seus mateixos efectes en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació.
  . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció.

  - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.


  7. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES

  - La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que s'estableix en les resolucions de concessió.

  - El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, S'efectuarà fins al 25 de gener de 2023, segons article 9.3 del Decret 242/2022, de 30 de desembre.


  - La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018. Veure més informació en article 10 del Decret 242/2022, de 30 de desembre.


  - Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit en tractar-se d'ajudes de minimis, proposant-se el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida.

  - La presentació de la justificació es realitzarà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp

  9. MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA
  En cas de minoració, resolució i reintegrament de l'ajuda concedida se seguirà el que es disposa en l'article 16 de l'Ordre 22/2018.

  9. PLA DE CONTROL
  Aquesta matèria s'ajustarà al que es preveu en l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS_CMIART&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22420

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones fisicas) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat
  3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de sol·licitud general de subvenció, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (veure apartat "Enllaços").
  Existeixen unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços").
  5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador o dispositiu, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el Pas DOCUMENTAR del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents han d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents
  Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

  2) Les consultes sobre aquestes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

  Criteris de valoració

  Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, de 24/12/2013).
  - Annex I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/15).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22/04/2022).
  - Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
  * NOTA: està disponible un text consolidat (sense valor jurídic) d'aquesta Ordre 22/2018 en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços" del present tràmit).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8447, de 19/12/2018).
  - Ordre 5/2022, d'1 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de modificació de l'Ordre 22/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9355, de 06/06/2022).
  - Resolució de 16 de junio de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9366, de 21/06/2022).
  - Extracte de la Resolució de 16 de junio de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9366, de 21/06/2022).
  - Resolució de 5 de desembre de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 16 de juny de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2022 de les ajudes en matèria de comerç i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, de conformitat amb la modificació realitzada per l'Ordre 5/2022, d'1 de juny, Títol II, capítol I, article 18.4 (*expte *CMIART). (DOGV núm. 9485, de 07/12/2022)
  - Decret 242/2022, de 30 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de modernització, implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i sostenibilitat del comerç i l'artesania (DOGV núm. 9504, de 03/01/2023)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

  Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat

  Vegeu Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat

  Vegeu ORDRE 22/2018, de 22 de novembre (BASES REGULADORES)

  * NOTA: disponible text consolidat (sense valor jurídic) d'aquesta Ordre 22/2018 en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços" del present tràmit)

  Vegeu Correcció d'errades de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre

  Vegeu ORDRE 5/2022, de 1 de juny (modifica l'Ordre 22/2018)

  Vegeu Resolució de 16 de juny de 2022 (CONVOCATÒRIA)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 16 de juny de 2022

  Vegeu Resolució de 5 de desembre de 2022 (concessió).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.