TECE - Alta d'Agent de la rehabilitació o Gestor/a de la rehabilitació per a la tramitació de subvencions per a la millora de l'accessibilitat als habitatges. Convocatòria 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2927279
|
Codi GVA: 22860
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 26-04-2023

Fins 21-12-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Inscripció de la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, tècnica col·laboradora per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions que així ho requerisquen, d'acord amb les bases reguladores corresponents.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
26-04-2023 al 21-12-2023
Observacions

En fer aquest tràmit les obligacions assumides per el/la gestor/a de la rehabilitació són les establides en les bases de reguladores, i en concret les següents:

 

- Dissenyar l'estratègia de finançament de l'actuació per a poder dur-la a terme, fins i tot les gestions amb l'entitat financera en el seu cas.

- Recaptar les memòries o projectes tècnics d'execució, i altra documentació per a dur a terme les esmentades obres o en el seu cas elaborar-les.

- Assessorar la comunitat de propietaris o persona propietària única la contractació de l'empresa per a l'execució de les obres.

- Dirigir les obres o gestionar la contractació del personal tècnic director de l'obra.

- Tramitar la sol·licitud d'ajudes en nom de la comunitat de propietaris o persona propietària única.

- Justificar una vegada acabades les obres el compliment de les condicions necessàries per a l'atorgament de la subvenció, així com tramitar en representació de la comunitat o agrupació de comunitats la sol·licitud del pagament de la subvenció concedida, així com aportar la documentació exigida per al cobrament d'aquesta.

 

I les funcions que li correspon desenvolupar al/ a l'agent de la rehabilitació venen establides en les bases reguladores, que, a més de les funcions pròpies del/ de la gestor/a de la rehabilitació, són les següents:

 

- Realització amb els seus mitjans o mitjançant contractació de tercers totes les accions necessàries per a l'execució de les actuacions de rehabilitació.

- Utilització d'instruments de cessió de dret de cobrament d'ajudes publiques que en el seu cas es concedisquen, tenint llavors la consideració de perceptor de les ajudes.

- Les derivades de la de la formula "clau en mà", tal com es regula en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques, jurídiques o entitats públiques o privades amb capacitat per a exercir les funcions assignades a l'agent de la rehabilitació o al gestor/a de la rehabilitació, segons el cas, d'acord amb les bases reguladores vigents.

Requisits

- Es requereix disposar de signatura electrònica.

Com es tramita

Procés de tramitació

El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor/a o agent de la rehabilitació l'els registres corresponents creats a aquest efecte, s'iniciarà l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat, i finalitzarà el dia 21 de desembre de 2023, inclusivament.

Documentació
Sol·licitud telemàtica.
Forma de presentació
Telemàtica
1) Accedir des de la icona "SOL·LICITUD Presentació Autenticada" 2) Emplenar la sol·licitud 3) Registrar i enviar Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de la corresponent sol·licitud d'ajudes. La inscripció del/de l'agent/gestor/a serà efectiva i per tant...
Saber més

  Resolució

  Observacions

  Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).