Ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui durant la campanya 2021-2022 a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2869456
|
Codi GVA: 22512
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 16-07-2022

Fins 23-08-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocatòria per a l'exercici 2022 de les ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui durant la campanya 2021-2022 a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets, d'acord amb...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
16-07-2022 al 23-08-2022
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones comercialitzadores de collita de cítrics i/o de caqui, que consten inscrites en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), i que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) núm....

Saber més
Requisits

Condicions generals d'admissibilitat

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir les següents condicions generals d'admissibilitat:

a) Tindre l'explotació inscrita en el REGEPA, per a les orientacions productives de cítrics i/o de caqui, en les campanyes de referència.

b) Haver comercialitzat collita durant les campanyes de referència i disposar dels justificants corresponents.

c) Figurar les parcel·les en algun dels municipis que figuren en l'annex II d'aquesta ordre.

d) Haver patit una reducció mínima d'un 30 % en el rendiment mitjà de la collita de cítrics i/o de caqui de la campanya vigent respecte de la de la mitjana de les tres campanyes anteriors, a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o dels altres cotonets que preveu aquesta ordre.

e) Disposar d'un certificat d'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) en cítrics o caqui o de Planococcus citri (Risso), Pseudococcus viburni (Signoret) i Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) en caqui, segons consta en el model de l'annex III, expedit i signat per una persona física o jurídica que tinga l'acreditació de la condició d'assessor/a en gestió integrada de plagues, d'acord amb el que preveu l'article 12 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

f) Així mateix, el personal assessor a què es refereix la lletra anterior emetrà un certificat que acredite que s'han fet els tractaments i seguiment de plagues recomanats per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en cítrics i en caqui, i que es troben publicats en l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/avisos-de-tratamientos.

 

Requisits

Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les subvencions, la persona sol·licitant ha de complir, des del moment de presentar la sol·licitud, els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei general de subvencions, i, a més, els següents:

a) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

b) El número del compte on se sol·licita l'ingrés de l'import de l'ajuda sol·licitada ha de pertànyer a la persona sol·licitant d'aquesta.

c) La persona sol·licitant ha de presentar el compromís de destinar l'import de l'ajuda a complir amb la finalitat per la qual se li ha concedit l'ajuda.

d) Presentar una declaració sobre si han demanat i/o han obtingut altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat, en què cal fer constar la llista detallada de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En cas d'haver rebut ajudes de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, hi ha d'indicar l'objecte, el reglament de minimis corresponent i l'import d'aquestes ajudes.

e) En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, declaració de totes les ajudes prèvies de minimis concedides a qualsevol de les empreses que es fusionen. Es tindran en compte per a determinar si la concessió d'una nova ajuda de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent excedeix els límits màxims de minimis corresponents, el límit nacional o el límit sectorial corresponents. Les ajudes de minimis concedides legalment amb anterioritat a la fusió o adquisició continuaran sent legals.

En cas que una empresa se separe en dues o més empreses independents, les ajudes de minimis concedides abans de la separació s'assignaran a l'empresa que es va beneficiar d'aquestes, que és en principi l'empresa que assumeix les activitats per a les quals es van concedir les ajudes de minimis. Si aquesta assignació no fora possible, les ajudes de minimis s'assignaran proporcionalment sobre la base del valor comptable del capital social de les noves empreses en la data efectiva de la separació.

f) Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

g) Disposar d'un pla d'igualtat efectiva de dones i homes, si cal, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, i l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

h) Complir amb l'obligació d'informar tercers les dades de caràcter personals dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat de la presentació de la corresponent sol·licitud de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament que aquesta en fa.

i) No tindre la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició que contenen les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, 31.07.2014).

j) Quan el sol·licitant siga una agrupació sense personalitat jurídica, ha d'aportar el compromís dels integrants de no dissoldre's fins que no haja transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Mitjançant Resolució d'1 d'agost de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'àmplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui durant la campanya 2021-2022 a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets, fins al 23 d'agost de 2022, inclusivament. (DOGV Num. 9399 / 05.08.2022).

 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9384, 15.07.2022).

Documentació
A les sol·licituds, el model normalitzat de les quals està disponible en la seu electrònica de la Generalitat i que s'han de presentar-se degudament omplides i signades, s'ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació: a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en:

   

  Registre de les oficines comarcals agràries i de les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a emetre la resolució de concessió d'ajuda i notificar-la a la persona sol·licitant és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de falta de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.
  Quantia i cobrament
  L'ajuda té caràcter de subvenció per a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i/o de caqui durant la campanya 2021-2022, que hagen experimentat un descens del rendiment mitjà de la collita comercialitzada en aquesta campanya d'un mínim del 30 % respecte del de...
  Saber més
  Obligacions
  Les persones beneficiàries de la subvenció s'han de comprometre a: a) Complir amb les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Complir amb la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i amb l'aplicació dels fons...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajudes és el que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...
  Saber més