Ajudes a la inclusió de productes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2892407
|
Codi GVA: 22654
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Afavorir la inclusió de productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana, mitjançant la subvenció a aquells establiments d’hostaleria que incloguen en la seua carta un percentatge significatiu de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
04-08-2023
JustificacióTemini tancat
Observacions

Per a poder rebre l’ajuda, la carta de l’establiment ha de mantindre una puntuació igual o superior a la que li va donar dret a l’ajuda almenys des del moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda fins al moment de presentació de la sol·licitud de pagament. Controls: La direcció general...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1- Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments i activitats d’hostaleria i restauració que en el moment de presentar la sol·licitud estiguen inscrites en el Registre sanitari d’establiments alimentaris menors, en alguna de les...

Saber més
Requisits

- Els establiments han d’estar situats en el territori de la Comunitat Valenciana i incloure en la seua carta productes emparats per figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana. - Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. - No...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. La concessió de les ajudes s’atorgarà en règim de concurrència competitiva. Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d’acord amb els barems...
Saber més
Criteris de valoració
S’estableixen diverses categories de puntuació. Les puntuacions obtingudes en cada categoria seran acumulables fins a un màxim de 20 punts per categoria. L’ajuda màxima per establiment serà de 10.000 euros i les quantitats de l’ajuda seran les següents: - 2.500 euros si la puntuació obtinguda és...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de la presentació de les sol·licituds serà d’un mes, i s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9654, de 03.08.2023).

Documentació
La sol·licitud d’ajuda podrà ser formalitzada mitjançant la presentació i l’ompliment del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini i en la forma que es determine en la convocatòria. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent: ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 04-08-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria d’ajudes en el DOGV.
  Quantia i cobrament
  L’ajuda màxima per establiment serà de 10.000 euros. L’ajuda màxima concedida a un sol beneficiari serà la que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  El beneficiari d’aquestes ajudes ha de complir les obligacions que preveu l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  Observacions

  Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i s’hi pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona titular de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la...

  Saber més
  Sancions
  L’incompliment de les obligacions determinades en les bases de l’ajuda donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que corresponguen, d’acord amb la legislació vigent i, si és el cas, al reintegrament de la subvenció concedida.

  Justificació

  Termini
  Temini tancat

  El termini de sol·licitud de pagament de les ajudes i justificació de la despesa s’estableix fins al 15 de novembre de 2023, llevat que es determine un termini diferent en la resolució de concessió de l’ajuda.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
   Presencial
   a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...
   Saber més

   On dirigir-se