Detall de Procediment

Ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de porcí pel sistema d'ajuda fixada per endavant.

Codi SIA: 2860977
Codi GUC: 22444
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 25-03-2022
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn fresca o refrigerada de porcí.

Requisits

- Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238. - Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions. - No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics que concórreguen en alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions. L'ajuda només es concedirà per a carn de porcí fresca o refrigerada, que encara no haja sigut emmagatzemada, que vaja a emmagatzemar-se congelada i que pertanga a una de les categories següents: ·ex 0203 11 10: Categoria 1: mitges canals, presentades sense pota davantera, cua, renyó, diafragma ni medul·la espinal. Canals senceres d'animals fins a 20 kg. ·ex 0203 11 11: Categoria 2. Pernils. ·ex 0203 12 19: Categoria 2. Espatles. ·ex 0203 19 11: Categoria 2. Parts davanteres. ·ex 0203 19 13: Categoria 2. Llonzats, amb filet de llonzes o sense, o filet de llonzes a soles, llonzats amb culata o sense. ·ex 0203 19 55: Categoria 3. Pernils, espatles, parts davanteres, llonzats amb filets de llonzes o sense, o filets de llonzes a soles, llonzats amb culata o sense culata desossats. ·ex 0203 19 15: Categoria 4. Cansalada viada sencera o tallada en forma rectangular. ·ex 0203 19 55: Categoria 5. Cansalada viada sencera o tallada en forma rectangular, sense la cotna ni les costelles. ·ex 0203 19 55: Categoria 6. Trossos d'especejament corresponents als "centres", amb cotna o sense o cansalada desossats. ·ex 0209 10 11: Categoria 7. Cansalada de porc (només greix), amb la cotna o sense. La quantitat mínima admissible per la qual es pot presentar una sol·licitud d'ajuda a l'emmagatzematge privat és de 10 tones per als productes desossats i de 15 tones per als altres productes. Els períodes d'emmagatzematge contractual es fixen en 60, 90, 120, 150 dies. Cada sol·licitud es referirà a una única categoria de producte i per a un únic període d'emmagatzematge. Es podran presentar totes les sol·licituds d'ajuda que es consideren oportunes. L'import de la garantia serà el 20 % de l'import total d'ajuda que se sol·licite.

Qui pot sol·licitar-ho?

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn fresca o refrigerada de porcí.

Normativa del procediment

  • Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  • Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  • Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència.
  • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2022/470 DE LA COMISSIÓ de 23 de març de 2022 pel qual es concedeix una ajuda a l'emmagatzematge privat de carn de porcí i es fixa a compte l'import de l'ajuda.
  • Circular de coordinació de FEGA núm. 5/2022 "Ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de porcí pel sistema d'ajuda fixada per endavant. Reglament delegat (UE) 2016/1238, Reglament d'execució (UE) 2016/1240 i el Reglament d'execució (UE) 2022/470"

Termini

Del 25 de març de 2022 fins al 29 d'abril de 2022. Amb caràcter general, una vegada presentades, les ofertes, licitacions o sol·licituds no podran modificar-se ni retirar-se. No obstant això, els agents econòmics als quals s'aplique percentatge únic de reducció de les quantitats podran retirar les seues sol·licituds en un termini de deu dies hàbils a partir de la data d'entrada en vigor de la decisió per la qual es fixe el percentatge de reducció. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

Documentació

- Sol·licitud d'ajuda - Identificació del sol·licitant: En el cas de persones jurídiques, còpia del NIF, quan no s'autoritze la seua consulta a l'òrgan gestor, així com la documentació acreditativa del representant, si és el cas, i poders de representació, en cas d'oposar-se a la seua consulta per part de l'òrgan gestor. - Justificant del depòsit de la garantia (aval o depòsit en metàl·lic). - Acreditació d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, en cas de no autoritzar la consulta d'aquestes dades a l'òrgan gestor. - Acreditació d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions amb la Seguretat Social, en el cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació. - Document de domiciliació bancària, només en els casos en els quals no figuren donats d'alta en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22444 Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una sol·licitud d'ajuda que s'ha de referir a una única categoria de producte, segons l'annex III de la Circular de coordinació del FEGA "Ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de porcí pel sistema d'ajuda fixada per endavant", i per a un únic període d'emmagatzematge davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria on se situe el magatzem frigorífic on es realitze l'emmagatzematge. Els agents econòmics interessats a participar en el règim d'ajuda podran presentar totes les sol·licituds d'ajuda que consideren oportunes. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una garantia, per cada sol·licitud d'ajuda que se sol·licite (nombre de tones x import unitari segons període i categoria x 20 %), de conformitat amb el que s'estableix l'article 4, apartat b del Reglament delegat (UE) 2016/1238. La quantitat mínima admissible per a cada sol·licitud serà de 10 t per als productes desossats i de 15 t per a la resta dels productes de carn de porcí. Els períodes d'emmagatzematge contractual es fixen en 60, 90, 120 o 150 dies. No obstant això, la Comissió es reserva la possibilitat d'aplicar el procediment que es preveu en el 229 del Reglament (UE) 1308/2013, si així ho considera, i acurtar el termini dels contractes amb l'ajust de l'ajuda corresponent. Les decisions sobre l'acceptació d'una sol·licitud admissible seran notificades per l'organisme pagador a l'agent econòmic el huité dia hàbil següent a la data de recepció d'aquesta. Amb caràcter general, una vegada presentades, les sol·licituds no podran modificar-se ni retirar-se. No obstant això, els agents econòmics als quals s'aplique un percentatge únic de reducció de les quantitats podran retirar les seues sol·licituds en un termini de deu dies hàbils a partir de la data d'entrada en vigor de la decisió per la qual es fixe el percentatge de reducció. La unitat gestora de la província corresponent registrarà les sol·licituds d'ajuda i les quantitats corresponents el dia que les reba i ho comunicarà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna. Admissibilitat dels productes per als quals se sol·licita l'ajuda Els productes per als quals se sol·licita ajuda han de ser de qualitat sana, estàndard i comercial. A més, els productes han de complir els requisits que estableix l'annex VI del Reglament delegat 2016/1238, en què s'estableixen els "Requisits de qualitat aplicables a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat" i, en concret, les especificacions aplicables a la carn de porcí. Constitució i presentació de la garantia La garantia que acompanya la sol·licitud d'ajuda podrà constituir-se mitjançant les formes que estableix l'article 51 del Reglament d'execució (UE) 908/2014, entre les quals es troben: - Depòsit en metàl·lic. - Presentant un garant. En cas d'ingrés en metàl·lic, aquest s'ha de fer davant de l'AVFGA, el compte d'ingrés és un compte a nom d'aquesta AVFGA en Cajamar IBAN ES21 3058 2359 6827 3810 0033. En cas de presentar un AVAL o assegurança de caució, els documents de constitució de la garantia han de recollir uns requisits mínims tant sobre els garantits (OP) i els garants (agent econòmic), com sobre el contingut formal de les mateixes garanties. En el text del model de constitució de la garantia, s'han d'indicar les obligacions assumides per l'agent econòmic i concretar el següent: - Categoria de producte. - Quantitat, en tones amb 3 decimals, del producte que s'avala. - Compromís de mantindre emmagatzemat el producte durant el període contractual respectant les obligacions adquirides. - Autoritat davant de la qual es presenta i a favor de qui es constitueix, que en els dos casos serà l'òrgan competent de la comunitat autònoma. - Import garantit i que vaja referit al 20 % de l'import total d'ajuda sol·licitat. El justificant de l'ingrés, o l'escrit d'aval / assegurança de caució, s'ha de presentar en el Registre d'avals en la direcció territorial de la conselleria d'agricultura de la província corresponent. La garantia s'alliberarà en els següents casos: - Quan una sol·licitud d'ajuda siga inadmissible o no haja sigut acceptada. - Quan s'hagen complit les obligacions contractuals. La garantia s'executarà quan: - La sol·licitud d'ajuda es retire per motius diferents de la fixació d'un coeficient d'assignació. - La sol·licitud d'ajuda es modifique després de la seua presentació. - Entren en magatzem menys del 95% de les quantitats especificades en la sol·licitud en les condicions previstes en l'article 52, apartat 1, lletra a), del Reglament d'Execució (UE) 2016/1240. - La quantitat conservada en magatzem durant el període d'emmagatzematge siga inferior al 97% de la quantitat contractual. - No es complisca el termini per a l'entrada dels productes en magatzem establit en l'article 47, apartat 1, del Reglament d'Execució (UE) 2016/1240. - Els controls previstos demostren que els productes emmagatzemats no s'ajusten als requisits de qualitat per a l'admissibilitat del producte. Informació relativa al lloc d'emmagatzematge L'ajuda només es concedirà per a les quantitats de carn fresca o refrigerada de porcí que encara no hagen sigut emmagatzemades, de manera que l'agent econòmic haurà de notificar a l'organisme pagador el calendari per a l'entrada dels productes en emmagatzematge, el nom i l'adreça del lloc d'emmagatzematge i ubicació dels lots amb les quantitats corresponents. La notificació a l'organisme pagador s'han de fer almenys cinc dies hàbils abans de l'inici de l'entrada dels lots en magatzem. Els organismes pagadors podran acceptar un termini inferior als 5 dies hàbils. Els productes s'emmagatzemaran en els 28 dies naturals següents a la notificació de l'adjudicació de la sol·licitud a l'agent econòmic esmentat en el punt anterior, en els magatzems frigorífics identificats en la notificació d'informació relativa al lloc d'emmagatzematge. L'entrada en magatzem començarà, per a cada lot individual que forme part d'una sol·licitud, el dia en què es comprova el pes net de la carn fresca, bé en el lloc d'emmagatzematge d'aquesta carn fresca si la carn es congela allí, o bé en el lloc de congelació si després es durà al magatzem frigorífic, sempre sota el control de l'autoritat competent que assumisca el control d'aquest lot. L'entrada en magatzem es considerarà finalitzada el dia en què l'últim lot individual de la quantitat coberta per la sol·licitud entre en el magatzem, i l'inici del període d'emmagatzematge contractual començarà l'endemà d'aquesta data de finalització.

Observacions

Recurs de reposició.

Quantia i cobrament

L'ajuda es pagarà per la quantitat contractual si la quantitat emmagatzemada representa almenys el 97% de la quantitat contractada, a condició que la quantitat contractual es referisca a la carn fresca que va entrar en el magatzem. No es pagarà cap ajuda, excepte casos de força major, si el percentatge és menor que el contemplat en el paràgraf anterior Els imports d'ajuda per a l'emmagatzematge s'han fixat per endavant per a cada un dels períodes d'emmagatzematge i categories: - Categoria 1: . 60 dies: 270 EUR/tona . 90 dies: 286 EUR/tona . 120 dies: 301 EUR/tona . 150 dies: 317 EUR/tona Categoria 2: . 60 dies: 326 EUR/tona . 90 dies: 341 EUR/tona . 120 dies: 357 EUR/tona . 150 dies: 372 EUR/tona - Categoria 3: . 60 dies: 377 EUR/tona . 90 dies: 392 EUR/tona . 120 dies: 407 EUR/tona . 150 dies: 423 EUR/tona - Categoria 4: . 60 dies: 282 EUR/tona . 90 dies: 297 EUR/tona . 120 dies: 313 EUR/tona . 150 dies: 327 EUR/tona - Categoria 5: . 60 dies: 348 EUR/tona . 90 dies: 361 EUR/tona . 120 dies: 375 EUR/tona . 150 dies: 389 EUR/tona - Categoria 6: . 60 dies: 279 EUR/tona . 90 dies: 293 EUR/tona . 120 dies: 306 EUR/tona . 150 dies: 320 EUR/tona - Categoria 7: . 60 dies: 157 EUR/tona . 90 dies: 168 EUR/tona . 120 dies: 180 EUR/tona . 150 dies: 190 EUR/tona Pagament de l'ajuda: Per al pagament de l'ajuda l'interessat ha de presentar una sol·licitud de pagament davant de l'organisme pagador corresponent, a tot tardar en un termini de tres mesos, calculats a partir de l'últim dia de l'emmagatzematge contractual. El pagament de l'ajuda serà efectuat pels organismes pagadors en els 120 dies següents a la data de presentació de la sol·licitud de pagament. Sempre que s'hagen complit les obligacions contractuals i s'haja efectuat el control al final del període d'emmagatzematge contractual.

Termini màxim

- Si una sol·licitud és inadmissible, s'informarà el titular (agent econòmic) de què es tracte en un termini de tres dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud. - Si la sol·licitud és admissible, l'acceptació es notificarà al titular (agent econòmic) el huité dia hàbil següent a la data de recepció d'aquesta. No obstant això, la Comissió pot decidir: - suspendre l'aplicació del règim durant un màxim de cinc dies hàbils i no admetre les sol·licituds presentades durant aquest període; - fixar un percentatge únic de reducció de les quantitats a què es referisquen les sol·licituds, subjecte a l'observança de la quantitat contractual mínima, segons siga procedent; - desestimar les sol·licituds presentades abans del període de suspensió, la decisió d'acceptació de la qual s'haja hagut de prendre durant el període de suspensió. Amb caràcter general, una vegada presentades les ofertes, licitacions o sol·licituds no es podran modificar ni retirar. No obstant això, els agents econòmics als quals s'aplique un percentatge únic de reducció de les quantitats podran retirar les seues sol·licituds en un termini de deu dies hàbils a partir de la data d'entrada en vigor de la decisió per la qual es fixe el percentatge de reducció.

Esgota via administrativa

Sancions

Si l'organisme pagador comprovara que s'ha produït una irregularitat que no puga atribuir-se a un cas de força major o error manifest, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 62 del Reglament d'execució (UE) 2016/1240 en matèria de sancions i mesures administratives.