Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic - PIMES, durant l'exercici 2023 (CMYTEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Comerç.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2929986
|
Codi GVA: 23012
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 24-07-2023

Fins 22-09-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PIMES), durant l'exercici 2023*, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, garantint la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, fent a les empreses més competitives i resilients.

 

* Nota: d'acord amb la base reguladora sisena, EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, llevat que s'establisca un termini diferent en la convocatòria d'ajudes.

 

Els projectes elegibles hauran de complir amb el principi de "no causar un perjudici significatiu" a objectius mediambientals en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

 

Les actuacions susceptibles de rebre suport es desenvoluparan en la Comunitat Valenciana.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
24-07-2023 al 22-09-2023
Observacions

 

1. Les consultes relacionades amb el CONTINGUT d'aquestes ajudes s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

 

 

2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

3. Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

A) En podran ser beneficiàries:

 

1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

 

NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions.

 

2. I que exercisquen o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, següents:

 

- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

 

3. En el cas de COMERÇ NO SEDENTARI, s'admetran exclusivament les modalitats de venda en mercats ambulants i el comerç itinerant en vehicles-botiga o canals curts de comercialització. L'activitat principal de l'empresa ha de ser la venda ambulant.

 

4. Si en l'establiment s'exerceixen de manera simultània activitats de comerç juntament amb altres que no tinguen aquesta consideració, s'haurà d'acreditar que l'ACTIVITAT PRINCIPAL EXERCIDA en l'establiment és la de COMERÇ, per a la qual cosa cal presentar la documentació acreditativa de la xifra de negoci o de vendes de les diferents activitats econòmiques o una altra documentació que puga acreditar aquesta circumstància.

 

 

B) Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els següents requisits i mantindre'ls durant l'àmbit temporal de l'ajuda:

 

a) Estar legalment constituïdes.

 

b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que estableix l'article 13, apartats 2, 3 i 3bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

 

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social.

 

d) No ser deutores per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.

 

e) Les altres que, si és el cas, es determinen en les bases reguladores d'aquesta ajuda.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució de convocatòria.

 

2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, i es concedirà per ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, FINS QUE S'ESGOTE EL CRÈDIT pressupostari assignat en la convocatòria.

 

3. ESMENA:

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.

 

- L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit).

 

4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

 

5. ÒRGAN INSTRUCTOR DEL PROCEDIMENT:

 

- La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, com a òrgan instructor, podrà realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagen de formular les corresponents propostes de resolució i recaptar de la sol·licitant, els organismes i les entitats l'aportació addicional d'altres documents, informes o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud formulada.

 

- Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de resolució de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

 

6. RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ I PAGAMENT:

 

- Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades.

 

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

- Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

 

- La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic.

 

- Aquesta publicació:

 

. Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació.

 

. Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció.

 

- La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, amb referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.

 

- LES SUBVENCIONS ES CONCEDIRAN PER ORDRE DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS, una vegada completat l'expedient i realitzades les comprovacions de concurrència dels requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria. A aquest efecte, NO ES CONSIDERARÀ PRESENTADA LA SOL·LICITUD fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas de coincidència en la mateixa data, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

 

- El procediment es podrà resoldre de manera parcial, a mesura que les persones sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

 

7. COMPROVACIÓ I CONTROL DE LES SUBVENCIONS:

 

Vegeu la base tretzena de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes.

 

8. INFORMACIÓ I PUBLICITAT:

 

1. Les persones beneficiàries de l'ajuda han de complir amb les obligacions en matèria de publicitat i informació que estableix l'Acord de finançament entre la Comissió Europea i el Regne d'Espanya i l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

 

2. Per a l'adequat compliment del que preveu l'article 10 de l'Acord de finançament, en tots els projectes i subprojectes que es desenvolupen en execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència en cartells informatius, plaques, publicacions impreses i electròniques, material audiovisual, pàgines web, anuncis i insercions en premsa, certificats, etc., s'hauran d'incloure els següents logotips que poden trobar-se en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual:

 

a. L'emblema de la Unió Europea.

 

b. Juntament amb l'emblema de la Unió, s'inclourà el text "Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU" al costat del logotip del PRTR.

 

c. Es tindran en compte les normes gràfiques i els colors normalitzats que estableix l'annex II del Reglament d'execució 821/2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades. També es pot consultar la següent pàgina web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm i descarregar diferents exemples de l'emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download

 

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 24 DE JULIOL DE 2023 FINS Al dia 22 DE SETEMBRE DE 2023, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria 2023 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9642, de 18/07/2023).

 

* IMPORTANT: juntament amb la sol·licitud es presentarà també la JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES.

 

 

Documentació
* NOTA: Les entitats sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud d'ajuda única per establiment, que podrà englobar una o diverses de les categories de despeses indicades en els apartats anteriors. Els conceptes de despesa, per a ser considerats finançables, hauran de detallar-se...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Podran ser objecte de subvenció les inversions vinculades a l'establiment comercial realitzades per les entitats beneficiàries en els conceptes següents: a) Despeses en inversió referides a la transformació digital. b) Despeses en inversió...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu la base sisena de l'annex I i el resolc cinqué de l'annex II de la resolució per la qual s'acorden les bases i convocatòria d'ajudes.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més