Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvenció a alumnat de Formació Professional per realitzar l'FCT en centres de treball allunyats del centre educatiu.

  Objecte del tràmit

  Proporcionar una ajuda a l'alumnat per a realitzar la Formació en Centres de Treball total o parcial en centres de treball allunyats del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat de centres públics o cicles concertats, que realitzen en el curs 2021-22 el mòdul professional de Formació en Centres de Treball totalment o parcialment.

  Requeriments

  A més dels requisits de caràcter general recollits en la base quarta de l'Ordre de bases reguladores, s'haurà d'estar matriculat en un centre públic o concertat en el curs 2021-22, i realitzant el mòdul professional d'FCT totalment o parcialment, amb un mínim de 100 hores.
  La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent serà 14 km.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es concedirà 400€ per persona beneficiària, per ordre de prelació fins a esgotar els límits de crèdit disponibles en la línia de subvenció; en cas de no esgotar el crèdit disponible, l'excedent es prorratejarà entre les beneficiàries, amb un límit addicional de fins a 200€ per persona.

  L'ajuda s'ingressarà en un pagament únic al compte bancari que s'haja consignat en el model de domiciliació bancària.

  Aquest model ho presentaran en el CENTRE públic únicament les persones beneficiàries, quan se'ls haja concedit l'ajuda.

  És molt IMPORTANT el correcte emplenament de les dades del formulari per a evitar possibles retards en el pagament.

  El compte bancari haurà d'estar oberta a nom del beneficiari/a i, tractant-se de menors, també de la persona la representació de la qual corresponga legalment en entitats de crèdit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGV: del 26 d'abril al 23 de maig de 2022

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presenten en centres públics de la Generalitat.

  L'alumnat d'aqueixos centres públics formalitzarà la sol·licitud en el centre en que estiga matriculat.

  L'alumnat de centres concertats haurà de fer-lo en el centre públic al qual el seu centre privat estiga adscrit.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds es formalitzaran utlizando el model d'aquest procediment, pels mitjans que dispose i determine cada centre receptor de sol·licituds, sense admetre presentació de sol·licituds ni de documentació addicional anara de termini, ni per mitjans diferents als establits pel centre receptor de sol·licituds.

  Amb caràcter general, l'alumnat de centres públics no ha d'aportar documentació que acredite el compliment d'aquests requisits, per estar la informació disponible en el centre receptor.

  L'alumnat de centres concertats acreditarà el compliment d'aquests requisits mitjançant certificat expedit per la direcció del centre privat en què estiga matriculat, en el qual farà constar la matriculació requerida per a sol·licitar l'ajuda, la indicació expressa de la nota mitjana del curs anterior, la relació dels mòduls cursats i les qualificacions que s'han utilitzat per al càlcul de la nota mitjana, o el requisit acadèmic en el cas de primers cursos.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER REALITZAR LA FCT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN CENTRES DE TREBALL ALLUNYATS DEL CENTRE EDUCATIU EN EL CURS 2021-2022

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els centres receptors de sol·licituds són els centres docents de titularitat de la Generalitat, que rebran les sol·licituds de l'alumnat tant propi com del dels seus centres concertats adscrits. Així,
  - l'alumnat de centres públics de la Generalitat presentarà la sol·licitud i documentació addicional en el seu centre.
  - l'alumnat de centres concertats, el farà en el centre públic al qual estiga adscrit el seu centre docent.

  Les sol·licituds es formalitzaran utlizando el model d'aquest procediment, pels mitjans que dispose i determine cada centre receptor de sol·licituds, sense admetre presentació de sol·licituds ni de documentació addicional anara de termini, ni per mitjans diferents als establits pel centre receptor de sol·licituds.

  Amb caràcter general, l'alumnat de centres públics no ha d'aportar documentació que acredite el compliment d'aquests requisits, per estar la informació disponible en el centre receptor.

  L'alumnat de centres concertats acreditarà el compliment d'aquests requisits mitjançant certificat expedit per la direcció del centre privat en què estiga matriculat, en el qual conste que estiga matriculat en el cicle formatiu, cursant el mòdul de Formació en Centres de Treball, indicació de l'empresa o entitat on realitza la Formació en Centres de Treball i la distància a considerar.

  En cas de dubtes amb la sol·licitud i el procediment, l'interessat acudirà al seu centre públic, o centre d'adscripció en cas de concertats.

  Els centres receptors de les sol·licituds:

  - verificaran el compliment dels requisits de les persones sol·licitants, requerint les esmenes al fet que pertoque.

  - elaboraran les relacions de sol·licitants admesos amb les puntuacions obtingudes, així com una relació motivada de persones excloses que no complisquen amb els requisits d'obtenció de les ajudes.

  - faran públiques aquestes relacions per a detectar possibles errors en la baremació, després de la qual cosa, hi haurà un termini de dos dies hàbils, comptats des de la inserció en els taulers d'anuncis dels centres educatius, per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions que estimen pertinents, davant el mateix centre educatiu on es va presentar la sol·licitud.

  Abans del 31 de maig de 2022, els centres educatius elevaran a l'òrgan instructor les relacions anteriors, d'admesos i exclosos.

  A partir de les llistes d'admesos, la Comissió de Valoració establirà la prelació entre totes les sol·licituds admeses, realitzarà les propostes provisionals de concessió i denegació de subvencions es remetran a cada centre receptor per a la seua publicació i publicitat, atorgant dos dies hàbils per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions que s'estimen pertinents.

  La resolució definitiva de concessió es publicarà en el DOGV.

  Una vegada publicada la concessió, els beneficiaris presentaran el model de domiciliació bancària per a procedir al pagament (veure "Quantia de l'ajuda/procediment de cobrament").

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Davant les llistes provisionals d'admesos i exclosos, es podran presentar les al·legacions en el centre on s'haja presentat la sol·licitud.
  La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa.
  De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució de concessió podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant el conseller amb competències en matèria educativa en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació.

  L'efecte que produirà el silenci administratiu serà desestimatori de la sol·licitud de subvenció si transcorre el termini sense que es dicte ni es publique la resolució corresponent.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds admeses es puntuaran segons la distància entre el centre docent i el lloc de realització de la FCT, assignant la següent puntuació:

  Fins a 15 km, 1 punt
  Fins a 20 km, 2 punts
  Fins a 50 km, 3 punts
  Més de 50 km, 4 punts

  Es considerarà la trajectòria de menor distància i/o temps, seguint el trajecte més accessible i segur.
  En la determinació de la trajectòria es podrà emprar qualsevol de les aplicacions d'ús comú existents, sent el centre receptor de sol·licituds el responsable de fixar-la en cas de discrepància amb la sol·licitud, sempre en atenció als principis d'eficàcia, accessibilitat i menor distancia i/o temps necessari per a la realització dels trajectes.
  Només en el cas que això no fora possible, se certificarà per l'ajuntament corresponent, a petició de l'interessat.

  Obligacions

  Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent-se per tal l'assistència efectiva a les classes i activitats previstes en cada mòdul formatiu.

  El cessament dels estudis per causes imputables a l'estudiant serà motiu de revocació de la subvenció, al reintegrament corresponent.
  Són causes imputables a l'estudiant: l'anul·lació de matrícula a instàncies de part o per inassistència, així com les renúncies a convocatòries dels mòduls que van donar lloc a la concessió de l'ajudes, i que anul·len el sentit de la finalitat de les subvencions.

  Les obligacions es troben detallades en l'apartat quinzé de la convocatòria.

  Enllaços

  Enllaç a pàgina web de la direcció general de Formació Professional

  Model de domiciliació bancària, a aportar quan es concedisca la subvenció

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria 2021-22: Resolució de 4 d'abril de 2022 del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022(DOGV nº 9324, de 25/04/2022)
  - Bases reguladores: Ordre 1/2022, de 10 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu Convocatòria 2021-22: Resolució de 4 d'abril de 2022

  Bases reguladores: Ordre 1/2022, de 10 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.