Detall de Procediments

Sol·licitud d'aplicació de mesures de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada en el marc d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO MECANISME RED). Treball. (ACTIVAT per al SECTOR d'AGÈNCIES DE VIATGE).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'aplicació de mesures de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada en el marc d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO MECANISME RED). Treball. (ACTIVAT per al SECTOR d'AGÈNCIES DE VIATGE).

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet sol·licitar a l'autoritat laboral competent l'aplicació de mesures de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada en el marc d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO MECANISME RED) de l'article 47 bis del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en avant, TRET).


  El Mecanisme RED és un instrument de flexibilitat i estabilització de l'ocupació que ha de ser ACTIVAT per acord del Consell de Ministres. Només una vegada activat és quan poden sol·licitar-se les referides mesures.

  Existeixen DUES MODALITATS de Mecanisme RED:

  a) CÍCLICA: quan s'aprecia una conjuntura macroeconòmica general que aconsella l'adopció d'instruments addicionals d'estabilització, amb una duració màxima d'un any.

  b) SECTORIAL: quan en un determinat sector o sectors d'activitat s'aprecien canvis permanents que generen necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una duració màxima inicial d'un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.


  * IMPORTANT:

  1. De conformitat amb l'article 47 bis.1.b) del TRET, per Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022 s'ha declarat ACTIVAT entre l'1 d'abril i el 31 de desembre de 2022 el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, en la seua modalitat sectorial, PER Al SECTOR DE LES AGÈNCIA DE VIATGES (concretament per a les empreses l'activitat de les quals es classifique en els codis CNAE-2009- 7911, 7912 i 7990 a data 31 de març de 2022).

  Vegeu enllaç directe a la Ordre PCM/250/2022, de 31 de març, per la qual es publica eixe Acord, en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.


  2. Si el que es vol és comunicar o sol·licitar procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (expedient de regulació d'ocupació - ERO / ERTO), NO ha d'utilitzar el present tràmit, sinó l'específic per a això existent en aquesta Guia Prop i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses o entitats incloses en un Mecanisme RED activat per acord del Consell de Ministres, en els termes del mateix i de conformitat amb el que es preveu en l'article 47 bis del TRET i la Disposició Transitòria Segona del Reial decret- Llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.


  * Mecanisme RED per al SECTOR D'AGÈNCIA DE VIATGES

  Per Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022 s'ha declarat ACTIVAT entre l'1 d'abril i el 31 de desembre de 2022 el Mecanisme RED per al SECTOR DE LES AGÈNCIA DE VIATGES, de conformitat amb el qual LES EMPRESES QUE PODEN SOL·LICITAR l'aplicació de les mesures de reducció temporal de jornada i suspensió de contractes de treball pròpies d'eixe Mecanisme SÓN, en concret, AQUELLES L'ACTIVITAT de les quals ES CLASSIFIQUE EN ELS SEGÜENTS CODIS de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009) A DATA 31 de MARÇ de 2022:

  . 7911 - Activitats de les agències de viatges

  . 7912 - Activitats dels operadors turístics

  . 7990 - Altres serveis de reserves i activitats

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A) Mecanisme RED per al SECTOR D'AGÈNCIA DE VIATGES

  Per Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022 s'ha declarat ACTIVAT el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, en la seua modalitat sectorial, PER Al SECTOR DE LES AGÈNCIA DE VIATGES, de conformitat amb el qual les empreses l'activitat de les quals es classifique en els codis CNAE-2009- 7911, 7912 i 7990 a data 31 de març de 2022, PODEN SOL·LICITAR l'aplicació de les mesures de reducció temporal de jornada i suspensió de contractes de treball pròpies del Mecanisme RED sectorial, ENTRE L'1 D'ABRIL I EL 31 DE DESEMBRE DE 2022.

  El mecanisme romandrà activat pel mateix període, perdent la seua vigència i efectes el 31 de desembre de 2022, amb independència de la data de la sol·licitud de l'empresa.  B) AMB CARÀCTER GENERAL

  Les sol·licituds de reducció de jornada o de suspensió de contractes de treball NOMÉS poden presentar-se UNA VEGADA ACTIVAT un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (cíclic o sectorial), mentre estiga activat, per a qualsevol dels seus centres de treball i en els termes d'aquest.

  Aquestes sol·licituds han de ser presentades de manera simultània a la comunicació d'obertura del període de consultes a la representació de les persones treballadores, d'acord amb el que es disposa en la Disposició Transitòria Segona del Reial decret - Llei 4/2022, de 15 de març.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT ( SOL·LICITUD)

  El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de la següent documentació:


  A_SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic).

  * Nota: aquesta sol·licitud es configura amb la suma de les dades de diversos formularis web a emplenar en el tràmit telemàtic.


  B_DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar a eixa sol·licitud:

  * IMPORTANT:

  La documentació que ha d'acompanyar cada sol·licitud pot variar segons la modalitat i la tipologia de MECANISME RED que s'haja activat.

  La relació que s'assenyala a continuació es realitza només a efectes orientatius. L'empresa haurà d'aportar tota la documentació exigida en cada cas per la normativa vigent que resulte d'aplicació i ateses les particularitats i requisits exigits pel Mecanisme RED que s'haja activat pel Consell de ministres i al qual s'accedisca.


  B-1. DOCUMENTACIÓ COMUNA
  (exigible tant en un Mecanisme RED de modalitat CÍCLICA, com en un Mecanisme RED de modalitat SECTORIAL):

  A més de la qual permeta identificar adequadament a l'empresa sol·licitant, ha de presentar-se la següent:

  a) Comunicació fefaent remesa per la direcció de l'empresa a les persones treballadores o als seus representants manifestant la seua intenció d'iniciar la tramitació de mesures incloses en un Mecanisme RED i a l'efecte de la conformació de la comissió representativa d'aquests, conforme al que es preveu en l'article 41.4 del TRET.

  b) Identificació de les persones que integraran la comissió negociadora i la comissió representativa de les persones treballadores o, en el seu cas, indicació de la falta de constitució d'aquesta última en els terminis legals.

  c) Comunicació d'inici del període de consultes dirigida a la comissió representativa de les persones treballadores, en el seu cas, i en els termes i terminis assenyalats en l'article 41.4 del TRET.

  d) Documentació acreditativa que la situació temporal, cíclica o sectorial, descrita en el corresponent acord d'activació del Mecanisme RED concorre en l'empresa.

  e) Identificació:

  - De les persones treballadores que resultaran afectades per les mesures que se sol·liciten, els grups professionals, llocs i nivells salarials afectats.

  - Del tipus de mesura a aplicar respecte de cadascuna de les persones treballadores (és a dir, si la mesura és de reducció de jornada diària, setmanal, mensual o anual o de suspensió de contracte).

  - Del percentatge màxim de reducció de jornada o el nombre màxim de dies de suspensió de contracte a aplicar.

  - I del període dins del qual es durà a terme l'aplicació de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes de treball, dins del límit establit per l'acord d'activació del Mecanisme RED.

  Aquesta identificació ha de realitzar-se en el model normalitzat en format EXCEL denominat "Relació de persones treballadores afectades - ERO/ERTO", que és el model elaborat pel Ministeri competent en matèria de Treball, que també ha realitzat unes instruccions per a facilitar el seu emplenament.

  Tots dos documents (Excel i instruccions) estan disponibles com a impresos associats a aquest tràmit i el document Excel ho està també en el tràmit telemàtic. A més en l'apartat "Enllaços" s'inclou el corresponent al apartat de la pàgina web del citat Ministeri en el qual estan publicats aquests dos documents.


  B-2. Documentació ESPECÍFICA si se sol·liciten mesures en el marc d'un Mecanisme RED de caràcter SECTORIAL:

  En eixe cas, a més de la documentació comuna ha de presentar-se un pla de requalificació de les persones afectades, que podrà incorporar entre els seus continguts les accions formatives a les quals es refereix la Disposició Addicional Vint-i-cinquena del TRET.

  Això resulta aplicable al Mecanisme RED sectorial actualment ACTIVAT per al SECTOR d'AGÈNCIES DE VIATGE.  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ FINAL DE DECISIÓ EMPRESARIAL)

  Finalitzat el període de consultes, amb o sense acord, l'empresa haurà de presentar la següent documentació:

  1.1. Documentació COMUNA (exigible tant en un Mecanisme RED de modalitat CÍCLICA, com en un Mecanisme RED de modalitat SECTORIAL):

  a) Comunicació final de la decisió empresarial, segons model normalitzat denominat COFEMRED (Comunicació final de l'empresa a l'Autoritat Laboral en Mecanisme RED), disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic.

  b) Còpia íntegra de l'Acta final del període de consultes (s'haja aconseguit o no acord amb els representants dels treballadors).

  c) Actes de totes les reunions celebrades durant el període de consultes (només si eixes reunions han tingut lloc).

  d) En cas que s'haja modificat el presentat inicialment, model normalitzat en format EXCEL denominat "Relació de persones treballadores afectades - ERO/ERTO", que és el model elaborat pel Ministeri competent en matèria de Treball, que també ha realitzat unes instruccions per a facilitar el seu emplenament.

  Tots dos documents (Excel i instruccions) estan disponibles com a impresos associats a aquest tràmit i el document Excel ho està també en el tràmit telemàtic. A més en l'apartat "Enllaços" s'inclou el corresponent al apartat de la pàgina web del citat Ministeri en el qual estan publicats aquests dos documents.

  En el document en format Excel han d'identificar-se:

  - Les persones treballadores que resultaran afectades per les mesures que se sol·liciten, els grups professionals, llocs i nivells salarials afectats.

  - El tipus de mesura a aplicar respecte de cadascuna de les persones treballadores (és a dir, si la mesura és de reducció de jornada diària, setmanal, mensual o anual o de suspensió de contracte),

  - El percentatge màxim de reducció de jornada o el nombre màxim de dies de suspensió de contracte a aplicar.

  - I el període dins del qual es durà a terme l'aplicació de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes de treball, dins del límit establit per l'acord d'activació del Mecanisme RED.

  e) Calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada individualitzats per cadascuna de les persones treballadores afectades.

  En el supòsit de reducció de la jornada, en el calendari ha de determinar-se el percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual, els períodes concrets en els quals es produirà la reducció, així com l'horari de treball afectat per aquesta, durant tot el període que s'estenga la seua vigència.


  1.2. Documentació ESPECÍFICA exigible en el cas d'haver sol·licitat mesures en el marc d'un Mecanisme RED de caràcter SECTORIAL:

  En eixe cas ha de presentar-se, a més, el pla de requalificació definitiu de les persones afectades (només si és diferent del pla de requalificació inicialment presentat).

  Això resulta aplicable al Mecanisme RED sectorial actualment ACTIVAT per al SECTOR d'AGÈNCIES DE VIATGE.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  * NOTA:

  UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE

  D'acord amb el que es disposa en la Disposició Transitòria Segona del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pot ser necessari complementar aquesta documentació amb qualsevol altre requisit que sobre aquest tema es fixe, si escau, en l'acord el Consell de Ministres d'activació del Mecanisme RED.

  Impresos associats

  RELACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES AFECTADES. ERE-ERTO

  INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA RELACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PELS ERE-ERTO

  [COFEMRED] COMUNICACIÓ FINAL DE L'EMPRESA A l'AUTORITAT LABORAL EN MECANISME RED

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.