Sol·licitud d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el règim especial d'autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. PLA REACTIVA.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2893779
|
Codi GVA: 22706
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-07-2022

Fins 12-08-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Respondre a l'impacte que la guerra d'Ucraïna, originada després de la invasió militar d'aquest país per Rússia el 24 de febrer de 2022, ha provocat en l'economia de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) de determinats subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics.

Les ajudes directes ascendiran a 300€ per treballador i treballadora autònoma.

 

Aquestes ajudes són finançades per la Generalitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
15-07-2022 al 12-08-2022
Normativa
 • Decret 95/2022, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 92/2022, de 8 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d'Autònoms,...
 • Decret 92/2022, de 8 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist...
 • Decret Llei 5/2022, d'1 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels...
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464, de 12 de febrer de 2015).
 • Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).
 • Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • CORRECCIÓ d'errades del Decret 92/2022, de 8 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que realitzen la seua activitat en els...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran sol·licitar les ajudes contemplades en aquesta convocatòria aquelles persones que complisquen els següents requisits:

 

a) Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, des d'abans (o el mateix) 24 de febrer de 2022 i continuen inscrits en el moment de la publicació de la convocatòria (12/07/2022).

 

b) Trobar-se d'alta en algun epígraf de l'IAE vigent, a data de 24 de febrer de 2022 i continuen inscrits en el moment de la publicació de la convocatòria (12/07/2022).

 

c) Tindre el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

 

d) Que els sol·licitants s'hagen vist afectats econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per aquesta, per l'increment dels costos energètics. Això s'acreditarà mitjançant una declaració responsable del sol·licitant, que s'ha vist afectat econòmicament, almenys per un import igual o superior a 300 euros

Com es tramita

Procés de tramitació

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

a) TRÀMIT UN: Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica.

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà al procediment telemàtic "Sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Pla Reactiva".

 

Enllaç: https://eturnos.gva.es/eturnos-front/EMENERHA2A/index.html?idioma=ca

 

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació del sol·licitant de les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud

b) TRÀMIT DOS: Presentació de la sol·licitud. Requerix signatura electrònica.

Dins del termini (data i franja horària) facilitat pel sistema durant el TRÀMIT UN per a presentar la sol·licitud de la subvenció, accedisca al procediment telemàtic "Sol·licitud d'ajuda de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Pla Reactiva", el qual conté la informació sobre el procediment, prema sobre "Tramitar amb certificat" i inicie el procés per a emplenar i presentar la sol·licitud.

Si el TRÀMIT DOS s'efectua en el termini assignat per la cita prèvia, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un. Si la sol·licitud no es presentara en el termini assignat per al tràmit dos o es realitzara fora del termini assignat, la data de presentació de la sol·licitud serà aquella en què efectivament s'haja presentat la sol·licitud. Si no s'emplenara aquest segon tràmit s'entendrà no presentada la sol·licitud.

Per a realitzar el TRÀMIT DOS s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat.

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/) de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Estat (https://sede.administracion.gob.es/pag_sede/servicioselectronicos/registroelectronicodeapoderamientos.html).

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l'ací descrit serà inadmesa. Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada beneficiari sol·licitant. Totes aquelles que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en aquest cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.

Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.

 

La proposta de concessió de les ajudes es realitzarà per una comissió tècnica la Presidència de la qual correspondrà a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana, que podrà delegar l'exercici de les seues funcions en la persona titular de la Subdirecció General.

Òrgans de tramitació
La tramitació i la gestió de les ajudes correspon a l'Agència Tributària Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la sol·licitud de cita prèvia s'iniciarà a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2022 i finalitzarà a les 23.59 hores el 29 de juliol de 2022. La sol·licitud de cita prèvia donarà com a resultat l'assignació d'un període (data i franja horària) per a presentar telemàticament la...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de la sol·licitud s'efectuarà per mitjans electrònics des d'URL assignada al tràmit electrònic (identificació en https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html). Important: Amb las versions més recents dels navegadors d'internet més utilitzats, quan s'utilitze certificat...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  La quantia de l'ajuda ascendirà a 300 euros per persona beneficiària, entenent-se com a tal la persona sol·licitant que complisca els requisits. Les sol·licituds d'ajuda es tramitaran i resoldran per estricte ordre d'entrada fins al límit del crèdit pressupostari establit en aquesta. El pagament...
  Saber més
  Obligacions
  Són obligacions de les persones o entitats beneficiàries: a) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siga requerit per l'òrgan gestor d'aquest procediment, en aquest cas l'Agència Tributària Valenciana. b) Comunicar a l'Agència...
  Saber més
  Observacions

  El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució procedent serà de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquestes bases reguladores i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2022. El venciment d'aquest termini sense haver-se publicat la resolució legitima a les...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a la resolució d'aquestes ajudes correspon a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.