Detall de Procediment

Informació relativa al manteniment d'instal·lacions i butlletí de revisió anual (*BRA) en locals de pública concurrència. Indústria.

Codi SIA:: 3016451
Codi GVA:: 22686
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

INFORMACIÓ RELATIVA AL SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I BUTLLETÍ DE REVISIÓ ANUAL EN EL SUPÒSIT DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA: A) LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA INCLOSOS EN L'ANNEX I DE L'ORDRE 6/2022, de 15 de juny: 1. Les persones titulars dels locals de pública concurrència relacionades en l'ANNEX I de l'ordre (vegeu l'apartat d'informació complementària) estan obligades a: - Contractar un servei de manteniment per empreses instal·ladores habilitades en baixa tensió de la categoria que corresponga, d'acord amb la ITC-BT-03 del REBT-2002. - Mantindre en bon estat de funcionament les seues instal·lacions i utilitzar-les d'acord amb les seues característiques. 2. Els MANTENIMENTS consistiran en revisions periòdiques, realitzades almenys amb periodicitat anual, que incloguen revisions oculars, proves i mesuraments que constaten i garantisquen el bon estat de funcionament de totes les parts de la instal·lació. 3. La persona instal·ladora habilitada en baixa tensió emetrà el BUTLLETÍ DE REVISIÓ ANUAL (BRA), amb el contingut mínim que estableix l'annex II de l'ordre i l'entregarà a la persona titular de la instal·lació, mitjançant un correu electrònic, de manera que quede constància de la recepció d'aquest. 4. L'empresa instal·ladora habilitada conservarà un exemplar d'aquest BRA durant almenys cinc anys, que estarà a la disposició dels òrgans competents en matèria d'indústria. B) LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA NO INCLOSOS EN L'ANNEX I DE L'ORDRE (vegeu l'apartat d'informació complementària): 1. Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels locals de pública concurrència no inclosos en l'annex I de la present ordre hauran de ser revisades anualment per empreses instal·ladores habilitades en baixa tensió, les quals emetran el BRA que constarà, com a mínim, de les dades que estableix l'annex II de la present ordre. Així mateix, aquest BRA estarà disponible en la pàgina web de la Generalitat per a la seua descàrrega. 2. El BRA s'entregarà per mitjans telemàtics a la persona titular de les instal·lacions. Així mateix, tant l'empresa instal·ladora habilitada de baixa tensió com el titular d'aquesta, conservaran un exemplar durant almenys cinc anys, que mantindran a la disposició dels òrgans competents en matèria d'indústria. C) EXEMPCIÓ DE L'OBLIGACIÓ DE CONTRACTAR UN SERVEI DE MANTENIMENT EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA: Vegeu la informació existent en el tràmit telemàtic "Exempció de l'obligació de contractar un servei de manteniment, per empreses instal·ladores habilitades en baixa tensió, dels titulars dels locals de pública concurrència" (vegeu l'apartat d'enllaços).

Informació complementària

Informació complementària

LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA AMB OBLIGACIÓ DE SUBSCRIURE UN CONTRACTE DE MANTENIMENT A) LOCALS D'ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES: Qualsevol que siga la seua capacitat d'ocupació: · Cinemes i autocinemes. · Teatres. · Auditoris. · Sales de concert. · Estadis de futbol, estadis de bàsquet. · Pavellons esportius, poliesportius, camps d'esport, Frontons. · Piscines de competició. · Pistes de patinatge. · Galeries de tir, camps de tir. · Places de bous i corrals de prova. · Hipòdroms, canòdroms, velòdroms, circuits de velocitat de vehicles. · Parcs d'atraccions i parcs aquàtics. · Zoològics fixos. · Pistes de bitles. · Trinquets. · Billars. · Fires fixes. · Circs permanents. · Sales de festa. · Discoteques. · Sales de jocs d'atzar. · Sales de jocs recreatius. B) LOCALS DE REUNIÓ, TREBALL I USOS SANITARIS QUE TINGUEN UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA SUPERIOR A 100 KW: 1.Qualsevol que siga la seua capacitat d'ocupació: · Temples, esglésies i en general locals de culte. · Museus. · Sales de conferències. · Salas i pavellons de congressos. · Casinos. · Hotels, hostals i allotjaments turístics. · Càmpings i locals annexos a zones de campament a l'aire lliure. · Bars. · Cafeteries. · Restaurants. · Salons de banquets. · Pubs. · Zones comunes en agrupacions d'establiments comercials. · Aeroports. · Estacions de viatgers amb independència del mitjà de transport. · Estacionaments tancats i coberts per a més de cinc vehicles. · Hospitals. · Ambulatoris. · Sanatoris. · Centres de salut amb servei d'urgències. · Clíniques i policlíniques amb habitacions. · Residències i centres de dia per a persones majors. · Residències o centres de dia per a persones amb discapacitat o diversitat funcional. · Guarderies. · Tanatoris amb capella pròpia 2. Si l'ocupació prevista és superior a 50 persones: · Biblioteques. · Centres d'ensenyament i formació, de caràcter reglat o no, públics o privats, amb independència del nivell educatiu impartit. · Consultoris mèdics. · Establiments comercials. · Oficines amb presència de públic. · Residències d'estudiants. · Gimnasos. · Sales d'exposicions. · Centres culturals. · Clubs socials. · Clubs esportius. · Tanatoris sense capella pròpia. C) BUTLLETÍ DE REVISIÓ ANUAL DE BAIXA TENSIÓ DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA (BRABTLPC) Es pot realitzar la descàrrega d'aquest formulari des de l'apartat ENLLAÇOS.