Subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2944382
|
Codi GVA: 22696
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió de subvencions als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana destinades a l'amortització extraordinària d'operacions d'endeutament financer a llarg termini formalitzat amb entitats bancàries i disposat.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini obert
08-09-2023
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiaris els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que travessen dificultats financeres, en presentar un nivell d'endeutament viu superior al 110% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici 2022, en els termes disposats en l'article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de...

Saber més
Requisits

Els beneficiaris de les subvencions hauran de reunir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Quedaran excloses d'aquest règim d'ajudes els Ajuntaments que podent-se adherir al compartiment Fons d'Ordenació regulat en el Reial decret...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida.
Criteris de valoració
Per a determinar la quantia de les subvencions, es tindran en compte com a criteris: a) El percentatge de deute viu que excedisca del 110% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici 2022 del respectiu municipi: Fins a 25%: 1 punt. De 26% a 50%: 2 punts. De 51% a 100%: 3 punts. De 101%...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9728, amb data 20/11/2023)

Documentació
Les sol·licituds de subvenció, acompanyades de la documentació requerida, es formularan en els models oficials i aniran dirigides a la Direcció General d'Administració Local, de la Presidència de la Generalitat. Aquestes sol·licituds es presentaran signades per la persona que ocupe la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Únicament es presentaran les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en l'adreça d'internet que s'indica a continuació: www.gva.es accedint als apartats Administracions/Ajudes i Subvencions/Administracions Locals, signada pel representant...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

  Descripció

  Aquest tràmit permet la subsanació o aportació via telemàtica de documents a un expedient obert de la convocatòria d'ajudes destinades al sanejament dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Únicament es presentaran les justificacions de la subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en l'adreça d'internet que s'indica a continuació: www.gva.es accedint als apartats Administracions/Ajudes i Subvencions/Administracions Locals, signada pel...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos comptats a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, transcorregut el qual sense que s'haja notificat resolució expressa podran entendre's desestimades les...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import global màxim per a finançar aquestes subvencions ascendeix a 1.050.000,00 euros, amb càrrec al capítol VII, línia de subvenció S1075000 «Ajudes destinades al sanejament financer dels municipis amb especial dificultat economicofinancera», del programa 05.05.02.125.10, Administració Local...
  Saber més
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries estaran subjectes a les obligacions derivades del contingut de les bases reguladores de les presents subvencions, de la resolució de concessió i, en general, de la normativa vigent que li siga aplicable. En tot cas, són obligacions de les entitats beneficiàries les...
  Saber més
  Observacions

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podran les persones interessades interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en...

  Saber més
  Òrgans resolució

  Justificació

  Termini
  Des de 08-09-2023

  L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

  Descripció

  Aquest tràmit permet la justificació via telemàtica de documents a un expedient obert de la convocatòria d'ajudes destinades al sanejament dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres.

  Documentació
  Quan siga per iniciativa de l'interessat, aportarà la documentació que estime pertinent. Si es tracta de requeriment administratiu, la que se li sol·licite en aquest.
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Únicament es presentaran les justificacions de la subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en l'adreça d'internet que s'indica a continuació: www.gva.es accedint als apartats Administracions/Ajudes i Subvencions/Administracions Locals, signada pel...
  Saber més