Detall de Procediment

Ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia

Codi SIA:: 2929492
Codi GVA:: 22958
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
(03-11-2022
31-07-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquest programa és l'impuls d'actuacions encaminades a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia.

Observacions

Observacions

* Actuacions subvencionables Seran actuacions subvencionables les relacionades en l'article 3 de la convocatòria, que es corresponen, respectivament amb els programes d'incentius que seguidament s'especifiquen: a) Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent el sector residencial. b) Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic. * COSTOS SUBVENCIONABLES Es consideren costos subvencionables aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics dels programes objecte de la present convocatòria, que s'han indicat per a cadascuna de les actuacions subvencionables recollides en l'article 3 de la present convocatòria, i els que es descriuen a continuació: a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació, si escau. b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda. d) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció. Aquests equips hauran de ser propietat del beneficiari de l'ajuda i estar vinculats a l'actuació objecte d'ajuda. e) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte, com ara, reforç de coberta o substitució d'aquesta en la part proporcional de la coberta que siga ocupada per la instal·lació de producció, si és el cas. Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les següents partides: edificacions necessàries per al projecte, campes, excavacions, rases i canalitzacions i canonades, ajudes d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, adaptacions de sales de màquines, vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis de control, plataformes de muntatge, instal·lacions temporals, restauració i mesures mediambientals correctores després de les obres. f) La distribució interior i equips terminals seran elegibles en instal·lacions de bomba de calor sempre que s'instal·len equips terminals d'alta eficiència com a radiadors de baixa temperatura, sòl radiant o ventiloconvectors. g) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament, es consideren costos elegibles sempre que es complisca la condició que almenys el 70% (en pes net) dels residus de construcció i demolició generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparen per a la reutilització, el reciclatge i la valorització d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquen demolició, s'inclourà la pràctica de demolició selectiva. h) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. i) Els costos de la direcció facultativa relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. j) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. k) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que l'entitat sol·licitant o beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. Perquè tals despeses s'admeten com a cost elegible, hauran de reflectir-se en el pressupost inclòs en la sol·licitud d'ajuda i justificar-se, juntament amb la resta de despeses de l'actuació, mitjançant contracte, factures i justificants de pagament. Només seran elegibles les despeses de gestió que no superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 euros per expedient. l) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que l'entitat beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació de la realització de les actuacions que conformen el projecte. m) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu. n) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'article 5.5. de la resolució de convocatòria. En el cas de la geotèrmia, es consideraran elegibles l'obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries, així com el cost de la realització dels estudis, assajos, sondejos i simulacions preliminars prèvies a la realització del disseny de la instal·lació, excavacions, fonamentacions, rases, urbanització i altres elements necessaris per a la seua explotació. En el cas de la biomassa, es consideraran elegibles els equips i sistemes per a descàrrega, moviment i emmagatzematge del combustible. El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats k), l) i m) no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa. El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte d’ajuda serà de 15 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajuda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones físiques amb activitat econòmica, les persones jurídiques, entitats del sector públic, agrupacions, associacions, consorcis i qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica. El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 3 de novembre de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2023 a les 23.59:59 hores. (DOGV 9458 de 27/10/2022) Termini de sol·licitud ampliat fins al 31/07/2024, data de finalització de la vigència del programa d'ajudes que s'establix en l'article 4 del Reial decret 1124/2021, termini a partir del qual no seran admeses més sol·licituds. (DOGV 9755 de 29/12/2023)

Formularis documentació

1.Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica per a tots els sol·licitants d'estes ajudes. 2. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. La dita documentació igualment haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 10 de la convocatòria:

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/). La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s'haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. La sol·licitud i la memòria tècnica s'hauran d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web .

Normativa

Normativa

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fa se'l tindrà per desistit de la sol·licitud. - Els requeriments als quals fa referència l'article 10 de la convocatòria, així com qualsevol altre que puga realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjuí del que establix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. - L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de registre electrònic accedint a l'adreça web: http://www.ivace.es. - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons, tal com s'estableix en l'article 21 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre L'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora, verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria i emetrà un informe amb la preavaluació dels expedients que serà elevada a la Comissió a la qual es refereix el punt següent. L'IVACE, o, si és el cas l'entitat col·laboradora, podrà requerir de la sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen formalitzades i completades correctament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la present convocatòria. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora, serà sotmesa a una Comissió d'Avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE proposada de concessió d'ajudes Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, si escau, les condicions i obligacions derivades d'aquesta, que, en cap cas, podran contravindre el que es disposa en aquesta resolució. La resolució motivada de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada. L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i -en compliment del que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides- en la Base de Dades Nacional de Subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen formalitzades i completades correctament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la convocatòria. En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es disposa en l'article 2.2 de la present convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

- La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició. -

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que poguera correspondre en cada cas: Ajuda base. Para el Programa de incentivos 1, el importe a otorgar a la instalación de producción de energía renovable térmica será de 35 puntos porcentuales sobre el coste subvencionable para todas las actuaciones subvencionables. La intensidad de ayuda se incrementará en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 5 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a medianas empresas. Per al Programa d'incentius 2, l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables. Ajuda addicional. L'Ajuda Base pot complementar-se amb una Ajuda Addicional per repte demogràfic. La incorporació de l'Ajuda Addicional es realitzarà per a tots dos programes sumant 5 punts percentuals al percentatge aplicable per Ajuda Base en cas. S'entén per municipis de repte demogràfic aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants. En cap cas les ajudes concedides a una mateixa empresa i un mateix projecte podran superar els 15 milions d'euros.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix l'Administració. - La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa