• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de proves d'accés a les ensenyances esportives de règim especial de cicle inicial de grau mitjà i de cicle superior de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de proves d'accés a les ensenyances esportives de règim especial de cicle inicial de grau mitjà i de cicle superior de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior.

  Objecte del tràmit

  - La prova d'accés al grau mitjà té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament les ensenyances d'aquest grau. Els continguts de la prova versaran sobre els continguts que determina el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell (DOGV núm. 7544, 10.06.2015), pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

  - La prova d'accés al grau superior té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat. Els continguts de la prova versaran sobre els continguts que determina el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell (DOGV, núm. 7544, 10.06.2015), pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  GRAU MITJÀ DE TÈCNIC ESPORTIU

  - No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, ni de titulacions equivalents als efectes d'accés segons s'indica en la disposició addicional dotze del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, i en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

  - Tindre, com a mínim, 17 anys complits l'any que es faça la prova.

  IMPORTANT: La prova d'accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau de les ensenyances esportives.


  GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  - No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, ni de titulacions equivalents als efectes d'accés segons s'indica en la disposició addicional dotze del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, i en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

  - Tindre una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva de la mateixa modalitat o especialitat esportiva, o una edat mínima de 18 anys quan es posseïsca, a més del títol anterior, un títol de tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir. Tant en un cas com en l'altre, l'edat mínima establida farà referència als anys complits en l'any en què es faça la prova.

  IMPORTANT: La part comuna de la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau de les ensenyances esportives.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  22,55 €

  Taxa

  Taxes 2019:

  Model 9773:

  Inscripció a les proves d'accés:

  - Ensenyances Esportives de Grau Mitjà: 22,55 euros

  - Ensenyances Esportives de Grau Superior: 22,55 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/html/portal_v.htm?nodo=Tributos_Impuestos_Declaraciones_Tasas_046_Cons

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període d'inscripció a les proves d'accés està comprés entre els dies 7 al 11 de gener de 2019, tots dos inclosos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les proves d'accés es duran a terme en el centre docent públic següent

  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid s/n. Cheste.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a efectuar la inscripció, les persones interessades han de presentar en un únic centre docent públic dels que s'ha indicat:
  a) Sol·licitud, d'acord amb el model corresponent que s'indica en els annexos I i II de la Resolució 20 de desembre de 2018.
  b) Fotocòpia del DNI o NIE o, en el seu cas, passaport, permís de residència o visat d'estudis.
  c) Justificant de pagament de les taxes corresponents.

  A més per a la prova d'accés a les ensenyances esportives de règim especial de grau superior de tècnics esportius, han d'acreditar estar en possessió del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent.

  Per a fer-ho a més del que s'indica anteriorment, cal acreditar aquests amb algun dels documents següents:
  a) Fotocòpia compulsada del títol.
  b) Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol.
  c) Certificació acadèmica que acredite estar en possessió del títol.

  Impresos associats

  [ANNEX I] INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS DELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX II] INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS DELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  [ANNEX III] ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL: TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX IV] ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL: TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  [ANNEX V] MODEL DE CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE SUPERACIÓ DE LA PROVA D´ACCÉS A ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

  [ANNEX VI] MODEL DE CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE SUPERACIÓ DE LA PROVA D´ACCÉS A ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ:

  - Al terme del període establit per a la formalització de la inscripció, es publicarà, en el tauler d'anuncis del centre on es realitzaran les proves, una relació diferenciada per a cada prova d'accés dels sol·licitants admesos i, si és el cas, dels exclosos.

  - En la relació d'exclosos s'indicarà expressament el motiu de l'exclusió i el termini per a esmenar el defecte. Finalitzat el termini d'esmena, es remetrà una còpia de les relacions d'admesos i exclosos al corresponent inspector o inspectora d'educació designat per a supervisar les proves esmentades.

  - Tota la documentació s'arxivarà en el centre on es faran les proves i estarà a disposició de la comissió d'avaluació que examine a l'aspirant.


  PROVES:

  - Es constituirà una comissió d'avaluació en el centre designat per a fer les proves d'accés.

  - La Comissió d'Avaluació tindrà les funcions següents:
  a) Organització i realització de les proves d'accés.
  b) Correcció i qualificació.
  c) Ompliment de les actes d'avaluació segons els models dels annexos III i IV de la resolució i publicació dels resultats.
  d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.
  e) Expedició del certificat acreditatiu de superació de la prova d'accés corresponent, segons els models dels annexos V i VI de la resolució.
  f) Informar, per mitjà del seu president, a l'inspector o a la inspectora d'educació que supervisa les proves, de les incidències rellevants que es produïsquen durant el seu desenvolupament, així com remetre les llistes provisionals i les definitives per a publicar-les als taulers d'anuncis de les direccions territorials.

  En la seua actuació, la comissió d'avaluació tindrà present el que s'assenyala en els articles deu, onze i dotze de l'Ordre de 10 de maig de 2004, a excepció de la qualificació de les proves d'accés que, de conformitat amb l'article 31.5 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general de les ensenyances esportives de règim especial, i l'article 23 del Decret 132/2012, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana, es farà de la manera següent:

  Grau mitjà:
  La nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10 amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes aconseguides en les diferents parts, sempre que aquestes siguen superiors a quatre o iguals.

  Grau superior:
  La nota final de la prova per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10 amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i de la nota final de les ensenyances de tècnic esportiu, sempre que les dues siguen superiors a quatre o iguals.

  Inici
 • Informació complementària

  * INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
  1. La convocatòria de les proves es farà pública als taulers d'informació de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, de Castelló i de València i també es donarà a conéixer, per a informació dels interessats, per part de totes les federacions esportives valencianes.
  2. La direcció del centre on es realitzen les proves d'accés designarà el professorat dels diferents departaments didàctics i/o d'orientació que han d'orientar les persones interessades a fer-les.
  3. L'orientació tindrà com a objecte informar sobre el calendari, l'estructura, els continguts i els criteris d'avaluació.
  4. Els avisos referents a les proves d'accés es faran públics als taulers d'anuncis del centre on es faran les proves.


  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

  A) GRAU MITJÀ:
  - Lloc de realització:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid s/n. Cheste.
  - Dia:
  18 de gener de 2019
  - Horari:
  . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.
  . 9.00 hores: primer exercici. Duració: 2 hores
  . 11.30 hores: segon exercici. Duració: 2 hores.

  B) GRAU SUPERIOR:
  - Lloc de realització:
  CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera de València-Madrid s/n. Cheste.
  -Dia:
  18 de gener de 2018
  -Horari:
  . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.
  . 9.00 hores: primer exercici (apartat A). Duració: 1 h 30 min.
  . 11.00 hores: primer exercici (apartat B). Duració: 1 h 30 min.
  . 13.00 hores: segon exercici. Duració: 2 h 30 min.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 10 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l'accés a les ensenyances esportives a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4771, de 09/06/04).
  - Ordre de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l'Orde de 10 de maig de 2004, per la qual es regulen les proves de maduresa per a accedir a les ensenyances esportives a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5411, de 20/12/06).
  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general de les ensenyances esportives de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/07).
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/12).
  - Resolució de 20 de desembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances esportives de règim especial de cicle inicial de grau mitjà i de cicle superior de grau superior, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 10 de maig de 2004

  Vegeu Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre

  Vegeu Decret 132/2012, de 31 d'agost

  Vore Resolució de 20 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.