• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'adhesió d'empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum. Consum.

  Objecte del tràmit

  Facilitar que els empresaris o professionals puguen adherir-se al sistema arbitral de consum, a través del qual es poden solucionar les controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, com a alternativa excloent als tribunals ordinaris de justícia.

  EXCLUSIONS:
  No podran ser objecte d'arbitratge de consum les qüestions següents:
  -Les qüestions sobre les quals haja recaigut una resolució judicial ferma i definitiva.
  -Les matèries inseparablement unides a altres sobre les quals les parts no tinguen poder de disposició.
  -Les qüestions en què, d'acord amb les lleis, haja d'intervindre el Ministeri Fiscal en representació i defensa dels que, per no tindre capacitat d'obrar o de representació legal, no poden actuar per si mateixos.
  -Aquelles en què concórreguen intoxicació, lesió, mort o hi haja indicis racionals de delicte, incloent-hi la responsabilitat per danys i perjuís directament derivada d'estos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els empresaris o els professionals que desenrotllen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La sol·licitud d'oferta pública d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum pels empresaris i professionals és GRATUÏTA.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I PREFERENTMENT en els registres de LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM corresponent a l'àmbit territorial en què l'empresa o el professional desenvolupe principalment la seua activitat:

  * Registre de la JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA - València
  C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77. CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 1
  46018 - València
  Telf: 961209489
  Fax: 961209566

  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  PL. MAJOR, 1Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964355100
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM D'ALACANT
  C/ MAJOR, 39Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 965145600
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM D'ALACANT AMB SEU EN BENIDORM
  PASSEIG TOLLS, 2Ver plano
  03502 Benidorm
  Tel: 966870170

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - Imprés de SOL·LICITUD D'OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ al Sistema Arbitral de Consum (segons el model corresponent a cada Junta Arbitral, que figuren com a impressos associats a este tràmit), degudament omplit i firmat.

  2 - DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA a presentar junt amb l'imprés de sol·licitud d'oferta d'adhesió:

  - Còpia del document que acredite estar donat/ada d'alta en el IAE.
  - Còpia de l'escriptura de constitució (només en el cas de tractar-se de persones jurídiques).
  - Còpia del document d'apoderament del seu/s representant/s (només si es tracta de persones jurídiques).

  Impresos associats

  [SOLOAV] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (COMUNITAT VALENCIANA)

  [SOLOAA] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (ALACANT)

  [SOLOAC] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (CASTELLÓ)

  [SOLOAB] SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM (BENIDORM)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1 - Presentació davant la Junta Arbitral competent, per via telemàtica o presencial, de l'imprés de sol·licitud d'oferta pública d'adhesió de l'empresa o professional i de la documentació preceptiva annexa a esta.
  * Nota: l'oferta pública d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum és única i ha de dirigir-se a la Junta Arbitral que es corresponga amb l'àmbit territorial en què l'empresa o el professional desenvolupe principalment la seua activitat.

  2 - Si tot és correcte, acceptació de la sol·licitud d'oferta pública d'adhesió presentada.

  3 - Una vegada acceptada eixa sol·licitud, inclusió del/ de la sol·licitant en el cens d'empreses i professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum i remissió del distintiu oficial.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a poder sol·licitar l'adhesió al Sistema Arbitral de Consum per via telemàtica (a través d'Internet) ha de disposar-se d'un certificat digital o electrònic a nom del sol·licitant (ja siga persona física o jurídica) reconegut en la seu electrònica de la Generalitat segons la normativa vigent (más informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Un d'eixos certificats és l'emés per l'ACCV - Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, que pot obtindre's acudint als punts de registre d'usuari (PRU).

  Inici
 • Informació complementària

  1.- SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM

  - El Sistema Arbitral de Consum és l'arbitratge institucional de resolució extrajudicial, de caràcter vinculant i executiu per a ambdós parts, dels conflictes sorgits entre els consumidors o usuaris i les empreses o professionals en relació als drets legalment o contractualment reconeguts al consumidor.

  - El procediment arbitral de consum s'ajustarà als principis d'audiència, contradicció, igualtat entre les parts i gratuïtat.

  - L'òrgan arbitral resoldrà sobre l'acceptació o rebuig de les proves proposades per les parts, proposant d'ofici, si és el cas, la pràctica de proves complementàries que es consideren imprescindibles per a la solució de la controvèrsia.

  - Els àrbitres, els mediadors, les parts i els que presten servici en les juntes arbitrals de consum, estan obligats a guardar confidencialitat de la informació que coneguen en el curs del procediment arbitral.


  2.- AVANTATGES DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM

  Estar adherit al sistema arbitral de consum oferix els avantatges següents :

  - El distintiu oficial que exhibixen les empreses o professionals adherits a este sistema oferix als clients una garantia afegida sobre els seus productes o servicis.
  - Afavorix el diàleg i la confiança amb els clients, els quals, en cas de desacord, poden utilitzar este sistema.
  - Dóna suport a la imatge de prestigi de les empreses o professionals, propiciant la seua selecció per part dels consumidors.
  - El benefici de la publicitat institucional a favor de les empreses i professionals adherits al sistema arbitral de consum.
  - Tant l'adhesió, com el procediment d'arbitratge que s'inicie en cas de reclamacions, són gratuïts.


  3.- OFERTA PÚBLICA D'ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM

  -Els empresaris o professionals poden realitzar oferta pública d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum, per mitjà de la qual accepten que les reclamacions dels consumidors que es plantegen com a conseqüència de la seua activitat empresarial o professional es resolguen a través d'este procediment extrajudicial, voluntari, ràpid, eficaç, gratuït i amb força executiva.

  -L'oferta pública d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum ÉS ÚNICA i haurà de dirigir-se a la Junta Arbitral que es corresponga amb l'àmbit territorial en què l'empresa o el professional desenvolupe principalment la seua activitat, i en concret, en el cas de la Comunitat Valenciana:
  a) A la Junta Arbitral de Consum Nacional, si l'àmbit territorial d'activitat de l'empresa o professional que realitza l'oferta pública d'adhesió comprén més d'una Comunitat Autònoma.
  b) A la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana si l'àmbit territorial d'activitat és la Comunitat Valenciana, o la província de València, o un o més municipis de la dita província.
  c) A la Junta Arbitral de Consum de Castelló si l'àmbit territorial d'activitat és la província de Castelló o un o més municipis de la dita província.
  d) A la Junta Arbitral de Consum d'Alacant si l'àmbit territorial d'activitat és la província d'Alacant o un o més municipis de la dita província (excepte Benidorm o un altre municipi de la Marina Baixa).
  e) A la Junta Arbitral de Consum de Benidorm si l'àmbit territorial d'activitat és el municipi de Benidorm o un altre/s municipi/s de la Marina Baixa.

  - En la sol·licitud d'oferta pública d'adhesió al sistema arbitral de consum l'empresari o el professional HAURÀ D'EXPRESSAR:
  a) Si opta perquè l'arbitratge es resolga en dret o en equitat.
  b) Si és el cas, el termini de validesa de l'oferta pública d'adhesió.
  c) I si accepta la mediació prèvia al coneixement del conflicte pels òrgans arbitrals.
  En el supòsit de no constar qualsevol d'estos punts, l'oferta s'entendrà realitzada en equitat, per temps indefinit i amb acceptació de la mediació prèvia.

  Enllaços

  Informació d'arbitratge de consum GVA

  INC-Adhesió dels empresaris o comerciants al sistema arbitral de consum

  Sistema Arbitral de Consum

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge (BOE núm. 309, de 26/12/03).
  - Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum (BOE núm. 48, de 25/02/2008).
  - Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 60/2003, de 23 de desembre

  Vegeu Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer

  Vegeu Llei 1/2011, de 22 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.