TECE - Sol·licitud d'ajuda a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. Convocatòria 2022.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2889434
|
Codi GVA: 22628
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 13-10-2022

Fins 01-12-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, en el qual l'únic criteri d'atorgament de la subvenció serà el rigorós ordre de presentació de sol·licituds, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva en les quals s'obtinga una...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
13-10-2022 al 01-12-2022
Observacions

Actuacions subvencionables

 

Es consideraran subvencionables les actuacions per a la millora de l'accessibilitat dels edificis i, en particular, les següents:

 

a) La instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor.

 

b) La renovació d'ascensors existents, instal·lació de salvaescales, rampes, automatismes per a l'obertura de portes que incorporen mecanismes motoritzats o altres dispositius d'accessibilitat, així com qualsevol mesura d'accessibilitat que facilite l'autonomia i la vida independent de persones amb mobilitat reduïda en edificis, incloent-hi els dispositius adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seua adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. S'hi inclou la integració mitjançant un únic mecanisme d'identificació (telèfon intel·ligent, cambres, pantalles o altres dispositius tecnològics equivalents quant a la funcionalitat) dels sistemes d'obertura i control d'accessos i d'altres sistemes que necessiten control personal i l'adaptació, quan existisquen, a una altura no superior a 1,40 metres dels dispositius ja instal·lats.

La instal·lació de salvaescales serà objecte de subvenció quan es justifique la impossibilitat tècnica de qualsevol altra solució més integradora i accessible.

 

c) La instal·lació o dotació de productes de suport com ara grues o artefactes anàlegs, així com sistemes tecnològics de guiatge que permeten la localització, o els que permeten l'accés i l'ús per part de les persones amb discapacitat als elements comuns de l'edifici, com ara jardins, zones esportives, piscines i altres de similars.

 

d) La instal·lació d'elements d'informació, de comunicació o d'avís com ara senyals lluminosos i visuals, vibrotàctils, o sonores que permeten l'orientació en l'ús d'escales, ascensors. En particular, la instal·lació d'elements que milloren l'accessibilitat i la seguretat fent ús d'ascensors, com la comunicació bidireccional en cabina.

 

e) La instal·lació de productes de suport a l'audició per a l'accessibilitat en l'entorn, com els bucles magnètics.

 

f) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters que proporcionen informació visual i auditiva i anàlegs.

 

g) La instal·lació de dispositius d'alarma a l'ascensor que garantisquen un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l'exterior per als casos d'emergència i atrapament. Així com la instal·lació de bucle magnètic en aquests dispositius.

 

h) La instal·lació domòtica i altres avanços tecnològics per a afavorir l'autonomia personal de persones majors o amb discapacitat.

 

i) Qualsevol intervenció que facilite l'accessibilitat universal en els mateixos edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d'aquest programa, així com en les vies d'evacuació d'aquests.

j) Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el document bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SUA, Seguretat d'utilització i accessibilitat. En particular, la instal·lació d'elements que milloren l'accessibilitat i seguretat d'utilització als ascensors, com la millora de l'anivellament de la cabina.

 

Per a l'obtenció de les ajudes indicades en aquest programa, es requereix que:

 

a) En el cas que l'import de les obres d'accessibilitat siga superior a 4.000 euros per habitatge, a més de les obres d'accessibilitat, s'hauran de realitzar també obres de millora de l'eficiència energètica de l'edifici per a obtindre una reducció d'almenys un 30 % en l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

 

A més, en edificis situats en les zones climàtiques C, D i E, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, també s'haurà d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici d'almenys:

 

- Zones climàtiques D i E: un 35 %.

- Zona climàtica C: un 25 %.

 

Els edificis protegits oficialment perquè formen part d'un entorn declarat o pel valor arquitectònic o històric particular que tenen, en els quals estan limitades les actuacions sobre els elements que componen l'envolupant tèrmica, no hauran de complir amb la reducció de demanda que estableix el punt anterior. No obstant això, els elements de l'envolupant sobre els quals es puga intervindre han de complir amb els valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan siga procedent, que estableix la taula 3.1.1.a -HE1 i 3.1.3.a -HE1, del Document bàsic DB He d'estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edificació.

 

Aquesta obligació de fer obres de millora de l'eficiència energètica a més de les obres d'accessibilitat no s'aplicarà si resideix en l'edifici una persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda acreditada amb el corresponent certificat de discapacitat expedit per la Generalitat Valenciana, ni tampoc serà aplicable en els casos en els quals la suma obtinguda segons la base desena siga igual o superior a 8 punts.

 

Cost subvencionable

 

Podran formar part del cost subvencionable de l'actuació, a més del cost de les obres d'accessibilitat, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, si és el cas, memòries tècniques, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, incloses les despeses de gestió per part de l'agent o gestor/a de la rehabilitació, si és el cas, i tributs, sempre que tots estiguen degudament justificats. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

 

Obligacions

 

1. Les parts beneficiàries queden obligades a:

 

a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessaris per al control del compliment de les finalitats previstes.

 

b) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

 

c) Actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions.

 

d) Complir totes i cada una de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

e) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes estaran obligades a comunicar immediatament, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a la direcció general competent en matèria de rehabilitació qualsevol modificació de les condicions que puguen motivar o hagen motivat tal reconeixement i que poguera determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. La no comunicació d'aquestes modificacions serà causa suficient per a iniciar un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguen haver cobrat indegudament. A aquest efecte, la comunicació es durà a terme dins dels 10 dies següents al dia en què es produïsca la modificació a través del tràmit d'aportació documental habilitat a aquest efecte.

 

f) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que es puguen originar durant la seua execució.

 

g) Facilitar les dades relatives al perceptor final dels fons quan no siguen ells mateixos.

 

2. A causa de la naturalesa i els objectius de les subvencions que es concediran, les parts beneficiàries de les ajudes acreditaran no trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. L'obligació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social, que recull l'apartat e de l'article anteriorment esmentat, s'ha de justificar en el moment de la sol·licitud del pagament de l'ajuda.

 

3. En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la Guerra Civil Espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.

 

4. Les entitats privades i persones jurídiques (no en el cas de persones físiques, comunitats de propietaris o similars) estan obligades a publicar determinada informació, d'acord amb la normativa de transparència, segons els criteris següents:

a) Les entitats beneficiàries de subvenció, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV 8118, 01.09.2017), hauran de complir les obligacions següents en matèria de publicitat activa, sense perjudici de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions i la resta de legislació aplicable:

- Les entitats que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que superen, com a mínim, la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa que recull el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

- Sense perjudici de l'anterior, en el cas de percebre, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, per un import superior a 10.000 euros, hauran de donar l'adequada publicitat, per a la qual cosa caldrà indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

b) La difusió de la informació que estableix aquest apartat s'ha de dur a terme a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en https://gvaoberta.gva.es/va/tep.

 

5. La sol·licitud de l'ajuda suposa l'autorització per al registre de les dades de la persona beneficiària en la Base de dades nacional de subvencions.

 

6. La concessió de les ajudes estarà condicionada al compromís per escrit, per part de la persona beneficiària, de concedir els drets d'accés necessaris per a garantir que les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències.

Normativa
 • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. (BOE núm. 16, de 19/01/2022)
 • ORDRE 6/2021, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV...
 • Correcció d'errades de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a...
 • Correcció d'errades de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a...
 • Resolució de 28 de setembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per a la millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9444, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiàries de les ajudes d'aquest programa, amb independència que es tracte de persones físiques o jurídiques:

a) Les propietàries o usufructuàries d'edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu.

b) Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament per les administracions públiques, propietàries dels habitatges.

c) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal.

d) Les societats cooperatives d'habitatges integrats per socis cooperativistes que requerisquen allotjament per a si mateixos o els seus familiars, les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reunisquen els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil, així com pels propietaris que conformen comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes segons el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960.

e) Les propietàries que, de manera agrupada siguen propietàries d'edificis, que reunisquen els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil i no hagen atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

f) Les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives que acrediten aquesta condició mitjançant un contracte vigent a suficient termini amb la propietat, que els atorgue la facultat expressa per a escometre les obres de rehabilitació objecte del programa.

 

EXCLUSIONS:

No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes d'algun dels programes que es regulen en el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

 

Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris o persones propietàries úniques, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, una resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors amb càrrec als programes d'ajudes de l'anterior Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Requisits

Els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva que s'acullen a les ajudes d'aquest programa han de complir els requisits següents:

 

a) Estar finalitzats abans de 2006.

 

b) Que, com a mínim, el 70 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o les plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tinga un ús residencial d'habitatge.

 

c) Que, com a mínim, el 50 % dels habitatges constituïsquen el domicili habitual dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes d'aquest programa.

 

Quan es tracte de persona propietària única, que haja hagut de procedir al reallotjament de les persones inquilines per a fer les obres de millora de l'accessibilitat, no es tindrà en compte aquest requisit, si bé haurà de justificar aquesta circumstància i el compromís de destinar els habitatges objecte de millora en la seua accessibilitat a domicili habitual de les persones arrendatàries en el percentatge indicat.

 

Tampoc es tindrà en compte aquest requisit quan es tracte d'un immoble on es trobe el domicili habitual d'una persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda que, a causa de la falta d'accessibilitat en les zones comunes, es trobe confinat en el seu habitatge.

Com es tramita

Òrgans de tramitació
La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la Direcció General amb competència en matèria de rehabilitació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà a partir del dia 13 d'octubre de 2022 i finalitzarà el dia 1 de desembre de 2022, inclusivament (DOGV 9444, de 07.10.2022).

 

El termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor/a o agent de la rehabilitació en els registres corresponents creats a aquest efecte s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 24 de novembre de 2022, inclusivament.

 

Una vegada esgotats els fons destinats a la concessió d'aquestes ajudes, no s'admetran a tràmit sol·licituds d'ajudes amb càrrec a aquest programa d'ajudes.

 

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

 

Termini d'execució de les obres

El termini per a executar les obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva no podrà excedir vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda.

 

En els supòsits en què la concessió de la llicència municipal, o autorització administrativa de què es tracte, es demore i no siga concedida en el termini de dotze mesos des de la seua sol·licitud, els terminis anteriors podran incrementar-se en el termini de la demora i fins a dotze mesos com a màxim.

 

Aquests terminis podran ser prorrogats per vagues que afecten el desenvolupament de les actuacions, raons climatològiques que alteren calendaris d'execució d'obres o qualsevol altra causa de força major, degudament acreditada, i pel temps de retard imputable a aquestes causes

En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.

Documentació
La documentació que s'ha d'aportar per a la sol·licitud de les ajudes serà la següent: a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes en què es reflectiran les dades següents: - Dades de la part beneficiària de les ajudes: persones físiques o jurídiques establides en la base tercera, amb la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran d';acord amb els següents criteris: a) Les sol·licituds d';ajudes de les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris s';hauran de tramitar telemàticament per les/els gestores/és o agents de la rehabilitació nomenats a aquest efecte...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  AJUDA DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA Per a determinar el percentatge que cal aplicar al cost subvencionable per a obtindre l'ajuda que es concedirà, es partirà de la puntuació obtinguda per l'immoble objecte de l'actuació en funció de la categoria cadastral que té i de la...
  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència...
  Saber més
  Sancions
  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,...
  Saber més