Ajudes a l'organització de fires i jornades gastronòmiques de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada i de proximitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2892489
|
Codi GVA: 22663
Descarregar informació
Termini obert

Des de 25-06-2024

Fins 15-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Establir i regular el règim de les ajudes dirigides a afavorir l'organització de fires locals i jornades gastronòmiques centrades en els productes agroalimentaris de qualitat diferenciada i de proximitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
25-06-2024 al 15-07-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
25-06-2024
JustificacióTermini pendent
01-09-2024 al 11-11-2024
Observacions

Podran subvencionar-se les activitats següents:

 

a. Jornades gastronòmiques dedicades a productes agroalimentaris de qualitat diferenciada o de proximitat.

b. Fires agroalimentàries i mercats temporals de productes de qualitat diferenciada o de proximitat.

c. Activitats mixtes: En què es realitzen activitats de dos dels tipus anteriors simultàniament.

 

Tindran dret a rebre una subvenció les entitats elegibles segons els apartats anteriors que la sol·liciten dins del termini i en la forma escaient, que complisquen tots els requisits establits per a poder rebre una subvenció i que arriben, com a mínim, a una puntuació de 10 punts segons el barem de la base cinquena.

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

- Ajuntaments i entitats locals de la Comunitat Valenciana.

 

- Associacions, agrupacions o similars sense ànim de lucre que tinguen entre els seus objectius la promoció de productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, incloent-hi els consells reguladors o altres òrgans de gestió de figures de qualitat agroalimentària i les entitats autoritzades per a la gestió dels productes reconeguts amb marca CV.

Requisits

- Ser entitat elegible que organitza fires locals i jornades gastronòmiques de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada i de proximitat.

 

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

- No concórrer cap de les circumstàncies de les que preveuen els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. La concessió de les ajudes s'atorgarà en règim de concurrència competitiva. Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d'acord amb els barems...
Saber més
Criteris de valoració
S'estableixen diverses categories de puntuació. Les puntuacions obtingudes en cada categoria seran acumulables fins a un màxim de 29 punts. 1. Per nombre d'habitants del lloc on es realitze l'activitat: a. Fins a 1.000 habitants: 4 punts. b. Entre 1.001 i 5.000 habitants: 3 punts. c. Entre...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 25-06-2024 a 15-07-2024

El termini de la presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9876 de 21/06/2024).

Documentació
La sol·licitud d'ajuda podrà ser formalitzada mitjançant la presentació i emplenament del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini i en la forma que es determine en la convocatòria. La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: a)...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Des de 25-06-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, a comptar des de publicació de la corresponent convocatòria d'ajudes en el DOGV.
Quantia i cobrament
L'ajuda màxima per esdeveniment serà de 10.000 euros, sent les quantitats màximes d'ajuda les següents: a. Jornades gastronòmiques: 2.000 euros/dia. b. Fires o mercats agroalimentaris: 2.000 euros/dia. c. Activitats mixtes: 3.000 euros/dia. L'ajuda màxima concedida a un solo beneficiari seran...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
El beneficiari d'aquestes ajudes ha de complir les obligacions que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Observacions

La present resolució posa fi a la via administrativa i contra esta pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació o notificació, o impugnar-se directament davant l'orde...

Saber més
Sancions
L'incompliment de les obligacions determinades en les bases de l'ajuda donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent i, si és el cas, al reintegrament de la subvenció concedida.

Justificació

Termini
Des de 01-09-2024 a 11-11-2024

El termini de sol·licitud de pagament de les ajudes i justificació de la despesa s'estableix fins al 11 de novembre de 2024, llevat que es determine un termini diferent en la Resolució de concessió de l'ajuda.

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més