• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, i del Diploma de Mestre de Valencià.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, i del Diploma de Mestre de Valencià.

  Objecte del tràmit

  Acreditar la capacitació del professorat, dels nivells d'ensenyament no universitari, per a impartir àrees, matèries o mòduls no lingüístics en valencià, en anglés i en altres llengües, a través de les titulacions següents:

  a) El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

  b) Els certificats de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, amb la indicació de la llengua estrangera corresponent d'entre les que s'impartisquen en el currículum vigent per a cada etapa educativa.

  c) El Diploma de Mestre de Valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Personal docent no universitari que preste els seus serveis en qualsevol centre públic o privat de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Tindre una competència lingüística mínima en la llengua corresponent, segons el que regula l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril.

  - Demostrar la seua competència professional per a l'ensenyament en valencià o en llengua estrangera, respectivament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Segons corresponga:
  - Documentació acreditativa dels cursos o proves superades, sempre que no conste en les bases de dades de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  - Documentació acreditativa del nivell de competència lingüística, sempre que no conste en les bases de dades de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  NOTA. Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original junt amb la seua fotocòpia si volen que les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ O EN LLENGÜES ESTRANGERES I/O DEL DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Competència professional i acreditació:

  1. La competència professional per a l'obtenció de les titulacions administratives es demostrarà a través d'una de les dos vies següents:
  a) La superació d'una prova convocada per l'òrgan corresponent amb competències en matèria de formació del professorat, que avalue els coneixements i el domini de la metodologia d'acord amb els objectius i continguts establits en l'annex II de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril.
  b) La superació del pla de formació lingüística i didàctica d'alguna de les universitats de la Comunitat Valenciana, ajustat als continguts de competència professional establits en l'annex II de l'ordre esmentada.

  2. Les proves convocades per l'òrgan corresponent competent en matèria de formació del professorat hauran de desenrotllar-se íntegrament en la llengua en què es vaja a capacitar al professorat. Així mateix, la prova serà específica per a cada una de les llengües.

  3. Els òrgans de la Generalitat amb competències en matèria de política lingüística i d'ensenyament en llengües, així com les universitats de la Comunitat Valenciana, podran col·laborar amb l'òrgan amb competències en matèria de formació del professorat per al disseny i desenrotllament de les proves establides. En el marc dels convenis de col·laboració que se subscriguen, es podran crear comissions d'assessorament, integrades per representants de les diferents administracions participants.

  4. En l'acreditació de la competència professional a través de la superació del pla de formació lingüística i didàctica d'alguna de les universitats de la Comunitat Valenciana:
  a) Per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, la formació esmentada en cap cas podrà ser inferior a 24 crèdits o 24 crèdits ECTS de formació i haurà d'ajustar-se als continguts de competència professional establits en l'annex II de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril.
  b) Per a l'obtenció del Diploma de Mestre de Valencià la formació no podrà ser en cap cas inferior a 32 crèdits o 32 crèdits ECTS, i haurà de circumscriure's a estudis d'educació superior conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de grau equivalent, o bé al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent.


  Expedició de les titulacions administratives:

  A). Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  1. Superació d'una prova convocada per l'òrgan corresponent amb competències en matèria de formació del professorat, que avalue els coneixements i el domini de la metodologia d'acord amb els objectius i continguts establits en l'annex II de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  2. Des del Servei de Formació del Professorat es convocaran cursos per a la preparació d'aquesta prova.
  - Destinataris de la formació: els recollits en l'apartat 2 de l'article 4 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives:
  a. El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei Orgànica d'Educació.
  b. Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
  c. Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i aquest personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.
  3. Una vegada superada la prova, la titulació administrativa s'emetrà d'ofici sempre que la informació referida a la competència lingüística dels participants conste en l'expedient de la persona interessada.

  B) Universitats de la Comunitat Valenciana
  a. Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència professional establits en l'annex II de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  b. Formació no inferior a 24 crèdits o 24 crèdits ECTS, que ha d'ajustar-se als continguts de competència professional establits en l'annex II d'aquesta ordre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
  1. El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià facultarà el professorat que l'obtinga, i al mateix temps serà el requisit mínim, per a l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en tots els ensenyaments no universitaris regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.
  2. Així mateix, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià facultarà el professorat que l'obtinga, i serà el requisit mínim, per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'àrea de Valencià, Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en les esmentades etapes.
  3. En els centres privats, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià serà vàlid a l'efecte d'estar en possessió d'una formació d'educació superior adequada en els procediments d'acreditació de la qualificació específica a què es referix l'article 8 del Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, sense perjuí del compliment de les altres condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència del valencià.
  4. En l'educació de persones adultes, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià facultarà el professorat, i al mateix temps serà el requisit mínim, per a l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en aquests ensenyaments. Així mateix, facultarà el professorat, i serà al mateix temps requisit mínim, per a impartir la docència del mòdul de Valencià en el Cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes.

  * CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSEYAMENT EN LLENGUA ESTRANGERA
  El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera facultarà el professorat que l'obtinga, i al mateix temps serà el requisit mínim, per a l'ensenyament en la llengua estrangera corresponent, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en els ensenyaments no universitaris regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

  * DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ
  1. El Diploma de Mestre de Valencià tindrà com a objecte millorar la competència professional aconseguida pel professorat per mitjà de l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.
  2. El Diploma de Mestre de Valencià facultarà el professorat que l'obtinga per a impartir l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en la totalitat dels ensenyaments no universitaris regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.
  3. Addicionalment, el Diploma de Mestre de Valencià facultarà el professorat per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'àrea de Valencià, Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en les esmentades etapes.
  4. En els centres privats, el Diploma de Mestre de Valencià serà vàlid a l'efecte d'estar en possessió d'una formació d'educació superior adequada en els procediments d'acreditació de la qualificació específica a què es refereix l'article 8 del Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, sense perjudici del compliment de les altres condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència del valencià.
  5. En l'educació de persones adultes, el Diploma de Mestre de Valencià facultarà el professorat per a l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en aquests ensenyaments. Així mateix, facultarà el professorat per a impartir la docència del mòdul de Valencià en el Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 04.05.2006).
  - Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOCV núm. 133, de 01.12.1983).
  - Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (DOCV núm. 287, de 28.11.2008).
  - Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6834, de 06.08.2012).
  - Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7006, de 18.04.2013).
  - ORDRE 44/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana. (DOCV nº7846 de 8/8/2016)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 17/2013, de 15 d'abril.

  Veure Ordre 44/2016 modificació de la Ordre 17/2013

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.