Detall de Procediment

Ajudes a la inclusió de productes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 2892407
Codi GUC: 22654
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-08-2023
04-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Afavorir la inclusió de productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana, mitjançant la subvenció a aquells establiments d’hostaleria que incloguen en la seua carta un percentatge significatiu de productes emparats per les figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Per a poder rebre l’ajuda, la carta de l’establiment ha de mantindre una puntuació igual o superior a la que li va donar dret a l’ajuda almenys des del moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda fins al moment de presentació de la sol·licitud de pagament. Controls: La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per mitjà de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, establirà els mecanismes de control necessaris per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual es concedeixen les subvencions. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d’ajuda com de pagament, que tindran per objecte comprovar l’efectiu compliment del que preveuen aquestes bases i la normativa aplicable, es podran dur a terme els corresponents controls sobre el terreny que tindran per objecte verificar, en la seu dels establiments, el compliment de les obligacions derivades d’aquestes ajudes i revisar tota la documentació relativa a l’ajuda.

Requisits

- Els establiments han d’estar situats en el territori de la Comunitat Valenciana i incloure en la seua carta productes emparats per figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana. - Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. - No concórrer en cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

1- Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments i activitats d’hostaleria i restauració que en el moment de presentar la sol·licitud estiguen inscrites en el Registre sanitari d’establiments alimentaris menors, en alguna de les categories següents: a. Restaurant. b. Cafeteria. c. Café, bar i saló-‘lounge’. d. Serveis d’àpats i servei de menjar a domicili. e. Salons de banquets. 2- Les persones beneficiàries han de tindre l’establiment en el territori de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini de la presentació de les sol·licituds serà d’un mes, i s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9654, de 03.08.2023).

Documentació

La sol·licitud d’ajuda podrà ser formalitzada mitjançant la presentació i l’ompliment del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini i en la forma que es determine en la convocatòria. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent: a) Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de la identitat i capacitació del seu representant i del seu objecte social, sense perjudici del que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, sense perjudici del que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. c) Identificació de l’establiment per al qual se sol·licita l’ajuda. d) Carta de l’establiment en la qual consten amb el seu nom complet els productes de qualitat diferenciada inclosos en l’oferta. La carta s’ha d’oferir al públic almenys des de la data de la sol·licitud d’ajuda. e) Identificació del compte bancari en el qual es vol percebre l’ajuda. El formulari de sol·licitud d’ajuda ha d’incorporar les següents declaracions responsables, que hauran de ser subscrites, en tot cas, pels sol·licitants: a) Declaració responsable que totes les dades que figuren en la sol·licitud i documentació que es presenta són certes. b) Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalada en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Declaració responsable d’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat o, si és el cas, l’exempció d’aquesta obligació. d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció o no d’altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb la indicació, si és el cas, dels compromisos assumits pel sol·licitant. e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d’aquestes ajudes, així com de l’obligació de publicitar la procedència dels fons. f) Declaració de no haver sol·licitat o rebut ajudes sota el règim de minimis en l’exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors. I, en el cas d’haver-les rebudes en l’exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors, haurà de concretar l’import de l’ajuda sol·licitada o obtinguda, la data de concessió, així com l’administració, l’organisme o l’entitat pública concedent; tot això, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215, de 07.07.2020), i a altres reglaments de minimis que hi puguen resultar aplicables.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22654 Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. La concessió de les ajudes s’atorgarà en règim de concurrència competitiva. Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d’acord amb els barems establits en les bases de l’ajuda. Aquest òrgan estarà integrat per tres membres: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com a president, la persona titular del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com a secretària amb veu i vot, i una persona tècnica adscrita a aquesta subdirecció general.

Criteris de valoració

S’estableixen diverses categories de puntuació. Les puntuacions obtingudes en cada categoria seran acumulables fins a un màxim de 20 punts per categoria. L’ajuda màxima per establiment serà de 10.000 euros i les quantitats de l’ajuda seran les següents: - 2.500 euros si la puntuació obtinguda és igual o superior a 11 i inferior a 20 punts. - 5.000 euros si la puntuació obtinguda és superior o igual a 20 i inferior a 30 punts. - 10.000 euros si la puntuació obtinguda és igual o superior a 30 punts.
Termini alegació:
des de: 04-08-2023

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions o qualsevol document addicional telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

El beneficiari d’aquestes ajudes ha de complir les obligacions que preveu l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i s’hi pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona titular de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació o notificació, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que la persona interessada puga interposar qualsevol altre recurs que considere oportú.

Quantia i cobrament

L’ajuda màxima per establiment serà de 10.000 euros. L’ajuda màxima concedida a un sol beneficiari serà la que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

Termini màxim

El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria d’ajudes en el DOGV.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

L’incompliment de les obligacions determinades en les bases de l’ajuda donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que corresponguen, d’acord amb la legislació vigent i, si és el cas, al reintegrament de la subvenció concedida.
Termini justificació:
fins a: 15-11-2023

Termini

El termini de sol·licitud de pagament de les ajudes i justificació de la despesa s’estableix fins al 15 de novembre de 2023, llevat que es determine un termini diferent en la resolució de concessió de l’ajuda.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit