Detall de Procediment

PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat.

Codi SIA: 2892987
Codi GUC: 22648
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-07-2022
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. Actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d'informació comptable de la primera, com a requisit previ per a percebre pagaments de l'òrgan competent en matèria de tresoreria. 2. L'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms haurà de realitzar-se de manera automatitzada i, quan això no siga obligatori, o siga obligatori, però no es reunisquen la totalitat dels requisits que preveu la normativa, el tercer podrà utilitzar l'actuació o el tràmit no automatitzat.

Observacions

·CONCEPTES La sol·licitud d'alta pot ser de dos tipus: alta de nou/nova perceptor/a o alta de nova domiciliació bancària. - A través de les altes de nou/nova perceptor/a, se sol·licita la seua incorporació a la base de dades corporativa. - A través de les altes de nova domiciliació bancària, se sol·licita associar altres comptes bancaris a un titular ja preexistent en la Base de dades corporativa, sense modificar ni anul·lar les domiciliacions que ja té registrades. - La sol·licitud de baixa de domiciliació bancària implicarà que aquest compte no s'usarà en nous expedients comptables si bé es mantindrà, fins a la seua terminació, en els expedients comptables en curs que hagen incorporat aquesta domiciliació com a dada de l'expedient en el seu inici. ·TITULARITAT DEL COMPTE La titularitat del compte ha de ser inexcusablement del tercer que vaja a ser creditor de l'Administració de la Generalitat o dels organismes autònoms que preveu l'article 1.1 de l'Ordre 2/2022, o, si és el cas, del seu representant legal, per a la qual cosa l'interessat o el seu representant ha de declarar que el compte és de la seua titularitat o del seu representat, respectivament. El règim de les declaracions serà el que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 de novembre, de manera que la falsedat del que s'ha declarat determinarà la impossibilitat de percebre, si és el cas, el dret de contingut econòmic reconegut des del moment en què es tinga constància de la falsedat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen. ·REQUISIT ESPECIAL DEL COMPTE BANCARI Les dades bancàries que es donen d'alta a través d'aquesta actuació o tràmit només es podran referir a comptes bancaris el codi IBAN dels quals s'identifique amb país d'origen Espanya. Si no és així, se seguirà l'actuació o el tràmit NO AUTOMATITZAT. ·EFECTES DEL PAGAMENT Les transferències de fons efectuades a qualsevol dels comptes declarats com de titularitat del creditor o de qui estiga autoritzat per a rebre-les en el seu nom alliberaran la Generalitat del seu deute. ·BAIXA DE LES DOMICILIACIONS Les domiciliacions bancàries que no hagen registrat anotacions comptables en els quatre exercicis anteriors seran objecte de baixa d'ofici en el sistema. L'anterior es durà a terme a través d'un procés informàtic que serà executat al principi de cada exercici. Així mateix, també es donaran de baixa les domiciliacions que corresponguen a persones físiques o jurídiques que hagen sigut baixa i aquesta haja sigut notificada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. ·DADES DE CARÀCTER PERSONAL De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcioneu seran tractades, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància presentada. Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, per a la qual cosa cal presentar un escrit en el Registre d'entrada de la Conselleria, així com, si és el cas, podreu reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets. Més informació sobre el tractament de les dades https://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o persones jurídiques, o entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, no obligades a seguir l'actuació o el tràmit automatitzat que preveu l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a conseqüència d'operacions pressupostàries o no pressupostàries, i a favor de les quals sorgisquen les obligacions o s'expedisquen els pagaments derivats d'aquestes, o bé quan estiguen obligades a seguir l'actuació de tràmit telemàtic esmentat anteriorment, però això no fora possible. Obligats a utilitzar el tràmit automatitzat (article 6, Ordre 2/2022). 1. L'actuació o tràmit d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives o bancàries que cal incorporar en la BDC, obligatòriament, es durà a terme de manera automatitzada en el cas dels subjectes següents: a) Les persones jurídiques: b) Les entitats sense personalitat jurídica. c) Els que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. d) Els que representen un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. e) El personal al servei de les entitats a què fa referència l'article 1.1, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb aquestes per raó de la seua condició d'empleat o empleada del sector públic, incloses l'alta o baixa de les dades bancàries per al pagament de les nòmines, excepte en aquells supòsits en què no puga identificar-se per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 5, cas en què se seguirà l'actuació o el tràmit que preveu l'article 7.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

No s'ha d'adjuntar cap documentació addicional.

Presentació

Telemàtica
Es tramita a través de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, que és l'adreça electrònica d'Internet disponible per als ciutadans, a manera d'oficina electrònica, que per a l'Administració de la Comunitat Valenciana és: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, Es tramita a través de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, que és l'adreça electrònica d'Internet disponible per als ciutadans, a manera d'oficina electrònica, que per a l'Administració de la Comunitat Valenciana és: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Aquesta actuació o tràmit serà accessible a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es A aquest efecte, els interessats s'han d'identificar mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en aquesta seu electrònica, omplir i presentar el formulari normalitzat existent en aquesta, en el qual es declararà que el sol·licitant és titular del compte bancari, seguint les instruccions que s'indiquen en aquesta. La tramitació automatitzada de la comunicació d'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries dels interessats que actuen per mitjà de representant s'ha d'efectuar per aquest degudament acreditat en el registre d'apoderaments corresponent, mitjançant el formulari normalitzat existent en la seu electrònica esmentada, en què ha de declarar que el compte bancari és de la titularitat del seu representat. La presentació s'ha d'efectuar d'acord amb les instruccions que figuren en aquesta seu electrònica.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa