Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic - PIMES, durant l'exercici 2023 (CMYTEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Comerç.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2929986
|
Codi GVA: 23012
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PIMES), durant l'exercici 2023*, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

1. Les consultes relacionades amb el CONTINGUT d'aquestes ajudes s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es 2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

A) En podran ser beneficiàries: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, i es concedirà per ORDRE DE...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 24 DE JULIOL DE 2023 FINS Al dia 22 DE SETEMBRE DE 2023, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria 2023 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9642, de 18/07/2023). * IMPORTANT: juntament amb la...

Saber més
Documentació
* NOTA: Les entitats sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud d'ajuda única per establiment, que podrà englobar una o diverses de les categories de despeses indicades en els apartats anteriors. Els conceptes de despesa, per a ser considerats finançables, hauran de detallar-se...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Podran ser objecte de subvenció les inversions vinculades a l'establiment comercial realitzades per les entitats beneficiàries en els conceptes següents: a) Despeses en inversió referides a la transformació digital. b) Despeses en inversió...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu la base sisena de l'annex I i el resolc cinqué de l'annex II de la resolució per la qual s'acorden les bases i convocatòria d'ajudes.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més