Ajudes per a la preparació d'oposicions de les proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, al Cos de Mèdics Forenses i al Cos de Gestió Processal i Administrativa.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2892592
|
Codi GVA: 22568
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Mitjançant aquesta convocatòria es concediran un màxim de 100 ajudes per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos de l'Administració de Justícia, corresponent:

- 30 beques per a la preparació de Carrera Judicial i Fiscal,

- 25 beques per a preparar l'accés al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia,

- 20 beques per a l'accés al Cos de Mèdics Forenses i

- 25 beques per a l'accés al Cos de Gestió Processal i Administrativa.

 

Únicament podrà sol·licitar-se l'ajuda per a un dels cossos previstos en la convocatòria.

 

Es reservarà un 7% de les ajudes, dins de cada cos, a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33% i complisquen amb la resta dels requisits exigits per a l'accés a l'ocupació pública. En cas de no ser cobertes, s'acumularan a la resta de carreres o cossos per l'ordre del resultat obtingut en la baremació.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

En el formulari de sol·licitud general de la subvenció, no cal canviar la Naturalesa Jurídica que sale per defecte, ni completar el CNAE.

 

Els llistats provisionals d'autobaremació, en ordre decreixent, es publicaran en la següent pàgina https://cjusticia.gva.es/es/web/justicia/programa-500 i es concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades que s'indique, per a la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats en la sol·licitud.

Normativa
 • ORDRE 4/2022, d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones físiques de fins a 30 anys d'edat que estiguen en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau i complisquen els requisits de la convocatòria.

Requisits

Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes aquelles persones que, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

 

a) No ser major de 30 anys.

b) Reunir els requisits d'accés exigits en l'última convocatòria d'accés a la Carrera o Cos corresponent segons la beca que se sol·licite.

c) Estar en possessió de titulació universitària de llicenciatura o grau necessària per a l'accés a la corresponent Carrera o Cos.

d) No estar gaudint d'ajudes o subvencions per al mateix objecte d'altres ens públics ni privats, ni haver-lo fet durant un màxim de tres anys, continuats o alterns, anteriors a la convocatòria, ni haver incomplit les obligacions determinades en l'article 15 en alguna convocatòria anterior.

e) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https:// sede.gva.es.

f) Comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació, o començar la preparació a l'inici del període subvencionable determinat en cada convocatòria.

g) Acreditar la situació econòmica a l'efecte de la seua valoració, de conformitat amb el que es disposa en la base 12.1.a.

h) Estar empadronada i tindre residència efectiva en la Comunitat Valenciana almenys cinc anys dels últims deu, requerint-se, així mateix, el certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditació de membres de la unitat familiar per a la valoració de la seua situació econòmica.

i) Acreditar una nota mitjana mínima en l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau exigit en cada convocatòria d'oposicions segons la següent taula:

Nota mitjana mínima en escala de 0 a 10: 7

Nota mitjana mínima en escala d'1 a 4: 2

En cas de titulacions obtingudes en centres estrangers, haurà d'aportar-se l'equivalència de la nota mitjana.

j) No tindre un nivell de renda per membre de la unitat familiar superior a tres vegades l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM).

k) Les persones sol·licitants que opten a la reserva específica establida en el resolc quart deuran a més acreditar un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% així com el compliment de la resta de requisits exigits.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9357, de 08/06/2022).

Forma de presentació
Telemàtica
Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a les sol·licituds no s'adjuntarà cap documentació, la qual serà requerida en una fase posterior únicament a aquelles persones sol·licitants que la comissió de valoració determine mitjançant la publicació dels...
Saber més