• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'admissió a l'examen teòric per a l'obtenció dels títols de les categories de Patró de Moto Nàutica A i Patró de Moto Nàutica B.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'admissió a l'examen teòric per a l'obtenció dels títols de les categories de Patró de Moto Nàutica A i Patró de Moto Nàutica B.

  Objecte del tràmit

  Realització d'exàmens teòrics per a l'obtenció del títol que habilite per a governar motos nàutiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones aspirants a les proves han de reunir els requisits següents:

  Requeriments

  - Per a obtindre el títol corresponent, les persones que superen els exàmens teòrics han d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, conforme al Reial decret 259/2002, de 8 de març, del Ministeri de Foment, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat per a la utilització de les motos nàutiques.

  - Reunir les condicions psicofísiques necessàries d'acord amb el que estableix l'annex VIII del Reial decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment.

  - Les persones aspirants que no es presenten a les proves el dia i l'hora assenyalats, excepte en els casos justificats degudament i establits lliurement pel tribunal, seran excloses de la prova i perdran tots els seus drets d'examen.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa 2020 és:

  Drets d'examen teòric: patró de moto nàutica A i B: 60,50 euros

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50 % de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.
  Per a optar a aquests beneficis, s'ha d'afegir a l'expedient el títol o el carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'aquesta.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà, per a cada convocatòria, un mes natural abans de la data d'examen i finalitzarà, per a cada convocatòria, 15 dies naturals abans de la data indicada d'examen (Vegeu exàmens i termini de matrícula en l'apartat Informació complementària).

  No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini establit.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - Als corresponents registres dels serveis centrals i territorials de les distintes conselleries i a qualsevol de les oficines PROP de la Generalitat Valenciana.

  - I, preferentment, a:

  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2276

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb les sol·licituds, i dins dels terminis establits per a la presentació d'aquestes, els candidats han d'adjuntar en tots els casos:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor, i en cas que no siga espanyol el NIE en vigor, o bé una autorització expressa a l'Administració perquè puga comprovar les dades identificatives de la identitat dels candidats.

  -Justificant del pagament de la taxa

  - Les persones beneficiàries d'exempcions o bonificacions de taxa per família nombrosa, presentaran l'acreditació corresponent o bé l'autorització expressa a l'administració perquè puga comprovar la situació esmentada.

  - En les proves de patró d'embarcacions d'esbargiment complementàries, s'ha de presentar l'acreditació de posseir el títol de patró per a la navegació bàsica. En els supòsits de títols o aptes en patró per a la navegació bàsica atorgats per la Generalitat, no serà necessària l'acreditació, ja que el departament corresponent ho comprovarà d'ofici a l'efectuar la inscripció.

  El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Administració en temps i manera prevista en aquestes bases.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXAMEN TEÒRIC PER A L'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  RESULTATS DELS EXÀMENS

  1. Quan hagen finalitzat els exàmens es publicarà la plantilla de resultats i, una vegada corregits, les qualificacions provisionals. Les publicacions es faran al tauler d'anuncis de les dependències de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes a Alacant, així com en la pàgina web de la Generalitat , de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  2. Les persones candidates examinades disposaran de 5 dies hàbils, comptats a partir del dia en què es facen públiques les qualificacions provisionals de la convocatòria de què es tracte, per a sol·licitar la revisió del seu examen pel tribunal o per a presentar les al·legacions que considere oportunes.
  3. Les reclamacions han d'estar degudament motivades i les farà la persona que haja fet l'examen. S'han de dirigir al president del tribunal, i es poden presentar als llocs indicats en la base 3.2 d'aquesta convocatòria. En la sol·licitud ha de constar el nom i cognoms de la persona que ha realitzat l'examen, el DNI, l'adreça i el número de telèfon, l'examen fet, i la data de la convocatòria.
  4. Contra els resultats de la revisió d'exàmens i les al·legacions es podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  5. Ateses i resoltes les al·legacions i revisions d'exàmens, el tribunal elaborarà les actes de qualificacions definitives.
  6. Els exàmens es conservaran durant el termini de 12 mesos comptats des de l'endemà de la data de la realització, transcorregut aquest termini seran destruïts.


  SOL·LICITUD DE TARGETES D'IDENTITAT MARÍTIMA
  El termini establit per a les sol·licituds d'expedició de targetes d'identitat marítima és de 24 mesos des de la realització de l'examen teòric, per a tramitar-les es presentarà la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas que no siga espanyol, el NIE.
  - Acreditació d'aptitud psicofísica ajustada als criteris i al model establits en l'annex VIII del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbargiment, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de data 11 d'octubre de 2014.
  L'acreditació no serà necessària si la persona interessada demostra haver-ho presentat, en l'àmbit de competències de l'Administració de la Generalitat Valenciana, dins del termini dels 2 anys anteriors amb una sol·licitud d'expedició d'alguna titulació nàutica de recreació.
  - Les persones que opten als títols de Patró de iot i Capità de iot han de presentar una fotocòpia confrontada del títol o de la targeta d'identitat marítima de la titulació immediatament anterior. Així mateix, si disposen de titulacions professionals o acadèmiques que puguen donar lloc a convalidació de pràctiques o cursos de formació, han de presentar les fotocòpies confrontades amb l'original.
  - Exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament (model 046. Concepte 9768 i 9753 en cas de motos nàutiques) per a l'expedició dels títols per al govern d'embarcacions d'esbargiment, amb la certificació mecànica o la signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora, de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponents als drets d'examen per a cada titulació, establides en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, segons el que s'estableix en la base quarta d'aquesta ordre.
  - Certificat original de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, complementàries de navegació, pràctiques de vela, així com el certificat de pràctiques de radiocomunicacions o curs de ràdio-operador curt/llarg abast, expedits per escola autoritzada d'acord amb el que s'ha estipulat en el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbargiment.
  - Per a la sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica per a menors d'edat que hagen complit 16 anys s'hi ha d'adjuntar el consentiment per escrit dels seus pares o tutors.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2276

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Les persones matriculades per mitjà del sistema telemàtic hauran d'aportar, el dia de l'examen, el justificant del registre telemàtic així com la documentació acreditativa dels requisits per a participar en la convocatòria, que és la següent: original i fotocòpia del DNI o, en cas de no tindre nacionalitat espanyola, el NIE. En cas de trobar-se en tramitació, a més presentaran el passaport. Original i fotocòpia de la titulació de patró d'embarcacions d'esbargiment (en el cas de candidats a l'examen de patró de iot), o de patró de iot (en el cas de candidats a l'examen de capità de iot). Autorització paterna o del tutor/a, per a persones aspirants d'edat compresa entre els 16 i els 18 anys (sense complir).

  Les persones beneficiàries d'exempcions de taxa per família nombrosa, han de presentar l'acreditació corresponent.

  Les persones aspirants matriculades per aquest sistema, que no presenten la documentació esmentada el dia de l'examen no seran avaluades i perdran tots els drets a la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  * HORARI I LLOC D'EXÀMENS
  - Els exàmens es faran durant la vesprada de divendres i el matí del dissabte de les dates indicades més avall. Els horaris s'establiran en funció de les persones aspirants matriculades i de la disponibilitat d'aules adequades.
  - Els horaris i el lloc d'examen seran els anunciats pel president del tribunal al tauler d'anuncis de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat a Alacant siti en l'avinguda. Aguilera, núm. 1 de 03007 Alacant, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb, almenys, una setmana d'antelació a la data de la realització l'examen.

  * DATES D'EXÀMENS DE 2019
  ALACANT
  14 i 15 de juny de 2019
  Patró moto nàutica A i B.
  Matrícula: des del 13 de maig fins al 24 de maig de 2019 (inclusivament).

  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
  1.- El desenvolupament de les proves es regirà pel que estableix el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, per la qual es regulen les Titulacions Nàutiques per al Govern d'Embarcacions de Recreació, publicada en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014, així com el Reial Decret 259/2002 de 8 de març, pel qual s'actualitzen les Mesures de seguretat en la Utilització de les Motos Nàutiques.
  2.- A fi de poder entrar en les aules i realitzar l'examen els aspirants hauran de presentar-se en el lloc de la realització de l'examen amb el següent:
  - Document original del DNI, NIE o passaport tot això en vigor, no sent vàlids a estos efectes els resguards de renovació. En qualsevol moment el tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seua personalitat per mitjà de la presentació dels documents oficials identificatius anteriors. L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president/a del tribunal, pot requerir als efectes oportuns l'acreditació dels aspectes necessaris quan crega que hi ha inexactituds o falsedats en què haja pogut incórrer l'aspirant, podent ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment si no complix els requisits.
  - Justificant bancari (Model 046) de l'abonament de les taxes corresponents a la inscripció en la prova a la Generalitat Valenciana.
  - Estris d'escriptura: llapis del núm. 2, bolígraf i goma d'esborrar, transportador nàutic, regla, escaire, cartabó i compàs. Així mateix, s'autoritza l'ús de calculadores científiques. No es permet l'accés a les aules d'examen amb calculadores programables, telèfons mòbils, agendes electròniques, ordinadors personals, ni amb cap altre dispositiu electrònic.
  - Per als exàmens de capità de Iot, hauran d'acudir proveïts de l'almanac nàutic de l'any en curs. Així mateix, i per a l'assignatura d'anglès, no es permetrà l'ús de diccionaris.


  * ESTRUCTURA DELS EXERCICIS I REQUERIMENTS PER A SUPERAR-LOS:
  - Patró de moto nàutica B
  Resolució de 20 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida, de les quals cal respondre correctament catorze, per a ser considerat apte. Les respostes errònies no descomptaran una resposta correcta. Durada de l'examen: 45 minuts.

  - Patró de moto nàutica A
  Resolució de 30 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida, de les quals cal respondre correctament vint-i-una per a ser considerat apte. Les respostes errònies no invaliden una resposta correcta. Durada de l'examen: 45 minuts.


  * TRIBUNAL
  La consellera d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori nomena com a tribunal per a avaluar els exàmens esmentats, els membres següents:

  Tribunal titular
  President: Pilar Álvarez Montero.
  Secretària: Concepción Morillas Barrio.
  Vocals:
  Miguel Bru Sales.
  Natacha Jaimovitch.
  Héctor Menchén Fernández

  Tribunal suplent
  President: Antonio Garcia Benito.
  Secretari: Emilio Antonio López Larrubia.
  Vocals:
  Paco Bayarri Cebrián.
  Agustín Lloret Soler.

  Els membres dels tribunals i el personal auxiliar d'examen tindran dret a l'abonament de les indemnitzacions per assistències, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

  Sancions

  La utilització inadequada de les motos nàutiques que contravinga el que disposa el Reial decret 259/2002, de 8 de març, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, serà objecte de sanció administrativa amb subjecció al procediment previst en els articles 113 i següents de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 259/2002, de 8 de març, del Ministeri de Foment, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques (BOE núm. 61, de 12.03.2002).
  - Reial decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbargiment (BOE núm. 247, d'11/10/2014).

  - Resolució de 3 de diciembre de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions d'esbargiment per a l'any 2019 (DOGV núm. 8454 de 31.12.2018)

  Llista de normativa

  Ver Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo Vegeu Reial decret 259/2002, de 8 de març

  Vegeu Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre

  Vegeu Resolució de 3 de decembre

  Llistat de seguiment

  Exàmens, llistes, qualificacions

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.