Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en el curs de formació acreditativa per a lingüistes externs d'À Punt.

Codi SIA: 2862684
Codi GUC: 22458
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-09-2022
06-10-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

1. Convocar una edició d'un curs d'acreditació adreçat a la formació de lingüistes externs d'À Punt, d'acord amb el model de llengua propi de l'ens. 2. La finalitat d'aquest curs és formar professionals per a revisar i validar la producció lingüística elaborada per les empreses productores de formats audiovisuals o pels estudis de doblatge amb vincle contractual amb la CVMC o amb l'SAMC.

Observacions

La selecció de les persones participants es farà d'acord amb l'ordre d'inscripció. Per a la selecció de persones participants es valorarà l'experiència acreditada en assesorament lingüístic. El nombre d'assistents no podrà ser superior a 25. El curs tindrà lloc els dies 7,8,10,14,15 i 17 de novembre de 2022, de 16.00 a 20.00 hores, en l'IES Conselleria, carrer del Monestir de Poblet, s/n, de València. La realització del curs permet obtindre l'acreditació per a revisar i validar la producció elaborada per les empreses productores o pels estudis de doblatge que col·laboren amb la CVMC i amb la SAMC. S'acreditarà els lingüistes externs d'À Punt mitjançant un certificat que es registrarà en la JQCV. L'acreditació objecte d'aquesta resolució només es podrà obtindre si la persona interessada ha assistit a la totalitat del curs i ha superat la prova corresponent.

Requisits

Estar en possessió del grau en Filologia Catalana, o equivalent; del grau en Traducció i Interpretació, amb la certificació que la llengua A és el català o que l'itinerari de traducció és al català; o de qualsevol altre grau de filologia o itinerari de Traducció i Interpretació i del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (d'ara endavant, JQCV), o equivalent.

Normativa del procediment

  • Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca un curs de formació acreditativa per a lingüistes externs d'À Punt.

Termini

1. El termini per a inscriure's en el curs serà de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV. Núm. 9433 de 22.09.2022) 2. El termini d'inscripció serà del 23 de setembre al 6 d'octubre de 2022

Documentació

L'aportació de la documentació es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. Per a poder participar en el curs caldrà presentar la documentació següent: a) Imprés de sol·licitud b) Fotocòpia compulsada dels títols o certificats acreditatius: grau en Filologia Catalana, o equivalent; del grau en Traducció i Interpretació, amb la certificació que la llengua A és el català o que l'itinerari de traducció és al català; o de qualsevol altre grau de filologia o itinerari de Traducció i Interpretació i del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (d'ara en avant, JQCV), o equivalent. c) Documents que acrediten l'experiència en assessorament lingüístic: contractes, llicencia fiscal o IAE i vida laboral.

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. En l'àmbit geogràfic indiqueu "serveis centrals" c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La sol·licitud de participació en el curs i l'aportació de la documentació acreditativa dels requisits i mèrits, només podrà realitzar-se de manera telemàtica. Les sol·licituds han d'emplenar-se en la seu electrònica utilitzant qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica. El model de sol·licitud i la tramitació de la inscripció es troba a la disposició de la persona interessada en l'apartat "impresos associats" de d'aquest tràmit o en la pàgina web https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/altres-cursos

òrgans de tramitació

Observacions

Aquesta resolució produirà efecte l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

No