Detall de Procediment

TECE - Aportació documental per al programa d'ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2022

Codi SIA: 2892408
Codi GUC: 22652
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-10-2023
15-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb certificat digital, per a completar i/o esmenar un expedient iniciat dels programes d'ajudes al lloguer i per a la compra d'habitatges per a joves de la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge. En aquest tràmit també es podran incloure les justificacions de pagament corresponents a les mensualitats de lloguer o de preu de cessió de l'habitatge o habitació que hagen d'incloure segons la forma i els terminis indicats en la convocatòria específica. Així mateix, es podrà efectuar la renúncia a la percepció de l'ajuda concedida presentant el model inclòs en l'apartat "Impresos associats", degudament omplit i signat. Aquesta renúncia s'efectuarà durant el termini de deu dies següents a la notificació/publicació de la resolució de concessió de l'ajuda, transcorregut el qual no s'acceptarà cap renúncia.

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes al lloguer de la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental o esmena, si és el cas, la realitzarà la persona sol·licitant (o el representant legal) que haja presentat la sol·licitud d'ajuda.

Normativa del procediment

  • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. (BOE 16, de 19.01.2022).
  • ORDRE 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9352, de 01/06/2022).

Termini

- Si heu oblidat presentar la documentació, una vegada realitzada la vostra sol·licitud d'ajudes, podreu incloure-la en aquest tràmit només durant el termini de presentació de sol·licituds. - Si heu rebut un requeriment (d'esmena o d'una altra mena), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana o els serveis territorials hagen establit en el requeriment. En cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aporta documentació per a completar-lo o esmenar-lo, no es tindrà en compte. Per a l'abonament de l'ajuda de les persones beneficiàries, segons l'Ordre 3/2022, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Bo Lloguer Jove, convocatòria 2022, hauran d'aportar la sol·licitud d'abonament de l'ajuda i la documentació justificativa: - De l'1 al 15 d'octubre de 2023, justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o habitació de l'exercici 2023 abonats fins a aquest moment que no s'hagueren presentat durant els terminis anteriors. - Durant el mes de gener de 2024, justificants bancaris o rebuts de l'any 2023 restants que no s'hagen pogut entregar en els terminis anteriors.

Presentació

Presencial
Preferentment, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on haja presentat la sol·licitud o se li haja requerit, situats a Alacant (av. Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27). En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. Telèfon d'informació 012 - 96 386 60 00.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Serveis territorials d'habitatge i rehabilitació d'Alacant, València i Castelló.

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa