Detall de Procediment

Sol.licitud de proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior i a les formacions esportives en període transitori, per a persones sense requisits acadèmics, en el curs acadèmic 2023-2024.

Codi SIA:: 211045
Codi GVA:: 2287
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-12-2023
08-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- La prova d’accés al grau mitjà de tècnics esportius o formacions esportives de nivell I té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d’este grau. Els continguts de la prova versaran sobre les capacitats bàsiques de l’Educació Secundària Obligatòria. - La prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o formacions esportives de nivell III té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat. Esta prova versarà sobre els coneixements i capacitats bàsiques de les matèries comunes del Batxillerat. Els continguts d'amdues proves versaran sobre els continguts que determina la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana (DOGV 8954, 17,11,2020)

Observacions

Observacions

* INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ La convocatòria de les proves es podrà consultar en el lloc web oficial d'informació a la ciutadania de la Generalitat Valenciana. (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287). LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES: CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera CV-378 KM 0,300. Cheste. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el cas de problemes d’espai degut a les limitacions d’aforament, l’inspector o inspectora que presidisca la comissió podrà derivar aspirants a un altre centre. El centre receptor enviarà les sol·licituds i documentació al centre designat que publicarà en la seua pàgina web els llistats corresponents. * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES: A) GRAU MITJÀ: - Lloc de realització: CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera CV-378 KM 0,300. Cheste. - Dia: 19 de gener de 2024. Horari: . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president adoptarà les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves. . 9.00 hores: primer exercici. Durada: 2 hores. . 11.30 hores: segon exercici. Durada: 2 hores. B) GRAU SUPERIOR: - Lloc de realització: CIFP Complex Educatiu de Cheste. Carretera CV-378 KM 0,300. Cheste. - Dia: 19 de gener de 2024 Horari: . 8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president adoptarà les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves. . 9.00 hores: primer exercici (apartat A). Durada: 1 h 30 min. . 11.00 hores: primer exercici (apartat B). Durada: 1 h 30 min. . 13.00 hores: segon exercici. Durada: 2 h 30 min.

Requisits

Requisits

GRAU MITJÀ DE TÈCNIC ESPORTIU - No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell. - Tindre, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova. IMPORTANT: la prova d'accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius. GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR - No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell. - Tindre una edat mínima de 19 anys complits dins de l'any natural de realització de la prova i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva. Tant en un cas com en l'altre, l'edat mínima establida farà referència als anys complits en l'any de realització de la prova. IMPORTANT: La part comuna de la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/07).
  • Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/12).
  • Ordre de 10 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l'accés als ensenyaments esportius a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4771, de 09/06/04).
  • Ordre de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l'Ordre de 10 de maig de 2004, per la qual es regulen les proves de maduresa per a accedir als ensenyaments esportius en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5411, de 20/12/06).
  • Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels curse

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El període d'inscripció a les proves que es convoquen mitjançant aquesta resolució estarà comprés entre els dies 13 de desembre de 2023 al 8 de gener de 2024, tot dos inclosos.

Formularis documentació

Per a efectuar la inscripció, les persones interessades han de presentar en el centre públic autoritzat: a) Sol·licitud, d'acord amb el corresponent model que s'indica en els annexos I i II de la Resolució de 16 de novembre de 2022.(DOGV 9478 , 25.11.2022) b) Fotocòpia del NIF o NIE o, en defecte d'això, passaport, permís de residència o visat d'estudis. c) Justificant de pagament de les taxes corresponents. A més, per a la prova de grau superior de Tècnic Esportiu Superior, han d'acreditar estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o, si és el cas, l'especialitat esportiva corresponent. L'acreditació s'ha de realitzar mitjançant la presentació d'algun dels documents següents: a) Fotocòpia compulsada del títol. b) Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol. c) Certificació acadèmica que acredite estar en possessió del títol. d) Certificació oficial del centre reconegut per l'administració on es va realitzar el curs preparatori (si escau).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Model 9773: https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La presentació de les sol·licituds podrà efectuar-se de manera presencial en el centre, per correu postal certificat, o bé per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques. INSCRIPCIÓ: 1. Al término del período establecido para la formalización de la inscripción, se publicará, en el tablón de anuncios y en el sitio web oficial del centro donde se realizarán las pruebas, una relación diferenciada para cada prueba de acceso de los solicitantes admitidos y, en su caso, excluidos. En la relación de excluidos se indicará expresamente el motivo de exclusión y el plazo para enmendar el defecto. - Publicación de la lista provisional de admitidos: 10 de enero de 2024 - Plazo de reclamación de la lista provisional: 10 al 15 de enero de 2024. - Publicación lista definitiva de admitidos: 16 de enero. 2. Finalizado el plazo de enmienda, se remitirá una copia de las listas de admitidos y excluidos al correspondiente inspector o inspectora de educación designado para supervisar las mencionadas pruebas. 3. En el anexo de esta convocatoria se indica el calendario de la convocatoria y el plazo para las inscripciones en las pruebas de acceso para el curso 2023/2024. PROVES: - Es constituirà una comissió d'avaluació en el centre designat per a realitzar les proves d'accés. - La Comissió d'Avaluació tindrà les funcions següents: a) Organització i realització de les proves d'accés. b) Correcció i qualificació. c) Ompliment de les actes d'avaluació segons els models dels annexos III i IV de la resolució i publicació dels resultats. d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes. e) Expedició dels certificats acreditatius de superació de la corresponent prova d'accés segons els models dels annexos V i VI de la resolució. f) Elaborar informe de les reclamacions, si n’hi haguera. g) Remetre a la direcció territorial d’Educació i les actes d’avaluació i, si és el cas, els informes de reclamacions. La qualificació de les proves es farà de conformitat amb l’article 23 del Decret 132/2012, 31 d’agost, del Consell: - La nota final de la prova per a l’accés al grau mitjà, expressada en l’escala numèrica d’1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes aconseguides en les diferents parts, sempre que estes siguen superiors o iguals a quatre. - La nota final per a l’accés al grau superior, expressada en l’escala numèrica d’1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d’accés i la nota final dels ensenyaments de Tècnic Esportiu, sempre que ambdós siguen superiors o iguals a quatre. Grau mitjà: la nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes que s'han obtingut en les diferents parts, sempre que aquestes siguen superiors o iguals a quatre. Grau superior: la nota final de la prova per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que els dos siguen superiors o iguals a quatre. Quan s'haja realitzat el curs de preparació reconegut oficialment per l'administració competent de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica més la puntuació que resulte de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta siga cinc o superior. En cap cas la nota resultant serà superior a 10. L'acreditació de la nota d'aquest curs l'ha d'aportar la persona candidata mitjançant una certificació oficial del centre on es va cursar. En tots els casos seran positives les qualificacions finals iguals o superiors a cinc i negatives, les inferiors a cinc.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa