Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'ajuda a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. Convocatòria 2022.

Codi SIA:: 2889434
Codi GVA:: 22628
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-10-2022
01-12-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, en el qual l'únic criteri d'atorgament de la subvenció serà el rigorós ordre de presentació de sol·licituds, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva en les quals s'obtinga una millora de l'accessibilitat en els elements comuns.

Observacions

Observacions

Actuacions subvencionables Es consideraran subvencionables les actuacions per a la millora de l'accessibilitat dels edificis i, en particular, les següents: a) La instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor. b) La renovació d'ascensors existents, instal·lació de salvaescales, rampes, automatismes per a l'obertura de portes que incorporen mecanismes motoritzats o altres dispositius d'accessibilitat, així com qualsevol mesura d'accessibilitat que facilite l'autonomia i la vida independent de persones amb mobilitat reduïda en edificis, incloent-hi els dispositius adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seua adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. S'hi inclou la integració mitjançant un únic mecanisme d'identificació (telèfon intel·ligent, cambres, pantalles o altres dispositius tecnològics equivalents quant a la funcionalitat) dels sistemes d'obertura i control d'accessos i d'altres sistemes que necessiten control personal i l'adaptació, quan existisquen, a una altura no superior a 1,40 metres dels dispositius ja instal·lats. La instal·lació de salvaescales serà objecte de subvenció quan es justifique la impossibilitat tècnica de qualsevol altra solució més integradora i accessible. c) La instal·lació o dotació de productes de suport com ara grues o artefactes anàlegs, així com sistemes tecnològics de guiatge que permeten la localització, o els que permeten l'accés i l'ús per part de les persones amb discapacitat als elements comuns de l'edifici, com ara jardins, zones esportives, piscines i altres de similars. d) La instal·lació d'elements d'informació, de comunicació o d'avís com ara senyals lluminosos i visuals, vibrotàctils, o sonores que permeten l'orientació en l'ús d'escales, ascensors. En particular, la instal·lació d'elements que milloren l'accessibilitat i la seguretat fent ús d'ascensors, com la comunicació bidireccional en cabina. e) La instal·lació de productes de suport a l'audició per a l'accessibilitat en l'entorn, com els bucles magnètics. f) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters que proporcionen informació visual i auditiva i anàlegs. g) La instal·lació de dispositius d'alarma a l'ascensor que garantisquen un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l'exterior per als casos d'emergència i atrapament. Així com la instal·lació de bucle magnètic en aquests dispositius. h) La instal·lació domòtica i altres avanços tecnològics per a afavorir l'autonomia personal de persones majors o amb discapacitat. i) Qualsevol intervenció que facilite l'accessibilitat universal en els mateixos edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d'aquest programa, així com en les vies d'evacuació d'aquests. j) Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el document bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SUA, Seguretat d'utilització i accessibilitat. En particular, la instal·lació d'elements que milloren l'accessibilitat i seguretat d'utilització als ascensors, com la millora de l'anivellament de la cabina. Per a l'obtenció de les ajudes indicades en aquest programa, es requereix que: a) En el cas que l'import de les obres d'accessibilitat siga superior a 4.000 euros per habitatge, a més de les obres d'accessibilitat, s'hauran de realitzar també obres de millora de l'eficiència energètica de l'edifici per a obtindre una reducció d'almenys un 30 % en l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica. A més, en edificis situats en les zones climàtiques C, D i E, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, també s'haurà d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici d'almenys: - Zones climàtiques D i E: un 35 %. - Zona climàtica C: un 25 %. Els edificis protegits oficialment perquè formen part d'un entorn declarat o pel valor arquitectònic o històric particular que tenen, en els quals estan limitades les actuacions sobre els elements que componen l'envolupant tèrmica, no hauran de complir amb la reducció de demanda que estableix el punt anterior. No obstant això, els elements de l'envolupant sobre els quals es puga intervindre han de complir amb els valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan siga procedent, que estableix la taula 3.1.1.a -HE1 i 3.1.3.a -HE1, del Document bàsic DB He d'estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edificació. Aquesta obligació de fer obres de millora de l'eficiència energètica a més de les obres d'accessibilitat no s'aplicarà si resideix en l'edifici una persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda acreditada amb el corresponent certificat de discapacitat expedit per la Generalitat Valenciana, ni tampoc serà aplicable en els casos en els quals la suma obtinguda segons la base desena siga igual o superior a 8 punts. Cost subvencionable Podran formar part del cost subvencionable de l'actuació, a més del cost de les obres d'accessibilitat, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, si és el cas, memòries tècniques, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, incloses les despeses de gestió per part de l'agent o gestor/a de la rehabilitació, si és el cas, i tributs, sempre que tots estiguen degudament justificats. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial. Obligacions 1. Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessaris per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. c) Actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. d) Complir totes i cada una de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. e) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes estaran obligades a comunicar immediatament, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a la direcció general competent en matèria de rehabilitació qualsevol modificació de les condicions que puguen motivar o hagen motivat tal reconeixement i que poguera determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. La no comunicació d'aquestes modificacions serà causa suficient per a iniciar un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguen haver cobrat indegudament. A aquest efecte, la comunicació es durà a terme dins dels 10 dies següents al dia en què es produïsca la modificació a través del tràmit d'aportació documental habilitat a aquest efecte. f) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que es puguen originar durant la seua execució. g) Facilitar les dades relatives al perceptor final dels fons quan no siguen ells mateixos. 2. A causa de la naturalesa i els objectius de les subvencions que es concediran, les parts beneficiàries de les ajudes acreditaran no trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. L'obligació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social, que recull l'apartat e de l'article anteriorment esmentat, s'ha de justificar en el moment de la sol·licitud del pagament de l'ajuda. 3. En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la Guerra Civil Espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura. 4. Les entitats privades i persones jurídiques (no en el cas de persones físiques, comunitats de propietaris o similars) estan obligades a publicar determinada informació, d'acord amb la normativa de transparència, segons els criteris següents: a) Les entitats beneficiàries de subvenció, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV 8118, 01.09.2017), hauran de complir les obligacions següents en matèria de publicitat activa, sense perjudici de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions i la resta de legislació aplicable: - Les entitats que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que superen, com a mínim, la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa que recull el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. - Sense perjudici de l'anterior, en el cas de percebre, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, per un import superior a 10.000 euros, hauran de donar l'adequada publicitat, per a la qual cosa caldrà indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. b) La difusió de la informació que estableix aquest apartat s'ha de dur a terme a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en https://gvaoberta.gva.es/va/tep. 5. La sol·licitud de l'ajuda suposa l'autorització per al registre de les dades de la persona beneficiària en la Base de dades nacional de subvencions. 6. La concessió de les ajudes estarà condicionada al compromís per escrit, per part de la persona beneficiària, de concedir els drets d'accés necessaris per a garantir que les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències.

Requisits

Requisits

Els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva que s'acullen a les ajudes d'aquest programa han de complir els requisits següents: a) Estar finalitzats abans de 2006. b) Que, com a mínim, el 70 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o les plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tinga un ús residencial d'habitatge. c) Que, com a mínim, el 50 % dels habitatges constituïsquen el domicili habitual dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes d'aquest programa. Quan es tracte de persona propietària única, que haja hagut de procedir al reallotjament de les persones inquilines per a fer les obres de millora de l'accessibilitat, no es tindrà en compte aquest requisit, si bé haurà de justificar aquesta circumstància i el compromís de destinar els habitatges objecte de millora en la seua accessibilitat a domicili habitual de les persones arrendatàries en el percentatge indicat. Tampoc es tindrà en compte aquest requisit quan es tracte d'un immoble on es trobe el domicili habitual d'una persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda que, a causa de la falta d'accessibilitat en les zones comunes, es trobe confinat en el seu habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries de les ajudes d'aquest programa, amb independència que es tracte de persones físiques o jurídiques: a) Les propietàries o usufructuàries d'edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu. b) Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament per les administracions públiques, propietàries dels habitatges. c) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal. d) Les societats cooperatives d'habitatges integrats per socis cooperativistes que requerisquen allotjament per a si mateixos o els seus familiars, les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reunisquen els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil, així com pels propietaris que conformen comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes segons el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960. e) Les propietàries que, de manera agrupada siguen propietàries d'edificis, que reunisquen els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil i no hagen atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal. f) Les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives que acrediten aquesta condició mitjançant un contracte vigent a suficient termini amb la propietat, que els atorgue la facultat expressa per a escometre les obres de rehabilitació objecte del programa. EXCLUSIONS: No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes d'algun dels programes que es regulen en el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris o persones propietàries úniques, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, una resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors amb càrrec als programes d'ajudes de l'anterior Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. (BOE núm. 16, de 19/01/2022)
  • ORDRE 6/2021, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9374, de 04.07.2022).
  • Correcció d'errades de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9427, de 14.09.2022).
  • Correcció d'errades de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9439, de 30.09.2022).
  • Resolució de 28 de setembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per a la millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (DOGV 9444, de 07.10.2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà a partir del dia 13 d'octubre de 2022 i finalitzarà el dia 1 de desembre de 2022, inclusivament (DOGV 9444, de 07.10.2022). El termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor/a o agent de la rehabilitació en els registres corresponents creats a aquest efecte s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 24 de novembre de 2022, inclusivament. Una vegada esgotats els fons destinats a la concessió d'aquestes ajudes, no s'admetran a tràmit sol·licituds d'ajudes amb càrrec a aquest programa d'ajudes. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria. Termini d'execució de les obres El termini per a executar les obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva no podrà excedir vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda. En els supòsits en què la concessió de la llicència municipal, o autorització administrativa de què es tracte, es demore i no siga concedida en el termini de dotze mesos des de la seua sol·licitud, els terminis anteriors podran incrementar-se en el termini de la demora i fins a dotze mesos com a màxim. Aquests terminis podran ser prorrogats per vagues que afecten el desenvolupament de les actuacions, raons climatològiques que alteren calendaris d'execució d'obres o qualsevol altra causa de força major, degudament acreditada, i pel temps de retard imputable a aquestes causes En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.

Formularis documentació

La documentació que s'ha d'aportar per a la sol·licitud de les ajudes serà la següent: a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes en què es reflectiran les dades següents: - Dades de la part beneficiària de les ajudes: persones físiques o jurídiques establides en la base tercera, amb la indicació dels cognoms, el nom o la raó social i NIF. - Si és el cas, dades del representant: cognoms i nom, NIF, així com l'acreditació de la representació que té, d'acord amb la normativa específica aplicable. - Si és el cas, dades del/de la gestor/a o agent de la rehabilitació: cognoms i nom, NIF. - Dades de l'edifici objecte d'actuació: direcció i referència cadastral. - Nombre d'habitatges i, si és el cas, els locals de l'edifici objecte d'actuació amb la indicació de la superfície construïda i el nombre d'altures inclosa la planta baixa que té. - Dades d'ocupació de l'edifici. b) En el seu cas, còpia de l'acta o certificat del secretari o administrador, amb l'acord de la comunitat, de les comunitats de propietaris degudament agrupades, o de l'assemblea de la cooperativa, pel qual s'aprova l'execució de les obres objecte de les ajudes. c) Si és el cas, còpia de l'acta o certificat del secretari o administrador, en què conste l'acord de la comunitat pel qual es formalitza el contracte amb l'agent o gestor/a de la rehabilitació. d) Si és el cas, còpia del contracte amb l'agent o gestor/a de la rehabilitació. e) En el cas d'agents de la rehabilitació que siguen perceptores/ors directes de les ajudes, document de cessió del cobrament. f) Projecte o memòria justificativa de l'actuació que es vol realitzar, incloent-hi plans i pressupost detallat per partides amb la indicació dels mesuraments i preus per unitats d'obra d'acord amb el que s'ha indicat en la base setena. g) Informe municipal d'ocupació dels habitatges de l'edifici o volant d'empadronament. (S'entendrà que si una persona està empadronada en un habitatge, aquest és el seu domicili habitual i permanent i, per tant, l'habitatge està ocupat). h) Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual, amb el contingut requerit en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, signat per un tècnic competent i registrat en el Registre autonòmic de certificació d'eficiència energètica d'edificis, en el cas de fer obres de millora de l'eficiència energètica. i) Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent obtingut considerant realitzades les actuacions de millora de l'eficiència energètica previstes en el projecte o la memòria, realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per un tècnic competent, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits per a l'obtenció de l'ajuda. j) Contracte o oferta signada i pressupost desglossat per partides, mesuraments, preus unitaris i totals, amb l'IVA desglossat corresponent i la seua acceptació expressa per part de la comunitat de propietaris o per la persona propietària de l'edifici. En el full resum per capítols, ha de constar la signatura i el segell de l'empresa, el NIF, i la data. D'acord amb la base novena d'aquestes bases, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties que estableix la vigent llei de contractes del sector públic per al contracte menor, tant per a l'execució de l'obra com per al contracte del personal tècnic o gestor intervinents en l'actuació, s'hauran d'aportar les tres ofertes sol·licitades dels diferents proveïdors a partir de les quals s'han seleccionat les ofertes que han servit de base per a sol·licitar les ajudes. k) Sol·licitud i/o llicència urbanística quan siga necessària, o autorització municipal anàloga d'acord amb l'article 78 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. l) Si les obres estan iniciades, certificat de l'inici de les obres signat per personal tècnic competent o acta de replanteig, signada i datada per director/a de l'obra, empresa constructora i amb el vistiplau de la propietat. m) Reportatge fotogràfic en color de totes les zones que es veuran afectades per les actuacions de millora de l'accessibilitat, així com de la façana principal de l'edifici. n) Justificació de la inscripció de l'IEE.CV en el registre existent a aquest efecte, mitjançant la presentació del justificant generat segons el que disposa l'article 6.1 del Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge i el seu registre autonòmic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. o) Llista d'habitatges i locals de l'edifici que participen en les despeses de l'obra, amb la indicació de les quotes de participació, que en total hauran de sumar el 100 %. p) En els supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar, a més: - NIF de la part sol·licitant. - Certificats de l'Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i d'ingressos obtinguts. - Certificat del grau de discapacitat, si és el cas. q) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: En el cas de persones obligades a utilitzar el tràmit automatitzat conforme al que es disposa en l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a la tramitació de l'alta o modificació de la domiciliació bancària, on s'inclouen les comunitats de propietaris entre altres, s'haurà d'acompanyar còpia del justificant generat en l'esmentat tràmit habilitat a aquest efecte en la seu electrònica de la Generalitat i l'enllaç directe de la qual apareix en l'apartat "Enllaços" d'aquesta Guia Prop. En el cas de persones físiques, que no vulguen utilitzar el tràmit automatitzat per no estar obligades, s'haurà d'acompanyar model de domiciliació bancària degudament emplenat i signat per la persona titular del compte o persona autoritzada en aquesta. Es recomana la utilització del tràmit automatitzat en tots els supòsits en què és possible, incloses les persones físiques (beneficiaris de subvencions), conforme a la Resolució de 16 de juny de 2022 per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic PROPER, el qual permet a les persones interessades facilitar les seues dades bancàries de manera àgil, per via telemàtica, servint així als principis d'eficàcia i eficiència en l'Administració Pública. r) Si és el cas, formulari normalitzat de justificació de residència en l'edifici de persona amb discapacitat acreditada per la Generalitat Valenciana o major de 80 anys. Declaració responsable.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran d';acord amb els següents criteris: a) Les sol·licituds d';ajudes de les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris s';hauran de tramitar telemàticament per les/els gestores/és o agents de la rehabilitació nomenats a aquest efecte mitjançant acord de la comunitat de propietaris, actuant com a representant de la comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris. b) La resta de les sol·licituds es presentaran telemàticament pels qui tinguen la condició de parts beneficiàries de les ajudes, d';acord amb la base Tercera, o si escau pels seus representants o per les/els gestores/és o agents de la rehabilitació nomenats per les persones propietàries úniques d';edificis. c) Si els sol·licitants de les ajudes són persones físiques, amb la finalitat d';agilitar la seua tramitació i concessió, la presentació de sol·licituds es realitzarà, preferentment, de manera telemàtica. Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les Direccions Territorials de la Conselleria situades en l';avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); Avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), i en qualsevol de les oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la Xarxa d';oficines locals d';habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (Xarxa XALOC), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En el cas de formular la sol·licitud de manera presencial hauran de presentar els documents indicats en la base Catorzena i els formularis i declaracions que estaran a la seua disposició en les dependències indicades en el paràgraf anterior. La presentació telemàtica de la sol·licitud es realitzarà mitjançant el formulari disponible en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit. Cal assenyalar que la presentació telemàtica de l';informe d';avaluació de l';edifici en el Registre Autonòmic del IEEV.CV s';haurà de realitzar com a mínim amb una antelació de 15 minuts a la tramitació telemàtica d';aquesta sol·licitud d';ajuda. Juntament amb la sol·licitud d';ajudes s';aportarà la documentació corresponent especificada en la base Catorzena de les bases reguladores recollides en la present disposició. La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l';ajuda sol·licitada, a proposta de l';òrgan col·legiat. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació. El procediment de concessió d';aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i l';únic criteri serà el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l';esgotament dels fons. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de no haver-se produït la resolució en aquest termini, s';entendrà desestimada la sol·licitud. La resolució definitiva del procediment de concessió de l';ajuda es realitzarà, una vegada comprovat per l';òrgan competent el compliment íntegre per part de les persones beneficiàries últimes de les ajudes, no sols dels requisits que preveuen aquestes bases reguladores, sinó també de les obligacions que preveu per a les persones beneficiàries de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desplegament., Les sol·licituds es presentaran d';acord amb els següents criteris: a) Les sol·licituds d';ajudes de les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris s';hauran de tramitar telemàticament per les/els gestores/és o agents de la rehabilitació nomenats a aquest efecte mitjançant acord de la comunitat de propietaris, actuant com a representant de la comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris. b) La resta de les sol·licituds es presentaran telemàticament pels qui tinguen la condició de parts beneficiàries de les ajudes, d';acord amb la base Tercera, o si escau pels seus representants o per les/els gestores/és o agents de la rehabilitació nomenats per les persones propietàries úniques d';edificis. c) Si els sol·licitants de les ajudes són persones físiques, amb la finalitat d';agilitar la seua tramitació i concessió, la presentació de sol·licituds es realitzarà, preferentment, de manera telemàtica. Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les Direccions Territorials de la Conselleria situades en l';avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); Avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), i en qualsevol de les oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la Xarxa d';oficines locals d';habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (Xarxa XALOC), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En el cas de formular la sol·licitud de manera presencial hauran de presentar els documents indicats en la base Catorzena i els formularis i declaracions que estaran a la seua disposició en les dependències indicades en el paràgraf anterior. La presentació telemàtica de la sol·licitud es realitzarà mitjançant el formulari disponible en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit. Cal assenyalar que la presentació telemàtica de l';informe d';avaluació de l';edifici en el Registre Autonòmic del IEEV.CV s';haurà de realitzar com a mínim amb una antelació de 15 minuts a la tramitació telemàtica d';aquesta sol·licitud d';ajuda. Juntament amb la sol·licitud d';ajudes s';aportarà la documentació corresponent especificada en la base Catorzena de les bases reguladores recollides en la present disposició. La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l';ajuda sol·licitada, a proposta de l';òrgan col·legiat. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació. El procediment de concessió d';aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i l';únic criteri serà el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l';esgotament dels fons. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas de no haver-se produït la resolució en aquest termini, s';entendrà desestimada la sol·licitud. La resolució definitiva del procediment de concessió de l';ajuda es realitzarà, una vegada comprovat per l';òrgan competent el compliment íntegre per part de les persones beneficiàries últimes de les ajudes, no sols dels requisits que preveuen aquestes bases reguladores, sinó també de les obligacions que preveu per a les persones beneficiàries de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desplegament.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la Direcció General amb competència en matèria de rehabilitació.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

AJUDA DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA Per a determinar el percentatge que cal aplicar al cost subvencionable per a obtindre l'ajuda que es concedirà, es partirà de la puntuació obtinguda per l'immoble objecte de l'actuació en funció de la categoria cadastral que té i de la mitjana de la renda per unitat de consum de les llars residents en la secció censal on està situat l'immoble segons les dades de l'INE per a l'any 2019 o a l'últim any publicat amb anterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda de la corresponent convocatòria. En funció d'aquests dos indicadors, s'obtindran les puntuacions següents: a) En funció de la categoria cadastral Categoria cadastral: 1, 2 i 3 ..................................... 1 punt. Categoria cadastral: 4 i 5 ......................................... 2 punts. Categoria cadastral: 6, 7, 8 i 9 ................................. 4 punts. b) En funció de la mitjana de la renda per unitat de consum, segons dades de l'INE, de les llars domiciliades en la secció censal on està situat l'edifici objecte de l'actuació corresponent a l'any 2019 o a l'últim any publicat amb anterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda de la corresponent convocatòria. Ingressos inferiors a 13.000 euros .................................. 7 punts Ingressos entre 13.000 i 19.000 euros ........................... 4 punts Ingressos superiors a 19.000 euros ................................ 1 punt Partint de la suma de la puntuació obtinguda dels dos indicadors anteriors, el percentatge aplicable sobre el cost de l'actuació per al càlcul de la subvenció que es concedirà i la quantia màxima de la subvenció s'estableix a continuació: Puntuació total obtinguda (a + b) * Fins a 5 punts: - Percentatge de subvenció aplicable sobre el cost de l'actuació: 20 %. - Quantia màxima de la subvenció per vivenda: Cas general: 3.000 euros/viv. Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat < 33 %: 5.000 euros/viv. Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat >= 33 %: 6.000 euros/viv. - Locals comercials o altres usos compatibles: quantia màxima de l'ajuda: 30 euros/m² construït; * Superior a 5 punts i inferior a 8 punts: - Percentatge de subvenció aplicable sobre el cost de l'actuació: 40 %. - Quantia màxima de la subvenció per vivenda: Cas general: 6.000 euros/viv. Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat < 33 %: 10.000 euros/viv. Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat >= 33 %: 12.000 euros/viv. - Locals comercials o altres usos compatibles: quantia màxima de l'ajuda: 60 euros/m² construït. * No inferior a 8 punts: - Percentatge de subvenció aplicable sobre el cost de l'actuació: 60 %. - Quantia màxima de la subvenció per vivenda: Cas general: 9.000 euros/viv. Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat < 33 %: 15.000 euros/viv. Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat >= 33 %: 18.000 euros/viv; - Locals comercials o altres usos compatibles: quantia màxima de l'ajuda: 90 euros/m² construït. En el cas que en l'edifici residisca alguna persona amb discapacitat per mobilitat reduïda acreditada per la Generalitat Valenciana o de més de 80 anys, cada un dels percentatges que figuren en la columna de percentatge de subvenció aplicable sobre el cost de l'actuació del quadre anterior s'incrementaran en 20 punts, de manera que arribaran al 40 %, el 60 % i el 80 % respectivament. Per a poder computar la quantia establida per cada metre quadrat de superfície construïda d'ús comercial o altres usos, serà necessari que els predis corresponents participen en els costos d'execució de l'actuació. La quantia màxima d'aquestes ajudes s'incrementarà en 3.000 euros més per habitatge en edificis declarats bé d'interés cultural, catalogats o que disposen d'algun nivell de protecció en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent. FORMA DE PAGAMENT Per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària, per si mateixa o, si és cas, pel seu representant o pel gestor o agent de la rehabilitació, haurà de sol·licitar l'abonament de la subvenció telemàticament mitjançant l'imprés normalitzat "Sol·licitud de abonament de les ajudes", en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions, per a la qual cosa ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació: a) En el cas que les actuacions requerisquen un projecte i s'hagen produït canvis respecte al projecte presentat en el moment de la sol·licitud, s'ha d'aportar el projecte de l'obra realment executada. b) Certificat final d'obra, quan corresponga, subscrit pel/per la director/a d'obra i director/a d'execució de l'obra, si és el cas. c) Certificat d'eficiència energètica obtingut una vegada realitzades les actuacions de millora de l'eficiència energètica realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per tècnic competent, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits per a l'obtenció de l'ajuda, i registrat en el registre de l'òrgan competent de la comunitat autònoma. d) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, segons el que s'exigeix en aquestes bases i en la resolució de concessió de l'ajuda, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria serà elaborada i subscrita per personal tècnic titulat competent, amb la indicació de la data de conclusió de les actuacions. En aquesta s'ha de fer constar el compliment de la normativa d'obligat compliment que siga aplicable. e) Documentació fotogràfica de les obres executades, preferentment en color. f) Declaració responsable que incloga el detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la procedència. g) Relació certificada i còpia de les factures i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió realitzada i que responguen al pressupost i els contractes presentats. h) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació segons l'article 78 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. i) Certificats d'inici i finalització de les obres de millora de l'accessibilitat. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, que podrà ser minorada si resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere el que s'ha previst inicialment. Es podran sol·licitar pagaments fraccionats de la subvenció quan l'import del pagament fraccionat que cal abonar siga superior a 10.000 euros i, com a màxim, un cada tres mesos en funció del ritme d'execució de les obres. Prèviament a l'abonament del pagament fraccionat, s'ha de justificar documentalment, mitjançant una llista certificada i la còpia de les factures d'obra i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, la inversió realitzada fins al moment de sol·licitud del pagament fraccionat. No obstant l'anterior, no podrà fer-se el pagament mentre la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Cessió del dret de cobrament En cas que així s'haja acordat com a part del pagament dels treballs a l'agent de la rehabilitació, el destinatari últim de les ajudes podrà cedir el dret de cobrament de les ajudes a l'agent de la rehabilitació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la prefectura del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la prefectura del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar a les persones que hagen de suplir als membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

- Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Títol X. Subvencions, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.