Detall de Procediments

Sol.licitud de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, per a persones sense requisits acadèmics.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol.licitud de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, per a persones sense requisits acadèmics.

  Objecte del tràmit

  - La prova d'accés al grau mitjà té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients en relació amb els objectius de l'ESO, per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d'aquest grau.

  - La prova d'accés al grau superior té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat

  Els continguts d'amdues proves versaran sobre els continguts que determina la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana (DOGV 8954, 17,11,2020)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  GRAU MITJÀ DE TÈCNIC ESPORTIU

  - No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

  - Tindre, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova.

  IMPORTANT: la prova d'accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.


  GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  - No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

  - Tindre una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva de la mateixa modalitat o especialitat esportiva, o bé, una edat mínima de 18 anys quan es posseïsca, a més del títol anterior, un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir.

  Tant en un cas com en l'altre, l'edat mínima establida farà referència als anys complits en l'any de realització de la prova.

  IMPORTANT: La part comuna de la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  22,5 €

  Taxa

  Taxes 2021

  Model 9773:

  inscripció a les proves d'accés:

  - Ensenyaments esportius de grau mitjà: 22,50 euros.

  - Ensenyaments esportius de grau superior: 22,50 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període d'inscripció a les proves que es convoquen mitjançant aquesta resolució estarà comprés entre els dies 19 al 24 de maig de 2021, tot dos inclosos. (DOGV núm. 9076 de 05/05/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a efectuar la inscripció, les persones interessades han de presentar en el centre públic autoritzat:

  a) Sol·licitud, d'acord amb el corresponent model que s'indica en els annexos I i II de la Resolució de 29 d'abril de 2021.(DOGV 9076, 05.05.2021)
  b) Fotocòpia del NIF o NIE o, en defecte d'això, passaport, permís de residència o visat d'estudis.
  c) Justificant de pagament de les taxes corresponents.


  A més, per a la prova de grau superior de Tècnic Esportiu Superior, han d'acreditar estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o, si és el cas, l'especialitat esportiva corresponent. L'acreditació s'ha de realitzar mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

  a) Fotocòpia compulsada del títol.
  b) Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol.
  c) Certificació acadèmica que acredite estar en possessió del títol.
  d) Certificació oficial del centre reconegut per l'administració on es va realitzar el curs preparatori (si escau).

  Impresos associats

  [ANNEX I] INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS DELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX II] INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS DELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  [ANNEX III] ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL: TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX IV] ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL: TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  [ANNEX V] MODEL DE CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE SUPERACIÓ DE LA PROVA D´ACCÉS A ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX VI] MODEL DE CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE SUPERACIÓ DE LA PROVA D´ACCÉS A ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  AQUELLES PERSONES INSCRITES EN LA PROVA AJORNADA EL DIA 25 DE GENER DE 2021, HO ESTARAN D'OFICI PER A AQUESTA NOVA CONVOCATÒRIA, PER LA QUAL COSA NO HAURAN DE TORNAR A REALITZAR CAP NOVA INSCRIPCIÓ NI PAGAMENT DE TAXA. EN EL CAS DE RENUNCIAR A la REALITZACIÓ DE LA PROVA, ES PODRÀ SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE LA TAXA DE LA INSCRIPCIÓ SEGONS EL QUE S'ESTABLEIX EN L'APARTAT 7, PUNT 5, DE LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA, I SEMPRE AMB ANTERIORITAT A la REALITZACIÓ D'AQUESTA.


  La documentació s'haurà de presentar en el centre públic autoritzat on es desitje realitzar la prova , o bé, en els registres de les direccions territorials d'educació, cultura i esport corresponents, així com, per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents:

  CIPFP Complejo Educativo de Cheste: secretaria@fpcheste.com
  IES Guadassua: 46022142@gva.es

  En aquest cas, tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada i en format digital, des del correu electrònic personal al centre de preferència de realització de la prova, en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PACERE seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.  INSCRIPCIÓ:

  - Al final del període establit per a la formalització de la inscripció, es publicarà, en el tauler d'anuncis i en el lloc web oficial del centre on es realitzaran les proves, una llista diferenciada per a cada prova d'accés dels sol·licitants admesos i, si és el cas, exclosos.

  - En la llista d'exclosos s'indicarà expressament el motiu d'exclusió i el termini per a esmenar el defecte. Finalitzat el termini d'esmena, es remetrà una còpia de les llistes d'admesos i exclosos al corresponent inspector o inspectora d'educació designat per a supervisar les proves esmentades.

  - Tota la documentació s'arxivarà en el centre on es realitzaran les proves i estarà a la disposició de la comissió d'avaluació que examine l'aspirant.


  PROVES:

  - Es constituirà una comissió d'avaluació en el centre designat per a realitzar les proves d'accés.

  - La Comissió d'Avaluació tindrà les funcions següents:
  a) Organització i realització de les proves d'accés.
  b) Correcció i qualificació.
  c) Ompliment de les actes d'avaluació segons els models dels annexos III i IV de la resolució i publicació dels resultats.
  d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.
  e) Expedició dels certificats acreditatius de superació de la corresponent prova d'accés segons els models dels annexos V i VI de la resolució.
  f) Informar, mitjançant el seu president, l'inspector o la inspectora d'educació que supervisa les proves de les incidències rellevants que es produïsquen durant el desenvolupament, així com remetre les llistes provisionals i definitives perquè es publiquen en els taulers d'anuncis de les direccions territorials.

  En la seua actuació, la comissió d'avaluació tindrà present el que assenyalen els articles deu, onze i dotze de l'Ordre de 10 de maig de 2004, a excepció de la qualificació de les proves d'accés que, de conformitat amb l'article 31.5 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i l'article 23 del Decret 132/2012, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, es realitzarà de la manera següent:

  Grau mitjà:
  la nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes que s'han obtingut en les diferents parts, sempre que aquestes siguen superiors o iguals a quatre.

  Grau superior:
  la nota final de la prova per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que els dos siguen superiors o iguals a quatre. Quan s'haja realitzat el curs de preparació reconegut oficialment per l'administració competent de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica més la puntuació que resulte de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta siga cinc o superior. En cap cas la nota resultant serà superior a 10. L'acreditació de la nota d'aquest curs l'ha d'aportar la persona candidata mitjançant una certificació oficial del centre on es va cursar.

  En tots els casos seran positives les qualificacions finals iguals o superiors a cinc i negatives, les inferiors a cinc.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287

  Inici
 • Informació complementària

  * INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

  1. La convocatòria de les proves es podrà consultar en el lloc web oficial d'informació a la ciutadania de la Generalitat Valenciana. (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287).

  2. La direcció del centre on es realitze les prova d'accés designarà el professorat dels diferents departaments didàctics i/o d'orientació que haurà d'orientar les persones interessades a realitzar-les.

  3. L'orientació tindrà com a objecte informar sobre el calendari, l'estructura, els continguts i els criteris d'avaluació.

  4. Els avisos referents a les proves d'accés es faran públics en els taulers d'anuncis del centre on es realitzaran les proves i en el lloc web d'aquest.

  LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste.
  IES Guadassuar

  En el cas, de problemes d'espai degut a les limitacions d'aforament es podran derivar els últims aspirants matriculats que realitzen les proves en un altre centre. Les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport estudiaran les sol·licituds rebudes i determinaran el canvi de centre on hauran d'examinar-se aquests aspirants. El centre que haja rebut les sol·licituds d'aquestes persones les enviarà, juntament amb tota la seua documentació, al centre on hagen d'examinar-se i publicarà en el lloc web del centre docent els llistats indicant la relació d'aquestes, indicant el nom i l'adreça del centre on hagen d'examinar-se.

  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

  A) GRAU MITJÀ:

  - Lloc de realització:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste.
  IES Guadassuar  - Dia:
  7 de juny de 2021.
  Horari:
  . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.
  . 9.00 hores: primer exercici. Durada: 2 hores.
  . 11.30 hores: segon exercici. Durada: 2 hores.

  B) GRAU SUPERIOR:

  - Lloc de realització:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste.
  IES Guadassuar
  - Dia:
  7 de juny de 2021
  Horari:
  . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.
  . 9.00 hores: primer exercici (apartat A). Durada: 1 h 30 min.
  . 11.00 hores: primer exercici (apartat B). Durada: 1 h 30 min.
  . 13.00 hores: segon exercici. Durada: 2 h 30 min.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/07).
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/12).
  - Ordre de 10 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l'accés als ensenyaments esportius a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4771, de 09/06/04).
  - Ordre de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l'Ordre de 10 de maig de 2004, per la qual es regulen les proves de maduresa per a accedir als ensenyaments esportius en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5411, de 20/12/06).
  - Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels curse
  - Resolució de 19 de gener de 2021 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'ajornen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, previstes per al 25 de gener de 2021.(DOGV 9003, 22.01.2021)
  - Resolució de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la matrícula condicionada a l'alumnat sense el requisit acadèmic d'accés, en els centres públics i privats amb ensenyaments esportius de règim especial i flexibilització horària autoritzada, en el grau mitjà de Tècnic Esportiu i grau superior de Tècnic Esportiu Superior, per al curs acadèmic 2020-2021.(DOGV 9015, 08.02.2021)
  - Resolució de 29 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior.(DOGV 9076, 05.05.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre

  Vegeu el Decret 132/2012, de 31 d'agost.

  Vegeu l'Ordre de 10 de maig de 2004.

  Vegeu Ordre de 17 de novembre de 2016

  Vegeu Resolució de 12 de novembre de 2020

  Vegeu Resolució de 19 de gener de 2021

  Ver Resolució de 4 de febrer de 2021

  Vegeu TResolució de 29 d'abril de 2021

  Llistat de seguiment

  Ajornament proves del 25 de gener de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.