Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el règim especial d'autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. PLA REACTIVA.

Codi SIA:: 2893779
Codi GVA:: 22706
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-07-2022
12-08-2022)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Respondre a l'impacte que la guerra d'Ucraïna, originada després de la invasió militar d'aquest país per Rússia el 24 de febrer de 2022, ha provocat en l'economia de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) de determinats subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics. Les ajudes directes ascendiran a 300€ per treballador i treballadora autònoma. Aquestes ajudes són finançades per la Generalitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les ajudes contemplades en aquesta convocatòria aquelles persones que complisquen els següents requisits: a) Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, des d'abans (o el mateix) 24 de febrer de 2022 i continuen inscrits en el moment de la publicació de la convocatòria (12/07/2022). b) Trobar-se d'alta en algun epígraf de l'IAE vigent, a data de 24 de febrer de 2022 i continuen inscrits en el moment de la publicació de la convocatòria (12/07/2022). c) Tindre el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. d) Que els sol·licitants s'hagen vist afectats econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per aquesta, per l'increment dels costos energètics. Això s'acreditarà mitjançant una declaració responsable del sol·licitant, que s'ha vist afectat econòmicament, almenys per un import igual o superior a 300 euros

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Decret 95/2022, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 92/2022, de 8 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que realitzen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.
 • Decret 92/2022, de 8 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. (DOGV núm. 9381 de 12 de juliol de 2022).
 • Decret Llei 5/2022, d'1 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. (DOGV núm. 9375 de 5 de juliol de 2022). derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. (DOGV núm XXXXX de xxxxx).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464, de 12 de febrer de 2015).
 • Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).
 • Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • CORRECCIÓ d'errades del Decret 92/2022, de 8 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que realitzen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. (DOGV nº 9383, de 14/07/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la sol·licitud de cita prèvia s'iniciarà a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2022 i finalitzarà a les 23.59 hores el 29 de juliol de 2022. La sol·licitud de cita prèvia donarà com a resultat l'assignació d'un període (data i franja horària) per a presentar telemàticament la sol·licitud d'ajuda.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La presentació de la sol·licitud s'efectuarà per mitjans electrònics des d'URL assignada al tràmit electrònic (identificació en https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html). Important: Amb las versions més recents dels navegadors d'internet més utilitzats, quan s'utilitze certificat electrònic per a signar digitalment la presentació de la sol·licitud, serà necessari tindre instal·lada l'aplicació AutoFirma desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pot accedir a la descàrrega a través del següent enllaç: https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html En el seu cas, las notificacions s'efectuaran també de manera electrònica en la Seu Electrònica de la Generalitat. Pot accedir a elles a través del Sistema de Notificacions en https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html o a través de la Carpeta Ciutadana de la Generalitat en https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html. 9.2. Informació de tramitació La presentació de la sol·licitud i qualsevol altre tràmit administratiu relacionat amb aquestes ajudes, atés el volum de sol·licituds previst i a les característiques dels beneficiaris, es realitzarà a través de mitjans electrònics. En la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic http://hisenda.gva.es/es/web/modelo-economico/ajudes-en-tramit estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitaran accessos a la seu electrònica de la Generalitat, tant per a sol·licitar cita prèvia per a la presentació de la sol·licitud com per a presentar la pròpia sol·licitud. Per a la presentació de la sol·licitud s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat. Informació disponible en https://sede.gva.es/es/sede_certificados. Els tipus de certificat electrònic de signatura electrònica més comunes que es poden utilitzar són: · Certificat de persona física, bé quan la persona física sol·licitant presenta la sol·licitud en el seu propi nom (no té representant), o bé quan la persona que presenta la sol·licitud consta inscrita com a representant de la persona o entitat sol·licitant. · Certificat de representant d'entitat o persona jurídica. · Certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica. Disposa d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia. Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda pot fer-ho a través de: - Adreça electrònica: pla_reactiva@gva.es

Normativa

Normativa

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits: a) TRÀMIT UN: Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica. Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà al procediment telemàtic "Sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Pla Reactiva". Enllaç: https://eturnos.gva.es/eturnos-front/EMENERHA2A/index.html?idioma=ca En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació del sol·licitant de les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud b) TRÀMIT DOS: Presentació de la sol·licitud. Requerix signatura electrònica. Dins del termini (data i franja horària) facilitat pel sistema durant el TRÀMIT UN per a presentar la sol·licitud de la subvenció, accedisca al procediment telemàtic "Sol·licitud d'ajuda de suport als treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Pla Reactiva", el qual conté la informació sobre el procediment, prema sobre "Tramitar amb certificat" i inicie el procés per a emplenar i presentar la sol·licitud. Si el TRÀMIT DOS s'efectua en el termini assignat per la cita prèvia, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un. Si la sol·licitud no es presentara en el termini assignat per al tràmit dos o es realitzara fora del termini assignat, la data de presentació de la sol·licitud serà aquella en què efectivament s'haja presentat la sol·licitud. Si no s'emplenara aquest segon tràmit s'entendrà no presentada la sol·licitud. Per a realitzar el TRÀMIT DOS s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat. La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/) de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Estat (https://sede.administracion.gob.es/pag_sede/servicioselectronicos/registroelectronicodeapoderamientos.html). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l'ací descrit serà inadmesa. Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada beneficiari sol·licitant. Totes aquelles que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en aquest cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament. Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. La proposta de concessió de les ajudes es realitzarà per una comissió tècnica la Presidència de la qual correspondrà a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana, que podrà delegar l'exercici de les seues funcions en la persona titular de la Subdirecció General.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La tramitació i la gestió de les ajudes correspon a l'Agència Tributària Valenciana.

Obligacions

Obligacions

Són obligacions de les persones o entitats beneficiàries: a) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siga requerit per l'òrgan gestor d'aquest procediment, en aquest cas l'Agència Tributària Valenciana. b) Comunicar a l'Agència Tributària Valenciana, la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. c) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a deu mil euros. En concret, hauran de publicar en la seua pàgina web, si la tingueren, l'obtenció d'aquesta subvenció. d) Les persones beneficiàries de l'ajuda tindran l'obligació de conservar tota la documentació relacionada amb aquestes ajudes, en el termini de 10 anys a comptar des de la concessió de l'ajuda. e) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control. f) Les persones beneficiàries, quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de la subvenció

Observacions

Observacions

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució procedent serà de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquestes bases reguladores i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2022. El venciment d'aquest termini sense haver-se publicat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció La resolució es publicarà en el DOGV, posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia de l'ajuda ascendirà a 300 euros per persona beneficiària, entenent-se com a tal la persona sol·licitant que complisca els requisits. Les sol·licituds d'ajuda es tramitaran i resoldran per estricte ordre d'entrada fins al límit del crèdit pressupostari establit en aquesta. El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari indicat per les persones beneficiàries. L'import de l'ajuda es lliurarà en un únic pagament i prèvia comprovació del compliment dels requisits establits en l'article 4 del Decret.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a la resolució d'aquestes ajudes correspon a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa