Ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de porcí pel sistema d'ajuda fixada per endavant.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2860977
|
Codi GVA: 22444
Descarregar informació
Termini obert

Des de 25-03-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn fresca o refrigerada de porcí.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
25-03-2022
Normativa
 • Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del...
 • Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm....
 • Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE)...
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2022/470 DE LA COMISSIÓ de 23 de març de 2022 pel qual es concedeix una ajuda a l'emmagatzematge privat de carn de porcí...
 • Circular de coordinació de FEGA núm. 5/2022 "Ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de porcí pel sistema d'ajuda fixada per endavant. Reglament...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn fresca o refrigerada de porcí.

Requisits

- Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238. - Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una sol·licitud d'ajuda que s'ha de referir a una única categoria de producte, segons l'annex III de la Circular de coordinació del FEGA "Ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 25-03-2022

Del 25 de març de 2022 fins al 29 d'abril de 2022. Amb caràcter general, una vegada presentades, les ofertes, licitacions o sol·licituds no podran modificar-se ni retirar-se. No obstant això, els agents econòmics als quals s'aplique percentatge únic de reducció de les quantitats podran retirar...

Saber més
Documentació
- Sol·licitud d'ajuda - Identificació del sol·licitant: En el cas de persones jurídiques, còpia del NIF, quan no s'autoritze la seua consulta a l'òrgan gestor, així com la documentació acreditativa del representant, si és el cas, i poders de representació, en cas d'oposar-se a la seua consulta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- Si una sol·licitud és inadmissible, s'informarà el titular (agent econòmic) de què es tracte en un termini de tres dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud. - Si la sol·licitud és admissible, l'acceptació es notificarà al titular (agent econòmic) el huité dia hàbil següent a la...
Saber més
Quantia i cobrament
L'ajuda es pagarà per la quantitat contractual si la quantitat emmagatzemada representa almenys el 97% de la quantitat contractada, a condició que la quantitat contractual es referisca a la carn fresca que va entrar en el magatzem. No es pagarà cap ajuda, excepte casos de força major, si el...
Saber més
Observacions

Recurs de reposició.

Sancions
Si l'organisme pagador comprovara que s'ha produït una irregularitat que no puga atribuir-se a un cas de força major o error manifest, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 62 del Reglament d'execució (UE) 2016/1240 en matèria de sancions i mesures administratives.