Detall de Procediment

Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic - PIMES, durant l'exercici 2023 (CMYTEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Comerç.

Codi SIA: 2929986
Codi GUC: 23012
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-07-2023
22-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PIMES), durant l'exercici 2023*, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, garantint la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, fent a les empreses més competitives i resilients. * Nota: d'acord amb la base reguladora sisena, EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, llevat que s'establisca un termini diferent en la convocatòria d'ajudes. Els projectes elegibles hauran de complir amb el principi de "no causar un perjudici significatiu" a objectius mediambientals en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Les actuacions susceptibles de rebre suport es desenvoluparan en la Comunitat Valenciana.

Observacions

1. Les consultes relacionades amb el CONTINGUT d'aquestes ajudes s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es 2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. 3. Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Qui pot sol·licitar-ho?

A) En podran ser beneficiàries: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions. 2. I que exercisquen o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, següents: - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479. 3. En el cas de COMERÇ NO SEDENTARI, s'admetran exclusivament les modalitats de venda en mercats ambulants i el comerç itinerant en vehicles-botiga o canals curts de comercialització. L'activitat principal de l'empresa ha de ser la venda ambulant. 4. Si en l'establiment s'exerceixen de manera simultània activitats de comerç juntament amb altres que no tinguen aquesta consideració, s'haurà d'acreditar que l'ACTIVITAT PRINCIPAL EXERCIDA en l'establiment és la de COMERÇ, per a la qual cosa cal presentar la documentació acreditativa de la xifra de negoci o de vendes de les diferents activitats econòmiques o una altra documentació que puga acreditar aquesta circumstància. B) Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els següents requisits i mantindre'ls durant l'àmbit temporal de l'ajuda: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que estableix l'article 13, apartats 2, 3 i 3bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutores per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Les altres que, si és el cas, es determinen en les bases reguladores d'aquesta ajuda.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 24 DE JULIOL DE 2023 FINS Al dia 22 DE SETEMBRE DE 2023, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria 2023 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9642, de 18/07/2023). * IMPORTANT: juntament amb la sol·licitud es presentarà també la JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES.

Documentació

* NOTA: Les entitats sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud d'ajuda única per establiment, que podrà englobar una o diverses de les categories de despeses indicades en els apartats anteriors. Els conceptes de despesa, per a ser considerats finançables, hauran de detallar-se individualment en la memòria a presentar juntament amb la sol·licitud. En cas contrari, no seran tinguts en compte en la configuració de la despesa finançable. 1 _ SOL·LICITUD general de subvenció (segons formulari web de sol·licitud general de subvencions) i SEGON FORMULARI web denominat "Ajudes inversions fons tecnològic_PIMES (CMYTEC)", els dos disponibles en el tràmit telemàtic). S'ha de presentar una sol·licitud per cada establiment, si és el cas. 2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud: - Els impresos normalitzats estan disponibles en el tràmit telemàtic i en els apartats "Formularis" i "Sol·licitud > Documentació > Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzables en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es) accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), o en l'adreça web que s'indique en aquesta Resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què es van presentar o, si és el cas, emetre. En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document. - A més de la documentació requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent: a) a.1. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant i de la que, si és el cas, actue en el seu nom i representació, ha de presentar-se la documentació acreditativa d'aquesta/aquestes persona/ones (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica, cal aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que la documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del representant legal de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui en tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant. b) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas s'han d'indicar les dades en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, en què, si resulta beneficiària, l'empresa sol·licitant vol que es faça el pagament de l'import de l'ajuda. - I, a més, ha de fer el tràmit telemàtic d'aquesta Guia PROP denominat "PROPER: procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries" (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat· (vegeu l'enllaç directe a aquest en l'apartat "enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant de la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aquestes dades han experimentat qualsevol variació. c) Si en la sol·licitud de subvenció (formulari web) s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'AUTORITZACIÓ perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) o s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte a les seues obligacions davant de la Seguretat Social, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte sobre aquest tema que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de l'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Podran exonerar-se d'aquesta obligació les pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret a requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment. d) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del DOMICILI FISCAL de la persona sol·licitant, s'ha de presentar llavors el certificat de l'AEAT acreditatiu d'aquesta dada. e) Si en el SEGON formulari web NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de la persona sol·licitant, s'ha de presentar llavors el certificat expedit per l'AEAT sobre l'IAE o la còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica. f) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues OBLIGACIONS PER REINTEGRAMENT de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats dels formularis WEB). g) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les PROHIBICIONS per a obtindre la condició de PERSONA BENEFICIÀRIA que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB annex a la sol·licitud de subvenció). h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat ALTRES SUBVENCIONS, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB DE sol·licitud general de subvenció i, si és el cas, model normalitzat DECFIPEU existent en el tràmit telemàtic). i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de PERSONES AMB DISCAPACITAT, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar un percentatge treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats del formulari web específic, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). j) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de MINIMIS concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis"). k) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA FERMA, segons el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en el FORMULARI WEB annex a la sol·licitud de subvenció). l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma per alguna de les infraccions qualificades de molt greus en la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la IGUALTAT DE TRACTE I LA NO DISCRIMINACIÓ (inclòs en el FORMULARI WEB ANNEX a la sol·licitud general de subvenció). m) Declaració responsable sobre si és una SOCIETAT que, d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujats. En el supòsit de marcar la casella NO del formulari WEB ANNEX a la sol·licitud general de subvenció, haurà d'aportar una certificació emesa per una empresa auditora inscrita en el Registre oficial d'auditors de comptes, que acredite que la sol·licitant compleix els terminis de pagament que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el que preveu l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. n) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la documentació següent: - Dades identificatives relatives a cada una de les dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica pròpia, així com el percentatge de participació en l'execució de l'actuació subvencionable (vegeu el FORMULARI WEB ANNEX a la sol·licitud de subvenció). - Presentació de CADA UN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del formulari de declaració responsable individual de cada integrant, que recull informació sobre la declaració de representació i el percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables (formulari normalitzat DECOMBEU, que consta en el tràmit telemàtic): S'aportaran totes les declaracions (omplides i signades individualment per cada integrant) de membres/integrants que tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció. - Si en el formulari normalitzat DECOMBEU (inclòs en el tràmit) NO S'HA AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cada una de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, o s'han OPOSAT a aquesta obtenció quant al compliment de les obligacions davant de la Seguretat social d'aquestes persones, s'han de presentar llavors les corresponents certificacions de l'AEAT, l'ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes aquestes obligacions respecte a cada una d'aquestes persones. (Inclòs en el formulari DECOMBEU) Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data en què s'expedisquen, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència que preveu l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. ny) Declaració responsable del compliment del principi DNSH ("no causar un mal significatiu"). (Vegeu el model normalitzat DEPEREU que hi ha en el tràmit telemàtic). o) Declaració responsable del compromís de compliment dels principis transversals que estableix el PRTR. (Vegeu el model normalitzat DECOMPEU que hi ha en el tràmit telemàtic). p) Model de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). (Vegeu el model normalitzat DECDATEU que hi ha en el tràmit telemàtic). q) Compromís per escrit de concedir els drets i els accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (d'ara en avant, OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la fiscalia europea i les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències. (Vegeu el model normalitzat DECFRAEU que hi ha en el tràmit telemàtic). r) Declaració de la condició de pime (segons model normalitzat DECPYMEU que hi ha en el tràmit telemàtic) i aportació de la següent documentació, tant de la mateixa empresa com, si és el cas, de les empreses associades o vinculades a aquesta: - Codi d'activitat de l'IAE o CNAE al qual pertany. - Certificat emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el qual s'indique el nombre anual mitjà de persones treballadores empleades per l'empresa durant els tres últims anys de tots els codis de compte de cotització (CCC) que tinga l'entitat beneficiara, o document equivalent. - Còpia del balanç general anual o compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, amb acreditació de l'aprovació d'aquests per l'òrgan competent i, si és el cas, el seu depòsit en el corresponent registre mercantil. En cas de no tindre l'obligació de presentació de comptes anuals, documentació acreditatiu equivalent relatiu a la presentació de declaracions d'IVA i IRPF. En empreses que no hagen tancat encara els seus comptes per primera vegada, certificat de la mateixa empresa sobre l'estat dels comptes a la data de publicació de la convocatòria, o document equivalent. s) En el supòsit d'empreses dedicades al COMERÇ NO SEDENTARI, hauran de presentar una declaració responsable sobre els mercats ambulants en els quals participa amb caràcter habitual o les rutes de comerç itinerant en vehicles-botiga que realitza. t) Declaració responsable d'absència de conflicte d'interessos (segons model normalitzat DEDACIEU) o) En cas d'estar en un dels supòsits previstos en l'ARTICLE 13.3 bis de la LLEI 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'ACREDITAR-SE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT previstos en la LLEI 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, PELS MITJANS DE PROVA establits en aquest article 13.3 bis. v) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. 2.2. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la DOCUMENTACIÓ PER A LA LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES que es realitzarà mitjançant un compte justificatiu que contindrà el següent: a) Llista detallada de les actuacions realitzades, secundades per la subvenció, amb la indicació de cada una de les despeses en què s'ha incorregut (amb la identificació de la creditora i del document, el seu import, la data d'emissió i la data de pagament), i la manifestació expressa del fet que s'ha complit l'objecte de la subvenció i que els béns o les millores es destinaran a les finalitats concretes per a les quals es va concedir la subvenció per un període no inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. (Segons formulari normalitzat MEMOYTEC, existent en el tràmit telemàtic i com a imprés associat a aquest tràmit). b) Justificació de les despeses i els pagaments realitzats: - Justificants de les despeses realitzades i del seu pagament, o, si és el cas, memòria d'actuació i informe d'auditoria. - Documentació que acredite la realització del material gràfic, audiovisual i, si és el cas, de qualsevol acció (promocional, formativa, informativa o divulgativa) subvencionada, en els quals haurà de constar el suport de la Generalitat, d'aquesta Conselleria i els logotips i emblemes de la Unió Europea. - Quan l'import de la despesa subvencionable arribe o supere la quantia de 40.000 euros, quan es tracte d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de subministrament o de serveis, les dues quantitats IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar també la justificació d'haver sol·licitat, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten, i justificació de la triada quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Presentació

Telemàtica
1. La presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signaturaelectrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clave-firma de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web, annexar la documentació que haja d'aportar, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu enllaç en apartat "Enllaços"). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a annexar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas Documentar del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntesfrequents Si continua necessitant ajuda, comunique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, i es concedirà per ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, FINS QUE S'ESGOTE EL CRÈDIT pressupostari assignat en la convocatòria. 3. ESMENA: - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit). 4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. ÒRGAN INSTRUCTOR DEL PROCEDIMENT: - La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, com a òrgan instructor, podrà realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagen de formular les corresponents propostes de resolució i recaptar de la sol·licitant, els organismes i les entitats l'aportació addicional d'altres documents, informes o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud formulada. - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de resolució de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. 6. RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ I PAGAMENT: - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, amb referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE. - LES SUBVENCIONS ES CONCEDIRAN PER ORDRE DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS, una vegada completat l'expedient i realitzades les comprovacions de concurrència dels requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria. A aquest efecte, NO ES CONSIDERARÀ PRESENTADA LA SOL·LICITUD fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas de coincidència en la mateixa data, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix. - El procediment es podrà resoldre de manera parcial, a mesura que les persones sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida. 7. COMPROVACIÓ I CONTROL DE LES SUBVENCIONS: Vegeu la base tretzena de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes. 8. INFORMACIÓ I PUBLICITAT: 1. Les persones beneficiàries de l'ajuda han de complir amb les obligacions en matèria de publicitat i informació que estableix l'Acord de finançament entre la Comissió Europea i el Regne d'Espanya i l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 2. Per a l'adequat compliment del que preveu l'article 10 de l'Acord de finançament, en tots els projectes i subprojectes que es desenvolupen en execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència en cartells informatius, plaques, publicacions impreses i electròniques, material audiovisual, pàgines web, anuncis i insercions en premsa, certificats, etc., s'hauran d'incloure els següents logotips que poden trobar-se en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual: a. L'emblema de la Unió Europea. b. Juntament amb l'emblema de la Unió, s'inclourà el text "Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU" al costat del logotip del PRTR. c. Es tindran en compte les normes gràfiques i els colors normalitzats que estableix l'annex II del Reglament d'execució 821/2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades. També es pot consultar la següent pàgina web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm i descarregar diferents exemples de l'emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download

Obligacions

Vegeu la base sisena de l'annex I i el resolc cinqué de l'annex II de la resolució per la qual s'acorden les bases i convocatòria d'ajudes.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Podran ser objecte de subvenció les inversions vinculades a l'establiment comercial realitzades per les entitats beneficiàries en els conceptes següents: a) Despeses en inversió referides a la transformació digital. b) Despeses en inversió referides a transformació del punt de venda. c) Despeses en inversió relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat. d) Despeses en inversió relatives a la sostenibilitat i l'economia circular. 2. La inversió mínima aprovada no podrà ser inferior a 5.000 euros (IVA exclòs) i l'ajuda podrà arribar al 100 % de la inversió, amb el límit de 200.000 euros. 3. D'acord amb la base reguladora sisena, EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, llevat que s'establisca un termini diferent en la convocatòria d'ajudes. 4. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, les actuacions que estan directament vinculades a l'activitat susceptible de suport que siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment s'han de prorratejar prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat. 5. CRITERIS DE VALORACIÓ: Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que estableixen les bases reguladores, i la concessió s'efectuarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, d'acord amb el que estableixen les esmentades bases reguladores, per ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, fins a esgotar el crèdit disponible. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida i l'expedient estiga complet. B) DESPESES SUBVENCIONABLES: Vegeu la base quarta de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes. C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: Vegeu el que indica la base setena de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes. D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: Vegeu el que disposa la base quinzena de l'annex I de la resolució per la qual s'acorden les bases i la convocatòria d'ajudes.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.