TECE - Programa d'ajudes Bo Lloguer Jove. CONVOCATÒRIA 2022

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2870925
|
Codi GVA: 22540
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar el gaudi d'un habitatge o una habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini obert
01-06-2024 al 15-06-2024
Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES L'ajuda del Bo Lloguer Jove l'ha de destinar, obligatòriament, la persona beneficiària al pagament de la renda arrendatícia o preu de cessió del seu habitatge o habitació habituals i permanents, i no es podrà compatibilitzar amb cap altra ajuda que, per al pagament...

Saber més
Normativa
 • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. (BOE 16, de...
 • ORDRE 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes que preveu aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots i cada un dels requisits que detalla l'apartat "Requisits". No es podrà concedir l'ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la seua residència...

Saber més
Requisits

- Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda. - Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas de les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El Bo Lloguer Jove es concedirà en règim de concessió directa. Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària per aplicació dels criteris que conté la base cinquena, sense que siga necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de la sol·licitud del Bo Lloguer Jove s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les 9.00 hores i romandrà obert amb caràcter continuat i permanent fins al 31 d'octubre de 2022 a les 14.00 hores, o...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, l'annex I, AJUDES BO LLOGUER JOVE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022, annex II, AJUDES BO LLOGUER JOVE. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. CONVOCATÒRIA 2022 i annex III, AJUDES BO LLOGUER JOVE. AUTORITZACIÓ CONVOCATÒRIA 2022, si és el cas, degudament signats,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, és imprescindible que disposeu d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la identitat: a) Cl@ve permanent: sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis...
Saber més
  Presencial

  La sol·licitud i la documentació annexa les formalitzaran les persones interessades mitjançant un FORMULARI OMPLIT ELECTRÒNICAMENT, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es. No s'admetran les sol·licituds omplides d'una altra manera. Només es podrà presentar...

  Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ Es concedirà a les persones beneficiàries una ajuda de 250 euros mensuals considerant que, en cap cas i en cap mensualitat, la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge pot superar l'import de la renda arrendatícia o el preu de cessió...
  Saber més
  Obligacions
  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. -...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la dicte en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.