Detall de Procediments

Sol.licitud de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, per a persones sense requisits acadèmics. Atés el tancament perimetral de la comunitat valenciana a causa de l'evolució de la pandèmia i altres mesures adoptades pel govern valencià regulades pel Decret 16/2020, de 5 de novembre, del president de la Generalitat, i com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma. QUEDA AJORNADA LA PROVA PREVISTA PER Al PRÒXIM 25 DE GENER EN L'IES GUADASSUAR I EL CIPFP DE CHESTE, per Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol.licitud de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, per a persones sense requisits acadèmics.

  Atés el tancament perimetral de la comunitat valenciana a causa de l'evolució de la pandèmia i altres mesures adoptades pel govern valencià regulades pel Decret 16/2020, de 5 de novembre, del president de la Generalitat, i com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma.

  QUEDA AJORNADA LA PROVA PREVISTA PER Al PRÒXIM 25 DE GENER EN L'IES GUADASSUAR I EL CIPFP DE CHESTE, per Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

  Objecte del tràmit

  - La prova d'accés al grau mitjà té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d'aquest grau. Els continguts de la prova versaran sobre els continguts que determina el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell (DOGV 7544, de 10.06.2015), pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

  - La prova d'accés al grau superior té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat. Els continguts de la prova versaran sobre els continguts que determina el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell (DOGV 7544, de 10.06.2015), pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  GRAU MITJÀ DE TÈCNIC ESPORTIU

  - No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

  - Tindre, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova.

  IMPORTANT: la prova d'accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.


  GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  - No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

  - Tindre una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva de la mateixa modalitat o especialitat esportiva, o bé, una edat mínima de 18 anys quan es posseïsca, a més del títol anterior, un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir.

  Tant en un cas com en l'altre, l'edat mínima establida farà referència als anys complits en l'any de realització de la prova.

  IMPORTANT: La part comuna de la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  22,5 €

  Taxa

  Taxes 2020

  Model 9773:

  inscripció a les proves d'accés:

  - Ensenyaments esportius de grau mitjà: 22,50 euros.

  - Ensenyaments esportius de grau superior: 22,50 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període d'inscripció a les proves que es convoquen mitjançant aquesta resolució estarà comprés entre els dies 7 al 15 de gener de 2021, els dos inclosos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La documentació s'haurà de presentar en el centre públic autoritzat, o bé, en els registres de les direccions territorials d'educació, cultura i esport corresponents, així com, per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  On-line

  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents:

  CIPFP Complejo Educativo de Cheste: secretaria@fpcheste.com
  IES Guadassua: 46022142@gva.es

  En aquest cas, tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada i en format digital, des del correu electrònic personal a aquests centres docents, en el quals indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PACERE seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a efectuar la inscripció, les persones interessades han de presentar en el centre públic autoritzat:

  a) Sol·licitud, d'acord amb el corresponent model que s'indica en els annexos I i II de la Resolució de 18 de desembre de 2020.(DOGV 8981, 22/12/2020)
  b) Fotocòpia del NIF o NIE o, en defecte d'això, passaport, permís de residència o visat d'estudis.
  c) Justificant de pagament de les taxes corresponents.


  A més, per a la prova de grau superior de Tècnic Esportiu Superior, han d'acreditar estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o, si és el cas, l'especialitat esportiva corresponent. L'acreditació s'ha de realitzar mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

  a) Fotocòpia compulsada del títol.
  b) Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol.
  c) Certificació acadèmica que acredite estar en possessió del títol.
  d) Certificació oficial del centre reconegut per l'administració on es va realitzar el curs preparatori (si escau).

  Impresos associats

  [ANNEX I] INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS DELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX II] INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS DELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  [ANNEX III] ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL: TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX IV] ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL: TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  [ANNEX V] MODEL DE CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE SUPERACIÓ DE LA PROVA D´ACCÉS A ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX VI] MODEL DE CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE SUPERACIÓ DE LA PROVA D´ACCÉS A ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - INSCRIPCIÓ:

  - Al final del període establit per a la formalització de la inscripció, es publicarà, en el tauler d'anuncis i en el lloc web oficial del centre on es realitzaran les proves, una llista diferenciada per a cada prova d'accés dels sol·licitants admesos i, si és el cas, exclosos.

  - En la llista d'exclosos s'indicarà expressament el motiu d'exclusió i el termini per a esmenar el defecte. Finalitzat el termini d'esmena, es remetrà una còpia de les llistes d'admesos i exclosos al corresponent inspector o inspectora d'educació designat per a supervisar les proves esmentades.

  - Tota la documentació s'arxivarà en el centre on es realitzaran les proves i estarà a la disposició de la comissió d'avaluació que examine l'aspirant.


  PROVES:

  - Es constituirà una comissió d'avaluació en el centre designat per a realitzar les proves d'accés.

  - La Comissió d'Avaluació tindrà les funcions següents:
  a) Organització i realització de les proves d'accés.
  b) Correcció i qualificació.
  c) Ompliment de les actes d'avaluació segons els models dels annexos III i IV de la resolució i publicació dels resultats.
  d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.
  e) Expedició dels certificats acreditatius de superació de la corresponent prova d'accés segons els models dels annexos V i VI de la resolució.
  f) Informar, mitjançant el seu president, l'inspector o la inspectora d'educació que supervisa les proves de les incidències rellevants que es produïsquen durant el desenvolupament, així com remetre les llistes provisionals i definitives perquè es publiquen en els taulers d'anuncis de les direccions territorials.

  En la seua actuació, la comissió d'avaluació tindrà present el que assenyalen els articles deu, onze i dotze de l'Ordre de 10 de maig de 2004, a excepció de la qualificació de les proves d'accés que, de conformitat amb l'article 31.5 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i l'article 23 del Decret 132/2012, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, es realitzarà de la manera següent:

  Grau mitjà:
  la nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes que s'han obtingut en les diferents parts, sempre que aquestes siguen superiors o iguals a quatre.

  Grau superior:
  la nota final de la prova per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que els dos siguen superiors o iguals a quatre. Quan s'haja realitzat el curs de preparació reconegut oficialment per l'administració competent de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica més la puntuació que resulte de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta siga cinc o superior. En cap cas la nota resultant serà superior a 10. L'acreditació de la nota d'aquest curs l'ha d'aportar la persona candidata mitjançant una certificació oficial del centre on es va cursar.

  En tots els casos seran positives les qualificacions finals iguals o superiors a cinc i negatives, les inferiors a cinc.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287

  Inici
 • Informació complementària

  * INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

  1. La convocatòria de les proves es podrà consultar en el lloc web oficial d'informació a la ciutadania de la Generalitat Valenciana. (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287).

  2. La direcció del centre on es realitze les prova d'accés designarà el professorat dels diferents departaments didàctics i/o d'orientació que haurà d'orientar les persones interessades a realitzar-les.

  3. L'orientació tindrà com a objecte informar sobre el calendari, l'estructura, els continguts i els criteris d'avaluació.

  4. Els avisos referents a les proves d'accés es faran públics en els taulers d'anuncis del centre on es realitzaran les proves i en el lloc web d'aquest.

  LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste.
  IES Guadassuar

  En el cas, de problemes d'espai degut a les limitacions d'aforament es podran derivar els últims aspirants matriculats que realitzen les proves en un altre centre. Les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport estudiaran les sol·licituds rebudes i determinaran el canvi de centre on hauran d'examinar-se aquests aspirants. El centre que haja rebut les sol·licituds d'aquestes persones les enviarà, juntament amb tota la seua documentació, al centre on hagen d'examinar-se i publicarà en el lloc web del centre docent els llistats indicant la relació d'aquestes, indicant el nom i l'adreça del centre on hagen d'examinar-se.

  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

  A) GRAU MITJÀ:

  - Lloc de realització:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste.
  IES Guadassuar  - Dia:
  25 de gener de 2021.(Ajornada. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport comunicarà la nova data de realització, amb antelació suficient, quan les condicions sanitàries ho permeten)

  Horari:
  . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.
  . 9.00 hores: primer exercici. Durada: 2 hores.
  . 11.30 hores: segon exercici. Durada: 2 hores.

  B) GRAU SUPERIOR:

  - Lloc de realització:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid, s/n. Cheste.
  IES Guadassuar
  - Dia:
  25 de gener de 2021 (Ajornada. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport comunicarà la nova data de realització, amb antelació suficient, quan les condicions sanitàries ho permeten)
  Horari:
  . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.
  . 9.00 hores: primer exercici (apartat A). Durada: 1 h 30 min.
  . 11.00 hores: primer exercici (apartat B). Durada: 1 h 30 min.
  . 13.00 hores: segon exercici. Durada: 2 h 30 min.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 10 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l'accés als ensenyaments esportius a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4771, de 09/06/04).
  - Ordre de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l'Ordre de 10 de maig de 2004, per la qual es regulen les proves de maduresa per a accedir als ensenyaments esportius en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5411, de 20/12/06).
  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/07).
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/12).
  - Resolució 18 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior (DOGV núm. 8981, 22/12/2020).
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de tècnic o tècnica esportius i tècnic o tècnica esportius superiors
  - Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'ajornen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, previstes per al 25 de gener de 2021.(Es publicara el 22 de gener de 2021 en el DOGV)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 10 de maig de 2004.

  Vegeu el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre

  Vegeu el Decret 132/2012, de 31 d'agost.

  Vegeu Resolució 18 de desembre de 2020

  VEURE CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de desembre de 2020

  Vegeu Resolucio d'ajornament

  Llistat de seguiment

  Ajornament proves del 25 de gener de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.