Subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyaments no formal de música, dependents d'entitats locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. (SOL·LICITUD, ESMENA, AL·LEGACIONS, JUSTIFICACIÓ, DESISTIMENT, RENÚNCIA i RECURS)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210567
|
Codi GVA: 230
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música, per a afavorir al sosteniment de l'activitat escolar, contribuint al seu finançament. Les despeses subvencionables són els derivats de l'activitat docent i les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Ordre 43/2021, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de les...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats que complisquen els requisits establits en la base cinquena de les bases reguladores d'estes, continguts en l'annex de l'Orde 43/2021, de 9 de desembre, que siguen titulars de: a) Escoles de Música: imparteixen exclusivament ensenyaments de...

Saber més
Requisits

Les entitats sol·licitants han de complir els següents requisits: a) No estar incurses en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Constar com a titular de l'escola en el Registre de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. Per a poder realitzar la sol·licitud i garantir la gestió econòmica de cada expedient, el NIF del sol·licitant i el del titular de l'entitat ha de ser el mateix. A més de realitzar-se directament, la...
Saber més
Criteris de valoració
La comissió de valoració estudiarà les sol·licituds presentades i proposarà l’import de la subvenció d’acord amb el que s’establix en la base desena de les bases reguladores que conté els “Criteris objectius per a determinar la subvenció”. 1r. S'assignarà a les escoles d'àmbit supramunicipal un...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà del dia 15 de març al 02 d'abril de 2024. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria. Serà l'última sol·licitud presentada dins del termini l'única que es considerarà vàlida. Diari Oficial de la Generalitat...

Saber més
Documentació
Documentació que cal aportar i que s'adjunta durant la tramitació de la sol·licitud: En la tramitació telemàtica les entitats sol·licitants hauran d'aportar la documentació que s'indica en l'apartat de formularis, disponible a través del següent enllaç:...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a presentar la...
Saber més
Quantia i cobrament
L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és d'11.300.000,00 euros , que es finançarà amb càrrec als crèdits del capítol IV del programa 422B00, línia pressupostària S0235 dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.
Obligacions
Són obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció les següents: - Executar l'activitat escolar d'acord amb la normativa que regule aquestes escoles. - Mantindre la plantilla del personal docent en situació d'alta amb l'entitat beneficiària mentre dure el curs escolar de la...
Saber més
Observacions

Es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) Potestativament, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta...

Saber més
Òrgans resolució
Sancions
El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.