TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes rehabilitació a nivell d'edifici o millora energètica a nivell d'habitatge. Pla de recuperació, transformació i resiliència (Pla Next Generation EU)

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2927712
|
Codi GVA: 22818
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-10-2022

Fins 30-09-2026

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la qualificació definitiva i el pagament de les subvencions concedides a la rehabilitació d'edificis o millora energètica d'habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Pla Next Generation EU).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-10-2022 al 30-09-2026
Observacions

Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria situades a l'av. Aguilera, número 1 (03007 Alacant); av. La Mar, número 16...

Saber més
Normativa
 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a...
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla...
 • Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015).
 • Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per...
 • Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 (DOGV 9247, 31.12.2021).

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Les persones que hagen obtingut la resolució de concessió de les ajudes.

Requisits

Que les obres s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020. Al seu torn, les obres han d'haver conclòs amb posterioritat a la data de la sol·licitud de l'ajuda sense excedir el termini de vint-i-sis mesos per a la rehabilitació d'edificis o dotze mesos en el cas d'actuacions a nivell...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de tramitació serà telemàtic. Les comunitats de propietaris o propietaris únics d'edificis han de presentar la sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes una vegada omplits i signats els formularis que apareixen hi ha en "Impresos associats", i ho han...
Saber més
Òrgans de tramitació
Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura de València Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura d'Alacant Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura de Castelló DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT, REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Sol·licitud

Termini
Des de 14-10-2022 a 30-09-2026

La sol·licitud de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes s'ha de sol·licitar en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions que s'ha indicat en l'apartat anterior.

Documentació
Per a abonar la subvenció, la part beneficiària ho ha de sol·licitar telemàticament en el termini estipulat, per a la qual cosa ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació: a) Imprés normalitzat "Sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes de rehabilitació a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic cal fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona que tramita s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Cal disposar de certificat electrònic reconegut per...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.