Detall de Procediment

TECE - Aportació de documentació telemàtica a un expedient de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici o del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Pla Next Generation EU).

Codi SIA:: 2889110
Codi GVA:: 22612
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici o del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència, a conseqüència d'una comunicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, si és el cas, a iniciativa de la part interessada.

Observacions

Observacions

L'atenció presencial es prestarà en la corresponent Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a l'Administració en línia.

Requisits

Requisits

Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental telemàtica o l'esmena la realitzarà la mateixa persona que va formalitzar en el seu moment la petició de l'ajuda (la sol·licitant o, si és el cas, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a això.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020).
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 239, de 06/10/2021).
 • Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2022. (DOGV núm. 9312, de 04/04/2022).
 • Llei 38/2003, general de subvencions.
 • Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Decret llei 6/2021, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19
 • Llei 8/2021, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, podrà realitzar-se fins que concloga el termini d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes, segons la data de comunicació de l'objecció o el requeriment per part de l'Administració.

Formularis documentació

La requerida o que es considere convenient aportar, que s'ha d'adjuntar en format pdf (excepte el projecte, que es podrà aportar també com a fitxer comprimit tipus zip, rar, rar5 o 7z) i utilitzar, si és el cas, els impresos associats que corresponguen, degudament omplits i signats, que es poden seleccionar entre els que es troben a la vostra disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona que aporta la documentació s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària"). 2. S'ha de seleccionar l'expedient que corresponga entre els que oferisca l'aplicació en funció de la identificació (DNI-NIE-NIF) de la persona o comunitat de propietaris sol·licitant de l'ajuda. 3. A continuació, s'han d'adjuntar els documents en format PDF que hagen sigut requerits per l'Administració o que es consideren oportuns per a incorporar a l'expedient d'ajudes (si l'esmena concerneix la mateixa sol·licitud, s'ha d'omplir el corresponent PDF d'esmena de la sol·licitud que apareix en l'apartat d'impresos associats i s'ha d'adjuntar en el tràmit telemàtic). 4. Finalment, es registrarà d'entrada, per mitjà del registre telemàtic. El personal de la Conselleria encarregat de tramitar l'expedient valorarà la documentació per a incorporar-la, si és el cas.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment es tramita telemàticament. Les persones particulars, propietàries úniques d'edificis que no disposen de mitjans tècnics podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, situades a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda del Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregori Gea, número 27 (46009 València), on seran assistides per personal tècnic per a la seua presentació.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa