Ajudes destinades a l'aplicació d'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2870765
|
Codi GVA: 22428
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 03-07-2023

Fins 21-07-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Auxiliar els projectes que preveuen l'adquisició d'una o diverses llicències de programari, maquinària i/o equips agraris inclosos en l'annex de la convocatòria.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
03-07-2023 al 21-07-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
03-07-2023
JustificacióTermini obert
03-07-2023
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguen titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes registrades en la Comunitat Valenciana, sempre que tinguen la consideració de PIMES.

 

b) Persones físiques o jurídiques que presten serveis agraris, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, entenent per tals els que desenvolupen activitats econòmiques inscrites en l'epígraf 911, en el 912 o en el 851 en l'Impost d'Activitats Econòmiques, sempre que tinguen la consideració de PIMES.

 

c) Quan es tracte d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídica, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes que preveu l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, que integren un mínim de cinc titulars d'explotació registrada a la Comunitat Valenciana, sempre que tinguen la consideració de PIMES i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual siguen titulars d'una explotació agrícola i/o ramadera registrada a la Comunitat Valenciana.

 

d) Consorcis o una altra forma de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d'inversió es destinen a un ús en comú i redunden en benefici d'explotacions concretes registrades a la Comunitat Valenciana que tinguen la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·liciten l'ajuda.

Requisits

Les explotacions agrícoles o ramaderes han d'estar inscrites en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), regulat pel Reial decret 9/2015, o en el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA), regulat pel Reial decret 479/2004.

 

La maquinària i equips subvencionables han de reunir els requisits següents:

a) Han de ser màquines i equips de primera adquisició.

b) Hauran de ser compatibles amb les màquines auxiliars presents en l'explotació o amb les que hagen de funcionar conjuntament, siguen adquirides dins de l'objecte d'aquest programa d'ajudes o bé estiguen disponibles en l'explotació.

c) La seua adquisició ha d'estar orientada a algun dels objectius següents (article 23, lletra c, del Reial decret 948/2021) i cal justificar en la memòria descriptiva del projecte d'inversió:

1r. Millora de la gestió ramadera.

2n. Reducció de l'ús de productes químics, en particular productes fitosanitaris i fertilitzants.

3r. Control de traçabilitat i qualitat en els cultius en la fase de sembra o plantació i en el conreu. Reducció de l'erosió.

4t. Control de traçabilitat i qualitat en la recol·lecció.

5é. Reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la disminució del combustible necessari.

d) En cas que siga un dispositiu o programari que actualitze una màquina existent, ha de ser compatible amb aquesta.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

 

Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

 

Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica).

 

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

 

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

 

Criteris de valoració

Criteris generals de priorització

a) Per tipus de projecte:

- Pla d'inversió conjunt: 5 punts.

Aquesta puntuació se sumarà a la puntuació corresponent atorgada en virtut de l'apartat b següent a cada un dels partícips beneficiaris últims dels projectes d'inversió que integren el pla.

- Inversions col·lectives: 5 punts.

 

b) Per tipus de sol·licitant:

- Els sol·licitants tenen la condició d'explotacions de titularitat compartida, d'acord amb la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries: 2 punts.

- Els sol·licitants tenen la condició de joves agricultors/ores: 2 punts.

- Els sol·licitants pertanyen a una entitat associativa prioritària: 1 punt.

 

Criteris específics de priorització

- Sol·licituds de projectes d'inversió realitzats per: persones físiques o jurídiques que presten serveis agraris, entenent per tals els que desenvolupen activitats econòmiques inscrites en l'epígraf 911, en el 912 o en el 851 de l'Impost d'Activitats Econòmiques, sempre que tinga la consideració de PIMES: 2 punts.

- Sol·licituds de projectes d'inversió realitzats per consorcis o una altra forma de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d'inversió es destinen a un ús en comú i redunden en benefici d'explotacions concretes que tinguen la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·liciten l'ajuda: 2 punts.

- Per cada equip d'agricultura de precisió complet o per cada equip existent adaptat a les tecnologies d'agricultura de precisió: 2 punts, fins a un màxim de 6 punts.

- Per trobar-se en la llista de reserva de la resolució de concessió d'ajudes de la convocatòria 2022, i que no hagen sigut definitivament aprovades i es ratifiquen en la seua sol·licitud d'ajuda per a la present convocatòria en les mateixes condicions que en la convocatòria anterior. 3 punts

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria (DOGV Núm. 9629 / 30.06.2023).

Documentació
a) Sol·licitud degudament omplida i signada. b) Documentació que acredite el pressupost de l'execució de la inversió. c) Una declaració del sol·licitant relativa a totes les ajudes de minimis sol·licitades o rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
D'acord amb el que es disposa en l'article 26.3 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 03-07-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  D'acord amb el que es disposa en l'article 26.3 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació d'al·legacions o qualsevol document...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de concessió serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si no s'ha dictat i publicat cap resolució expressa en aquest termini de sis mesos, els...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La intensitat màxima de l'ajuda serà del 40 % dels costos elegibles. No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris que siguen consorcis o una altra forma de col·laboració publicoprivada, sempre...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Els beneficiaris han de complir, almenys, les obligacions següents: a) Remetre a l'òrgan concedent la informació que li permeta mesurar la contribució de l'activitat subvencionada al corresponent indicador, en funció del que preveu el capítol IV del Reial decret 948/2021. b) Declarar l'obtenció...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 03-07-2023
  Documentació
  Forma de presentació
  Telemàtica
  D'acord amb el que es disposa en l'article 26.3 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de documentació justificativa ha de...
  Saber més