Sol·licitud de calificació d'ENTITAT VALENCIANA SOCIALMENT RESPONSABLE i inscripció en el seu Registre (REVSR). Calificació, renovació, homologació i cancel·lació. Economia

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2929184
|
Codi GVA: 22976
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

SOL·LICITAR a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible:

 

1) La QUALIFICACIÓ d'entitat valenciana socialment responsable i la consegüent INSCRIPCIÓ en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables (d'ara en avant REVSR).

 

La qualificació d'entitat valenciana socialment responsable:

 

- S'ajustarà al que es preveu en el Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes.

 

- Donarà lloc als beneficis previstos en les disposicions legals vigents.

 

- I implicarà la inscripció de l'entitat en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables (REVSR).

 

El REVSR, regulat en el Capítol IV (articles 16 a 22) del citat Decret 200/2022, és un registre públic de naturalesa administrativa i gratuït, està adscrit a la Conselleria amb competència en economia sostenible i té com a finalitat donar publicitat i informació sobre el caràcter socialment responsable de les entitats en ell inscrites, sent l'accés a les seues dades públiques general i gratuït.

 

La Direcció General amb competències en economia sostenible i responsabilitat social:

 

- Ha de mantindre actualitzats les dades del REVSR, devent les entitats inscrites facilitar la documentació i informació necessàries per a permetre la seua gestió actualitzada. L'actualització de les dades serà efectiva l'endemà de la inscripció.

 

- Difondrà entre les entitats i institucions que es consideren interessades, les dades públiques del REVSR.

 

 

2) La RENOVACIÓ biennal de les referides qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i inscripció en el REVSR (article 19 del Decret 200/2022).

 

 

3) L'HOMOLOGACIÓ de les qualificacions o declaracions d'altres Comunitats Autònomes, de l'Administració General de l'Estat o d'altres Estats o organitzacions internacionals i de les empreses que donen compliment a la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

(Article 20 del Decret 200/2022).

 

La resolució d'homologació donarà lloc als beneficis previstos en les disposicions legals vigents.

 

4) La CANCEL·LACIÓ voluntària de les citades qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i inscripció en el REVSR (article 21 del Decret 200/2022).

 

La cancel·lació donarà lloc a la pèrdua dels beneficis previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social.

 

* IMPORTANT: la Direcció General amb competències en economia sostenible i responsabilitat social també podrà acordar la REVOCACIÓ de la qualificació i de la inscripció d'entitat valenciana socialment responsable en els termes previstos en l'article 22 del Decret 200/2022.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació / AportacióTermini obert
Observacions

 

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'este tràmit han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: Revsr@gva.es

 

 

2) Es recomana la lectura de les guies explicatives que es troben al final de la pàgina web.

 

https://hisenda.gva.es/es/web/economia/registre-entitats-valencianes-socialment-responsables

 

3) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents

 

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

 

1. Poden sol·licitar la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i la seua consegüent inscripció en el REVSR, LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, LES EMPRESES (incloses les cooperatives i entitats d'economia social) I LES ENTITATS I ORGANITZACIONS PÚBLIQUES I PRIVADES (incloses les Administracions Públiques, universitats i la resta dels organismes i entitats pertanyents al sector públic, així com les organitzacions i corporacions de Dret públic i les associacions privades), QUE COMPTEN AMB CENTRES DE TREBALL, OFICINES O ESTABLIMENTS EN EL TERRITORI DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

2. La renovació i la cancel·lació de la seua qualificació i inscripció poden sol·licitar-les les entitats valencianes qualificades o declarades com socialment responsables.

 

3. Poden sol·licitar l'homologació les entitats que:

 

- Posseïsquen una qualificació o declaració atorgada per altres Comunitats Autònomes, per l'Administració General de l'Estat o per altres Estats o organitzacions internacionals, així com aquelles que a l'empara de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, hagen reportat la informació no financera juntament amb els seus comptes anuals.

 

- I, a més, compten amb centres de treball, oficines o establiments en el territori de la Comunitat Valenciana.

 

4. Per a ser qualificades, renovades o homologades com a entitats valencianes socialment responsables i inscrites en el REVSR, les persones treballadores autònomes, empreses i les organitzacions públiques i privades abans indicades, NO poden incórrer en alguna de les següents circumstàncies:

 

a) No estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

b) Haver sigut condemnades, per sentència ferma, per un delicte d'administració deslleial, insolvència punible, delictes societaris, delictes de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme, per delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social, per delictes de prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals o per delictes urbanístics.

 

c) Haver sigut condemnades, per sentència ferma, a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques.

 

d) Haver perdut la possibilitat de contractar amb l'Administració o realitzat una activitat que haja causat un mal significatiu contra el medi ambient, l'autoria del qual haja quedat establida per mitjà d'una resolució judicial o administrativa, fermes.

 

e) No haver complit amb les obligacions mercantils relatives al depòsit dels comptes anuals i a la legalització dels llibres obligatoris.

 

f) Haver sigut sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria d'integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat o d'estrangeria, de conformitat amb el que s'establix en la normativa vigent.

Requisits

 

Per a fer TRÁMITS PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant no queda acreditada la representació i, per tant, no pot realitzar-se vàlidament el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona, ni es rep res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

A) QUALIFICACIÓ i INSCRIPCIÓ en el REVSR

 

1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i inscripció en el REVSR i de la restant documentació exigida DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible.

 

2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena,presentar al·legacions, desistir del procediment, o anàlegs, haurà d'efectuar-se utilitzant el tràmit telemàtic arreplegat en la pestanya “AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ” d'este tràmit.

 

3. A continuació s'emetrà informe sobre la memòria social i l'autoavaluació realitzada a partir del sistema d'indicadors, que l'entitat sol·licitant haja presentat.

 

Este informe, que podrà ser favorable o desfavorable, s'emetrà per la COMISSIÓ MIXTA regulada en el Capítol VI (articles 25 i 26) del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, llevat que siguen emesos pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya en virtut del conveni d'encomanda de gestió previst en la disposició addicional segona.

 

4. Emés l'informe,s'elaborarà una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, que haurà de ser notificada a l'entitat sol·licitant perquè puga formular al·legacions.

 

5. RESOLUCIÓ i INSCRIPCIÓ en el REVSR

 

- La qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible.

 

- El termini de resolució de les sol·licituds de qualificació serà de SIS MESOS i, de no resoldre's expressament s'entendran desestimades.

 

- La qualificació com a entitat socialment responsable implicarà la inscripció d'esta en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables (REVSR) i donarà lloc als beneficis previstos en les disposicions legals vigents.

 

B) RENOVACIÓ

 

1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de la renovació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i de la seua inscripció en el REVSR, així com de la restant documentació exigida per a això, DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible.

 

2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, presentar al·legacions, desistir del procediment, o anàlegs, haurà d'efectuar-se utilitzant el tràmit telemàtic arreplegat en la pestanya “AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ” d'este tràmit.

 

3. A continuació s'emetrà informe sobre les noves memòria social i autoavaluació que l'entitat sol·licitant haja presentat per a la renovació.

 

Este informe, que podrà ser favorable o desfavorable, s'emetrà per la COMISSIÓ MIXTA regulada en el Capítol VI (articles 25 i 26) del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, llevat que siguen emesos pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya en virtut del conveni d'encomanda de gestió previst en la disposició addicional segona.

 

 

4. Emés l'informe,s'elaborarà una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, que haurà de ser notificada a l'entitat sol·licitant perquè puga formular al·legacions.

 

5. RESOLUCIÓ

 

- La renovació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible.

 

- El termini de resolució de les sol·licituds de qualificació serà de TRES MESOS i, de no resoldre's expressament s'entendran desestimades.

 

C) HOMOLOGACIÓ

 

1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de l'homologació de la seua qualificació o declaració d'altres Comunitats Autònomes, de l'Administració General de l'Estat o per altres Estats o organitzacions internacionals i de les empreses que donen compliment a la Llei 11/2018, així com de la restant documentació exigida per a això, DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible i responsabilitat social.

 

2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, presentar al·legacions, desistir del procediment, o anàlegs, haurà d'efectuar-se utilitzant el tràmit telemàtic arreplegat en la pestanya “AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ” d'este tràmit.

La Direcció General competent en matèria d'economia sostenible i responsabilitat social, a iniciativa pròpia o a criteri de la comissió mixta, podrà sol·licitar de l'entitat sol·licitant documentació addicional i/o l'emplenament de l'autoavaluació.

 

3. A continuació s'emetrà INFORME sobre la memòria social i l'autoavaluació realitzada a partir del sistema d'indicadors, que l'entitat sol·licitant haja presentat.

 

Este informe, que podrà ser favorable o desfavorable, s'emetrà per la COMISSIÓ MIXTA regulada en el Capítol VI (articles 25 i 26) del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, llevat que siguen emesos pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya en virtut del conveni d'encomanda de gestió previst en la disposició addicional segona.

 

4. Emés l'informe, s'elaborarà una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, que haurà de ser notificada a l'entitat sol·licitant perquè puga formular al·legacions.

 

5. RESOLUCIÓ i INSCRIPCIÓ en el REVSR

 

- L'homologació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible i responsabilitat social.

 

- El termini de resolució de les sol·licituds d'homologació serà de SIS MESOS i, de no resoldre's expressament s'entendran desestimades.

 

- La resolució d'homologació implicarà la inscripció de l'entitat en el REVSR i donarà lloc als beneficis previstos en les disposicions legals vigents.

 

D) CANCEL·LACIÓ

 

1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de cancel·lació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i de la seua inscripció en el REVSR, DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible.

 

2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, presentar al·legacions, desistir del procediment, o anàlegs, haurà d'efectuar-se utilitzant el tràmit telemàtic arreplegat en la pestanya “AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ” d'este tràmit.

 

3. RESOLUCIÓ

 

- La cancel·lació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible.

 

- El termini de resolució de les sol·licituds de cancel·lació serà de TRES MESOS i, de no resoldre's expressament s'entendran estimades.

 

- La resolució de cancel·lació de la qualificació implicarà la cancel·lació de la inscripció de l'entitat en el REVSR i donarà lloc a la pèrdua dels beneficis previstos en les disposicions vigents.

 

 

Criteris de valoració

 

Per a l'obtenció de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable serà necessari aconseguir les puntuacions mínimes establides en els ARTICLES 12 a 15 del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, que, a més, s'arrepleguen en un quadre que figura com a ANNEX I a eixe Decret.

 

En concret:

 

- Els articles 12 i 13 establixen els requisits i puntuació mínima per a la qualificació de les entitats sol·licitants en funció del nombre de persones ocupades.

 

Les puntuacions que preveuen estos articles responen al Sistema d'Indicadors per al registre d'entitats valencianes socialment responsables que s'arrepleguen en l'ANNEX II del citat Decret.

 

- L'article 15 disposa que, de manera complementària al que es preveu en els articles 12 i 13, les entitats sol·licitants poden aportar en la memòria i en l'autoavaluació qualsevol altre factor o mèrit que resulte susceptible de valoració en l'àmbit de la responsabilitat social empresarial, que podrà ser objecte de puntuació extraordinària addicional que podrà incrementar la puntuació màxima total fins a un màxim del 10%.

 

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Permanentment, disponible durant tot l'any.

 

En el cas del procediment de RENOVACIÓ la sol·licitud ha de presentar-se abans que es complisquen dos anys des de la data de la qualificació i inscripció com a entitat socialment responsable.

 

 

Documentació
A) QUALIFICACIÓ i INSCRIPCIÓ en el *REVSR Per a ser qualificades com socialment responsables, les entitats valencianes han de presentar davant la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible la següent documentació: 1. SOL·LICITUD en la qual s'expresse la seua voluntat de ser...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb el Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans...
Saber més

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Descripció

Este tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja INICIAT relatiu a la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable, així com a la seua renovació, homologació o cancel·lació. En concret, este tràmit permet: A) Aportar per via...

Saber més
Forma de presentació

Resolució

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació, davant la Secretària Autonòmica d'Economia, de conformitat amb el que s'establix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015,...

Saber més
Òrgans resolució