Declaració responsable per a l'ajuda excepcional d'adaptació per a compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna per al sector avícola i cunícola

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2892734
|
Codi GVA: 22658
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Permetre als titulars d'explotacions avícoles i cunícoles, beneficiaris de l'ajuda publicada en el Reial decret 428/2022, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d'una ajuda excepcional d'adaptació per a compensar les dificultats econòmiques derivades...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 428/2022, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d'una ajuda excepcional d'adaptació...
 • Resolució de 15 de juny de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, sobre...
 • Anunci de 23 d'agost de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de la Direcció General de Política Agrària Comuna, de...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Seran beneficiaris d'aquesta ajuda: - Els titulars d'explotacions ramaderes del sector avícola de carn que alberguen pollastres d'engreix. - Els titulars d'explotacions ramaderes del sector cunícola.

Requisits

Els requisits segons l'activitat són els següents: - Per als productors del sector avícola de carn: a) Que siguen titulars, a data d'1 de gener de 2022, d'una explotació ramadera inscrita i d'alta en el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA) amb la mena d'explotació «Producció i...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La persona titular o representant de l'explotació ha de registrar la sol·licitud a través del formulari que apareix en el procediment telemàtic. Els subjectes no obligats a relacionar-se telemàticament podran també presentar la sol·licitud en la seua oficina comarcal.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Deu dies hàbils després de la publicació del Reial decret 428/2022, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d'una ajuda excepcional d'adaptació per a compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna en determinats...

Saber més
Documentació
En el cas de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i persones físiques que vulguen fer la sol·licitud per mitjans telemàtics: - Sol·licitud segons el model normalitzat omplida en tots els apartats i signada electrònicament per l'interessat o, si és el cas, pel seu...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució no podrà excedir dos mesos, comptats a partir de l'entrada en vigor del reial decret regulador de l'ajuda. Si no s'ha dictat i publicat cap resolució expressa en aquest termini de dos mesos, els interessats podran entendre desestimada la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La quantia màxima que es percebrà segons l'activitat serà la següent: - Per als productors d'avicultura de carn, l'ajuda màxima per beneficiari segons la capacitat de l'explotació serà la següent: a) De 251 a 1.000 places: 600 euros. b) De 1.001 a 5.000 places: 810 euros. c) De 5.001 a 10.000...
  Saber més
  Obligacions
  Els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions que estableix el Reial decret regulador i, en particular, les declaracions responsables efectuades.
  Observacions

  Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de notificar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el...

  Saber més
  Sancions
  L'incompliment dels requisits exigits per a la concessió de l'ajuda, amb independència d'altres responsabilitats en què haja pogut incórrer el beneficiari, donarà lloc a la pèrdua del dret a l'ajuda concedida, amb l'obligació de reembossar les quantitats ja percebudes, incrementades amb els...
  Saber més